درباره نشریه
ISSN:
2538-5070
eISSN:
2538-4716
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
مدیر مسئول:
دکتر محمد رنجبر
سردبیر:
دکتر محمد رنجبر
دستیار سردبیر:
نجمه باقیان
مدیر اجرایی:
دکتر حسن جعفری
تلفن:
035-31492223
دورنگار:
035-38209119
سایت اختصاصی:
jebhpme.ssu.ac.ir
نشانی:
یزد، میدان عالم، بلوار شهدای گمنام، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده بهداشت، ، کدپستی: 8916188638
تلفن همراه:
09134520115¡ 09178376451
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/02
مدیر مسئول
دکتر محمد رنجبر
دکتر محمد رنجبر
دستیار سردبیر
نجمه باقیان
دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه یزد
رشته تخصصی: مدیریت بهداشت و درمان
Najmeh Baghian
School of Public Health, University of Yazd
Specialist: Healthcare Management
ویراستار انگلیسی
حمیده بهروییان
دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Hamideh Beh Rooeian
School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر محمد رنجبر
دکتر محمد رنجبر
هیات تحریریه
دکتر حسین شعبانی نژاد
Hosein Shabani Nejad
Specialist: Health Policy
دکتر حسین عامری
دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Hossein Amery
School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر حسین ابراهیمی پور
دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Hossein Ebrahimi Pour
School of Public Health, Mashhad University of Medical Sciences
دکتر حمید رواقی
Hamid Ravaghi
Kevany Sebastian
Adjunct Assistant Professor at Trinity College Dublin and an Affiliate of the University of California, San Francisco,
دکتر فرزاد فرجی خیاوی
دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Farzad Faraji Khiavi
School of Public Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
دکتر حسن حق پرست بیدگلی
Hassan Hagh Parast Bidgoli
دکتر راضیه منتظرالفرج
دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Razieh Montazer Alfaraj
School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر محمد عرب
استاد گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Arab
Professor, Department of Health Management & Economics, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Management and Economics Sciences
دکتر آیدین آرین خصال
دانشکده مدیریت و علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
Aydin Aryan Khesal
School of Health Management and Information Sciences, Iran University of Medical Sciences
دکتر روح الله عسکری
دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Roohollah Askari
School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر محمدامین بهرامی
دانشیار مدرسه مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammad Amin Bahrami
Associate Professor, School of Public Healthschool of Management and Medical Informatics, Shiraz University of Medical Sciences
دکتر عبدالوهاب باغبانیان
Abdolvahab Bagh Banian
Department of Health Policy, School of Health Sciences, University of Sydney Australia, Sydney, Australia,
دکتر کامران باقری لنکرانی
استاد مرکز تحقیقات سیاست بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: متخصص گوارش
Kamran Bagheri Lankarani
Professor, Health policy Research center, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterologist
دکتر محمد بازیار
دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
Mohammad Baz Yar
School of Public Health, Ilam University of Medical Sciences
دکتر محمدحسن احرام پوش
استاد دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mohammad Hassan Ehrampoush
Professor, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر سارا امام قلی پور
دانشیار دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اقتصاد
Sara Emam Gholi Pour
Associate Professor, School of Publich Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Economics
دکتر محمدحسین فلاح زاده
استاد مرکز تحقیقات پیشگیری و اپیدمیولوژی بیماری غیر واگیر دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: اطفال
Mohammad Hossein Fallahzadeh
Professor, Research Center of Prevention and Epidemiology of Non-Communicable Disease, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric
دکتر فرهاد لطفی
استادیار دانشکده مدیریت و علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: اقتصاد سلامت
Farhad Lotfi
Assistant Professor, School of Health Management and Information Sciences, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Health economics
دکتر محمدحسن لطفی
استاد گروه اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: همهگیرشناسی، آمار زیستی و اپیدمیولوژی بهداشت و علوم متفقین
Mohammad Hasan Lotfi
Professor, Department of Epidemiology, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Biostatistics and Epidemiology Health and Allied Science
دکتر مسعود میرزایی
دانشیار دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: همهگیرشناسی
Masoud Mirzaei
Associate Professor, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر محمدرضا ملکی
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Mohammadreza Maleki
Professor, School of Health Management and Information Sciences, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Services Management
دکتر راضیه منتظرالفرج
دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Razieh Montazer Alfaraj
School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر سیما رفیعی
دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
Sima Rafiei
School of Public Health, Qazvin University of Medical Sciences
دکتر محمد رنجبرعزت آبادی
استادیار دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: مدیریت بهداشت و درمان
Mohammad Ranjbar Ezzatabadi
Assistant Professor, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Health Policy, Haelthcare management
دکتر آرش رشیدیان
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
Arash Rashidian
Professor, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences
دکتر میلاد شفیعی
دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Milad Shafii
School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر وحید یزدی فیض آبادی
دانشکده مدیریت و علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Vahid Yazdi Feyz Abadi
School of Health Management and Information Sciences, Kerman University of Medical Sciences
دکتر حسین زارع
استاد دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Hossein Zare
Professor, Payame Noor University
Specialist: Educational Psychology
مدیر اجرایی
دکتر حسن جعفری
دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Hassan Jafari
School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Health Policy
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۹۹
تعداد مطالب دارای متن
۹۸