درباره نشریه
ISSN:
2251-7766
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1374
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مدیر مسئول:
علی سالاری شادی
سردبیر:
دکتر علیرضا ملایی توانی
مدیر اجرایی:
رکسانه شاکری
سایت اختصاصی:
historicalstudy.ihcs.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه کردستان، خیابان خیابان 64 غربی، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ، کدپستی: 1437774681
صندوق پستی:
6419-14155
تلفن:
021-88609257
021-88046891 ، داخلی: 224
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/12
مدیر مسئول
علی سالاری شادی
دانشیار تاریخ
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: تاریخ
Ali Salarishadi
Associate Professor, history
University of Urmia
Specialist: history
سردبیر
دکتر علیرضا ملایی توانی
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: تاریخ
Ali Reza Mollaee Tavani
Associate Professor Institute of Humanities and Cultural Studies
Specialist: history
اعضای تحریریه
Willem Floor

Specialist: history
دکتر علیرضا ملایی توانی
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: تاریخ
Ali Reza Mollaee Tavani
Associate Professor Institute of Humanities and Cultural Studies
Specialist: history
Radolph Matthee

Specialist: history
علی سالاری شادی
دانشیار تاریخ
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: تاریخ
Ali Salarishadi
Associate Professor, history
University of Urmia
Specialist: history
لیدا ملکی

دکتر نیره دلیر
دانشیار تاریخ پژوهشکده علوم تاریخی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
Nayere Dalir
Associate Professor, Institute from Humanities and Cutural Studies
Institute For Humanities And Cultural Studies
یعقوب توکلی
یعقوب توکلی

عبدالرحمن حسنی فر
دانشیار تاریخ سیاسی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، تاریخ
Abdurrahman Hasanifar
Associate Professor, political history
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: History, Political science
دکتر پروین ترکمنی آذر
استاد پژوهشکده تاریخ
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: تاریخ ایران دوره اسلامی
Parvin Torkamani Azar
Professor Institute of History
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: History of Persia
دکتر اللهیار خلعتبری
استاد گروه تاریخ
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ میانه و اسماعیلیان
Allah Yar Khalat Bari
Professor History Group
Shahid Beheshti University
Specialist: history, The Middle Ages and the Ismailis
دکتر حسین مفتخری
استاد تاریخ
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: تاریخ، ملل و نحل و قرون نخستین اسلامی
Hosain Moftakhari
Professor History
Kharazmi University
Specialist: History, Nations and Nahl and the early Islamic centuries
دکتر شهرام یوسفی فر
استاد گروه تاریخ
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ اجتماعی ایران
Shahram Yosefifar
Professor History Group
Specialist: History, Iranian social history
مدیر اجرایی
رکسانه شاکری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۸