درباره نشریه
ISSN:
1027-5940
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1373
وضعیت انتشار:
تفکیک شده
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول:
دکتر علی یزدیان ورجانی
سردبیر:
دکتر مهدی معرفت
تلفن:
021-82883983
دورنگار:
021-82883983
نشانی:
تهران، تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و دکتر چمران، پل نصر (پل گیشا) ، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی دفتر مجله
صندوق پستی:
143-14115
تاریخ به‌روزآوری: 1389/06/15

این مجله از سال دهم به سه مجله مهندسی مکانیک مدرس و مهندسی برق مدرس و مهندسی عمران مدرس تفکیک شده است.

مدیر مسئول
دکتر علی یزدیان ورجانی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: برق الکترونیک
Ali Yazdian Varjani
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Power Electronics
سردبیر
دکتر مهدی معرفت
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mahdi Maerefat
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: mechanical engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۸