درباره نشریه
ISSN:
2251-7766
دوره انتشار:
دوفصلنامه
شروع انتشار:
1374
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا ملایی توانی
سردبیر:
دکتر پروین ترکمنی آذر
جانشین سردبیر:
دکتر الهام ملک زاده
مدیر اجرایی:
رکسانه شاکری
سایت اختصاصی:
historicalstudy.ihcs.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه کردستان، خیابان خیابان 64 غربی، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ، کدپستی: 1437774681
صندوق پستی:
6419-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/20
مدیر مسئول
دکتر علیرضا ملایی توانی
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: تاریخ
Ali Reza Mollaee Tavani
Associate Professor Institute of Humanities and Cultural Studies
Specialist: history
جانشین سردبیر
دکتر الهام ملک زاده
استادیار پژوهشکده علوم تاریخی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: تاریخ
Elham Malekzadeh
Assistant Professor Institute of Historical Sciences
Institute For Humanities And Cultural Studies
سردبیر
دکتر پروین ترکمنی آذر
استاد پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: تاریخ ایران دوره اسلامی
Parvin Torkamani Azar
Professor of the Institute of History of the Institute of Humanities and Cultural Studies
Specialist: History of Persia
اعضای تحریریه
ویلیام فلور

willem floor

Specialist: history
دکتر صادق آیینه وند
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ اسلام
Sadegh Aenehvand
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: History, history of Islam
دکتر احسان اشراقی
استاد گروه تاریخ
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ ایران
Ehsan Eshraghi
Professor History Group
University of Tehran
Specialist: History, History of Iran
دکتر ناصر تکمیل همایون
استاد
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: علوم اجتماعی
Naser Takmil Homayoon
Professor
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: social Sciences
دکتر پروین ترکمنی آذر
استاد پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: تاریخ ایران دوره اسلامی
Parvin Torkamani Azar
Professor of the Institute of History of the Institute of Humanities and Cultural Studies
Specialist: History of Persia
دکتر اللهیار خلعتبری
استاد گروه تاریخ
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ میانه و اسماعیلیان
Allah Yar Khalat Bari
Professor History Group
Shahid Beheshti University
Specialist: history, The Middle Ages and the Ismailis
دکتر هادی عالم زاده
استاد واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Hadi Alem Zadeh
Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: History and Civilization of Islamic Nations
دکتر حسین مفتخری
استاد تاریخ
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: تاریخ، ملل و نحل و قرون نخستین اسلامی
Hosain Moftakhari
Professor History
Kharazmi University
Specialist: History, Nations and Nahl and the early Islamic centuries
دکتر شهرام یوسفی فر
استاد گروه تاریخ
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ اجتماعی ایران
Shahram Yosefifar
Professor History Group
Specialist: History, Iranian social history
مدیر اجرایی
رکسانه شاکری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۱