درباره نشریه
ISSN:
2538-5070
eISSN:
2538-4716
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
مدیر مسئول:
دکتر محمد رنجبر
سردبیر:
دکتر محمد رنجبر
دستیار سردبیر:
نجمه باقیان
مدیر اجرایی:
دکتر حسن جعفری
تلفن:
035-31492223
دورنگار:
035-38209119
سایت اختصاصی:
jebhpme.ssu.ac.ir
نشانی:
یزد، میدان عالم، بلوار شهدای گمنام، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده بهداشت، ، کدپستی: 8916188638
تلفن همراه:
09134520115¡ 09178376451
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/02
مدیر مسئول
دکتر محمد رنجبر

Mohammad Ranjbar

دستیار سردبیر
نجمه باقیان
دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: مدیریت بهداشت و درمان
Najmeh Baghian
School of Public Health
University of Yazd
Specialist: Healthcare Management
ویراستار انگلیسی
حمیده بهروییان
دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Hamideh Beh Rooeian
School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر محمد رنجبر

Mohammad Ranjbar

اعضای تحریریه
دکتر حسین شعبانی نژاد

Hosein Shabani Nejad

Specialist: Health Policy
دکتر حسین عامری
دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Hossein Amery
School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر حسین ابراهیمی پور
دانشیار دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت و اقتصاد سلامت
Hossein Ebrahimi Pour
Associate Professor School of Public Health
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Health Economics and Management
دکتر حمید رواقی

Hamid Ravaghi

Kevany Sebastian
Adjunct Assistant Professor at Trinity College Dublin and an Affiliate of the University of California, San Francisco
دکتر فرزاد فرجی خیاوی
دانشیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Farzad Faraji Khiavi
Associate Professor School of Health
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Health Care Management
دکتر حسن حق پرست بیدگلی

Hassan Hagh Parast Bidgoli

Specialist: nursing
دکتر راضیه منتظرالفرج
دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Razieh Montazer Alfaraj
School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر محمد عرب
استاد گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Arab
Professor Department of Health Management & Economics, School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Management and Economics Sciences
دکتر آیدین آرین خصال
دانشکده مدیریت و علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Aydin Aryan Khesal
School of Health Management and Information Sciences
Iran University of Medical Sciences
دکتر روح الله عسکری
دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Roohollah Askari
School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر محمدامین بهرامی
دانشیار مدرسه مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammad Amin Bahrami
Associate Professor School of Public Healthschool of Management and Medical Informatics
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر عبدالوهاب باغبانیان

Abdolvahab Bagh Banian
Department of Health Policy, School of Health Sciences, University of Sydney Australia, Sydney, Australia
دکتر کامران باقری لنکرانی
استاد مرکز تحقیقات سیاست بهداشت و درمان
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: متخصص گوارش
Kamran Bagheri Lankarani
Professor Health policy Research center
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterologist
دکتر محمد بازیار
دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
Mohammad Baz Yar
School of Public Health
Ilam University of Medical Sciences
دکتر محمدحسن احرام پوش
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mohammad Hassan Ehrampoush
Professor School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر سارا امام قلی پور
دانشیار دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اقتصاد
Sara Emamgholipour
Associate Professor School of Publich Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Economics
دکتر محمدحسین فلاح زاده
استاد مرکز تحقیقات پیشگیری و اپیدمیولوژی بیماری غیر واگیر
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: اطفال
Mohammad Hossein Fallahzadeh
Professor Research Center of Prevention and Epidemiology of Non-Communicable Disease
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric
دکتر فرهاد لطفی
استادیار دانشکده مدیریت و علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: اقتصاد سلامت
Farhad Lotfi
Assistant Professor School of Health Management and Information Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Health economics
دکتر محمدحسن لطفی
استاد گروه اپیدمیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: همهگیرشناسی، آمار زیستی و اپیدمیولوژی بهداشت و علوم متفقین
Mohammad Hasan Lotfi
Professor Department of Epidemiology
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Biostatistics and Epidemiology Health and Allied Science
دکتر مسعود میرزایی
دانشیار دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: همهگیرشناسی
Masoud Mirzaei
Associate Professor School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر محمدرضا ملکی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Mohammadreza Maleki
Professor School of Health Management and Information Sciences
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Services Management
دکتر راضیه منتظرالفرج
دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Razieh Montazer Alfaraj
School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر سیما رفیعی
دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
Sima Rafiei
School of Public Health
Qazvin University of Medical Sciences
دکتر محمد رنجبرعزت آبادی
استادیار دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: مدیریت بهداشت و درمان
Mohammad Ranjbar Ezzatabadi
Assistant Professor School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Health Policy, Haelthcare management
دکتر آرش رشیدیان
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Arash Rashidian
Professor School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
دکتر میلاد شفیعی
دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Milad Shafii
School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر وحید یزدی فیض آبادی
دانشکده مدیریت و علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Vahid Yazdi Feyz Abadi
School of Health Management and Information Sciences
Kerman University of Medical Sciences
دکتر حسین زارع

رشته تخصصی: روانشناسی شناختی
Hossin Zare

مدیر اجرایی
دکتر حسن جعفری
دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Hassan Jafari
School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Health Policy
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۵