درباره نشریه
ISSN:
2476-7581
دوره انتشار:
دوفصلنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
مدیر مسئول:
دکتر علی محمد فلاح زاده
سردبیر:
دکتر محمدجواد شریعت باقری
مدیر اجرایی:
ابوالقاسم فلاحی
تلفن:
021-66762571
دورنگار:
021-66762571
سایت اختصاصی:
ujsas.ac.ir/nr
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، خیابان خارک، دانشگاه علوم قضایی، شماره 20، طبقه سوم، معاونت پژوهشی و فناوری، دفتر نشریات علمی، ، کدپستی: 1133913615
تاریخ به‌روزآوری: 1397/06/28
مدیر مسئول
دکتر علی محمد فلاح زاده
دکتر علی محمد فلاح زاده

سردبیر
دکتر محمدجواد شریعت باقری
واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Mohammad Javad Shariat Bagheri
Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: International rights
اعضای تحریریه
دکتر عبدالعلی توجهی
استادیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Abdolali Tavajjohi
Assistant Professor
Shahed University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر علی خالقی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Ali Khaleghi
Associate Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر حمید دلیر
دکتر حمید دلیر

دکتر باقر شاملو

دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Bagher Shamlou

Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر رضا فرج اللهی
دکتر رضا فرج اللهی

دکتر جعفر کوشا
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جزاو جرم شناسی
Jafar Kousha
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Penal and Criminology
دکتر ناصر قاسمی
استادیار
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Naser Ghasemi
Assistant Professor
University of Judicial Sciences and Administrative Services
Specialist: Criminal Law and Criminology
حجت الاسلام دکتر محمد مصدق
حجت الاسلام دکتر محمد مصدق

دکتر حسنعلی موذن زادگان
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناس
Hasan Ali Moazenzadegan
Associate Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر منصور میرسعیدی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Mansour Mirsaeidi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Criminal Law
ویراستارفارسی
ابوالقاسم فلاحی
ابوالقاسم فلاحی

مدیر اجرایی
ابوالقاسم فلاحی
ابوالقاسم فلاحی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۰