درباره نشریه
ISSN:
2476-7581
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1373
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
مدیر مسئول:
دکتر علی محمد فلاح زاده
سردبیر:
دکتر محمدجواد شریعت باقری
مدیر اجرایی:
امیر فاضلی
ویراستار فارسی:
عباس میرشکاری
سایت اختصاصی:
priv.ujsas.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، خیابان خارک، دانشگاه علوم قضایی، شماره 20، طبقه سوم، معاونت پژوهشی و فناوری، دفتر نشریات علمی، ، کدپستی: 1133913615
تاریخ به‌روزآوری: 1396/06/28
مدیر مسئول
دکتر علی محمد فلاح زاده
دکتر علی محمد فلاح زاده

سردبیر
دکتر محمدجواد شریعت باقری
واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Mohammad Javad Shariat Bagheri
Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: International rights
اعضای تحریریه
دکتر منصور امینی
دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mansour Amini
School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Private law
دکتر حسن بادینی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Hassan Badini
Associate Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Private law
محسن پورعبدلله
محسن پورعبدلله

دکتر حسن حمیدیان
دکتر حسن حمیدیان

احمد بیگی حبیب آبادی

دکتر سام سوادکوهی فر
عضو هیات علمی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Sam Savad Kouhi Far
Faculty member
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Private law
دکتر محمدحسن صادقی مقدم
استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mohammad Hasan Sadeghi Mogaddam
Professor, Department of Private and Islamic Law, Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Private law
غلامعلی صدقی
غلامعلی صدقی

دکتر سید حسین صفایی
استاد بازنشسته دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق بین الملل، حقوق خصوصی - حقوق خانواده
Seyyed Hossein Safaie
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: International rights, Private Law - Family Law
دکتر سید مرتضی قاسم زاده
استاد دانشکده علوم قضایی
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Seyed Morteza GhasemZadeh
Professor Faculty of Judicial Sciences
University of Judicial Sciences and Administrative Services
Specialist: Private law
دکتر همایون مافی
دانشیار
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
رشته تخصصی: تجارت بین الملل
Homayoun Mafi
Associate Professor
University of Judicial Sciences and Administrative Services
ویراستار فارسی
عباس میرشکاری

Abbas Mirshekari

مدیر اجرایی
امیر فاضلی
امیر فاضلی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۵