درباره نشریه
ISSN:
2476-5236
eISSN:
2476-5244
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهار و تابستان 1376
صاحب امتیاز:
انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
مدیر مسئول:
دکتر فرشته معتمدی
سردبیر:
دکتر لیلا درگاهی
سایت اختصاصی:
ppj.phypha.ir
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان مجد، پلاک 15، طبقه 2، مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی
صندوق پستی:
1178-19615
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/28
مدیر مسئول
دکتر فرشته معتمدی
استاد فیزیولوژی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Fereshteh Motamedi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Physiology
سردبیر
دکتر لیلا درگاهی
دانشیار مرکز اعصاب
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Leila Dargahi
Associate Professor Nervous Center
Shahid Beheshti University
Specialist: Pharmacology
اعضای تحریریه
دکتر علی محمد شریفی
استاد گروه داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Ali Mohammad Sharifi
Professor Department of Pharmacology
Iran University of Medical Sciences
Specialist: pharmacology
دکتر احمد صالحی
دکتر احمد صالحی
استاد
رشته تخصصی: عصب شناسی، روانپزشکی و علوم رفتاری
Ahmad Salehi
Professor
Specialist: Neuroscience, Psychiatry and Behavioral Sciences
دکتر فرشاد علیزاده منصوری
دکتر فرشاد علیزاده منصوری
استاد
رشته تخصصی: روانشناسی
Farshad Ali Zade Mansouri
Professor
Specialist: Physiology
دکتر یعقوب فتح اللهی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Yaeghoob Fatollahi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Physiology
دکتر مهری کدخدایی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Mehri Kadkhodaee
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر ابوالحسن احمدیانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Abolhassan Ahmadiani
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: pharmacology
دکتر غلامعباس دهقان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Gholam Abbas Dehghan
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر احمدرضا دهپور
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Ahmad Reza Dehpour
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر حسین استکی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Hosein Estaki
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر تقی قفقازی
دکتر تقی قفقازی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Taghi Ghafghazi
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: pharmacology
دکتر مهیار جان احمدی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Mahyar Janahmadi
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر معصومه جرجانی
استاد گروه داروشناسی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: دارو
Masoumeh Jorjani
Professor, Department of Pharmacology, School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر حمیدرضا کدخدایی
دانشیار گروه جراحی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: جراحی
Hamid Reza KadKhodaei
Associate Professor Department of Surgery
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Surgery
Fusao Kato
Fusao Kato
Professor
Specialist: Neuroscience
دکتر کامران خداخواه
دکتر کامران خداخواه
استاد
رشته تخصصی: علوم اعصاب
Kamran Khodakhah
Professor
Specialist: Neuroscience
Noriyuki Koibuchi
Noriyuki Koibuchi
Professor
Specialist: Integrative Physiology
Richard A Lockshin
Richard A Lockshin
Professor
دکتر نیما نادری
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: سم شناسی
Nima Naderi
Professor School of Pharmacy
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: toxicology
دکتر سید جواد میرنجفی زاده
استاد فیزیولوژی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: نوروفیزیولوژی
Javad Mirnajafi Zadeh
Professor, Physiology
Tarbiat Modares University
دکتر محمدحسین پورغلامی
دکتر محمدحسین پورغلامی
استاد
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Mohammad Hosein Pougholami
Professor
Specialist: pharmacology
دکتر فاطمه صفری
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Fatemeh Safari
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Physiology
دکتر سعید سمنانیان
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Saeed Semnanian
Professor Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Physiology
Hirohide Takebayashi
Hirohide Takebayashi
Professor
Specialist: Neurobiology and Anatomy
دکتر محمدرضا زرین دست
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: دارو شناسی
Mohammad Reza Zarrindast
Professor School of Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۷
تعداد عناوین درج شده:
۸۸۱
تعداد مطالب دارای متن
۷۵۳