درباره نشریه
ISSN:
2251-7766
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1374
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا ملایی توانی
سردبیر:
دکتر پروین ترکمنی آذر
جانشین سردبیر:
دکتر الهام ملک زاده
مدیر اجرایی:
رکسانه شاکری
سایت اختصاصی:
historicalstudy.ihcs.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه کردستان، خیابان خیابان 64 غربی، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ، کدپستی: 1437774681
صندوق پستی:
6419-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/23
مدیر مسئول
دکتر علیرضا ملایی توانی
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: تاریخ
Ali Reza Mollaee Tavani
Associate Professor Institute of Humanities and Cultural Studies
Specialist: history
سردبیر
دکتر پروین ترکمنی آذر
استاد پژوهشکده تاریخ
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: تاریخ ایران دوره اسلامی
Parvin Torkamani Azar
Professor Institute of History
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: History of Persia
جانشین سردبیر
دکتر الهام ملک زاده
دانشیار تاریخ، گروه تاریخ اجتماعی و اقتصادی، پژوهشکده علوم تاریخی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: تاریخ اجتماعی ایران در دوره معاصر ، تصحیح نسخ خطی، مطالعات اسنادی، مطالعات تاریخ زنان
Elham Malekzadeh
Associate Professor, History, Department of Socio_ Economic History, Institute of Historical Sciences
Institute For Humanities And Cultural Studies
اعضای تحریریه
Willem Floor

Specialist: history
دکتر علیرضا ملایی توانی
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: تاریخ
Ali Reza Mollaee Tavani
Associate Professor Institute of Humanities and Cultural Studies
Specialist: history
Radolph Matthee

Specialist: history
دکتر ناصر تکمیل همایون
استاد
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: علوم اجتماعی
Naser Takmil Homayoon
Professor
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: social Sciences
دکتر پروین ترکمنی آذر
استاد پژوهشکده تاریخ
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: تاریخ ایران دوره اسلامی
Parvin Torkamani Azar
Professor Institute of History
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: History of Persia
دکتر اللهیار خلعتبری
استاد گروه تاریخ
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ میانه و اسماعیلیان
Allah Yar Khalat Bari
Professor History Group
Shahid Beheshti University
Specialist: history, The Middle Ages and the Ismailis
دکتر حسین مفتخری
استاد تاریخ
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: تاریخ، ملل و نحل و قرون نخستین اسلامی
Hosain Moftakhari
Professor History
Kharazmi University
Specialist: History, Nations and Nahl and the early Islamic centuries
دکتر شهرام یوسفی فر
استاد گروه تاریخ
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ اجتماعی ایران
Shahram Yosefifar
Professor History Group
Specialist: History, Iranian social history
مدیر اجرایی
رکسانه شاکری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۳