درباره نشریه
ISSN:
2538-5070
eISSN:
2538-4716
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
مدیر مسئول:
دکتر محمد رنجبر
سردبیر:
دکتر محمد رنجبر
دستیار سردبیر:
نجمه باقیان
مدیر اجرایی:
دکتر سید مسعود موسوی
ویراستار فارسی:
نجمه باقیان
ویراستار انگلیسی:
حمیده بهروییان
ویراستار انگلیسی:
سعیده شکیبایی
تلفن:
035-31492223
دورنگار:
035-38209119
سایت اختصاصی:
jebhpme.ssu.ac.ir
نشانی:
یزد، میدان عالم، بلوار شهدای گمنام، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده بهداشت، ، کدپستی: 8916188638
تلفن همراه:
09134520115¡ 09178376451
تاریخ به‌روزآوری: 1403/01/14
مدیر مسئول
دکتر محمد رنجبر
دانشیار سیاستگذاری سلامت، گروه مدیریت بهداشت و درمان، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mohammad Ranjbar
Associate Professor, health policy, department of health services management, school of public health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دستیار سردبیر
نجمه باقیان
دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: مدیریت بهداشت و درمان
Najmeh Baghian
School of Public Health
University of Yazd
Specialist: Healthcare Management
ویراستار انگلیسی
حمیده بهروییان
دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Hamideh Beh Rooeian
School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
سعیده شکیبایی

سردبیر
دکتر محمد رنجبر
دانشیار سیاستگذاری سلامت، گروه مدیریت بهداشت و درمان، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mohammad Ranjbar
Associate Professor, health policy, department of health services management, school of public health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر حسین شعبانی نژاد

Hosein Shabani Nejad

Specialist: Health Policy
دکتر حسین عامری
دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Hossein Amery
School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر حسین ابراهیمی پور
دانشیار دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت و اقتصاد سلامت
Hossein Ebrahimi Pour
Associate Professor School of Public Health
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Health Economics and Management
Kevany Sebastian
Adjunct Assistant Professor at Trinity College Dublin and an Affiliate of the University of California, San Francisco
دکتر حسن حق پرست بیدگلی

Hassan Hagh Parast Bidgoli

Specialist: nursing
دکتر راضیه منتظرالفرج
دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
دانشگاه علوم پزشکی یزد
Razieh Montazeralfaraj
Associate Professor, health care management
نجمه باقیان
دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: مدیریت بهداشت و درمان
Najmeh Baghian
School of Public Health
University of Yazd
Specialist: Healthcare Management
دکتر احمد خانی جهانی

Ahmad Khanijahani

دکتر شبنم ایزدی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Shabnam Iezadi

Iran University of Medical Sciences
دکتر مهدی جوانبخت

Mehdi Javanbakht

دکتر مهدی جعفری

دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mehdi Jafari

Iran University of Medical Sciences
دکتر امیرحسین تکیان
دکتر امیرحسین تکیان
دانشیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: سیاستگذاری سلامت
دکتر جعفر صادق تبریزی
استاد دانشکده مدیریت بهداشت و انفورماتیک پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Jafar Sadegh Tabrizi
Professor School of Health Management and Medical Informatics
Tabriz University of Medical Sciences
Agus Joko Susanto

دکتر محسن رضایی همامی
دکتر محسن رضایی همامی

Mohsen Rezaei Hemami

دکتر محسن پاکدامن
استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی
Mohsen Pakdaman
Associate Professor Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر سید مسعود موسوی

رشته تخصصی: سیاست گذاری سلامت، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
Seyed Masood Mousavi

Specialist: health policy, health care management
دکتر المیرا میر بهاالدین

Elmira Mirbahaeddin

دکتر محمد عرب
استاد گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Arab
Professor, Department of Health Management & Economics, School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Management and Economics Sciences
دکتر روح الله عسکری
دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Roohollah Askari
School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر محمدامین بهرامی
دانشیار مدرسه مدیریت سلامت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammad Amin Bahrami
Associate Professor, School of Public Healthschool of Management and Medical Informatics
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر عبدالوهاب باغبانیان

Abdolvahab Bagh Banian
Department of Health Policy, School of Health Sciences, University of Sydney Australia, Sydney, Australia
دکتر سارا امام قلی پور
استاد گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اقتصاد
Sara Emamgholipour
Professor, Department of Health Management and Economics, School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Economics
دکتر محمدحسین فلاح زاده
استاد مرکز تحقیقات پیشگیری و اپیدمیولوژی بیماری غیر واگیر
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: اطفال
Mohammad Hossein Fallahzadeh
Professor Research Center of Prevention and Epidemiology of Non-Communicable Disease
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric
دکتر محمدحسن لطفی
استاد گروه اپیدمیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: همهگیرشناسی، آمار زیستی و اپیدمیولوژی بهداشت و علوم متفقین
Mohammad Hasan Lotfi
Professor Department of Epidemiology
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Biostatistics and Epidemiology Health and Allied Science
دکتر محمد رنجبرعزت آبادی
استادیار دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: مدیریت بهداشت و درمان
Mohammad Ranjbar Ezzatabadi
Assistant Professor School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Health Policy, Haelthcare management
دکتر حسین زارع

دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناسی شناختی
Hossin Zare

Payame Noor University
ویراستار فارسی
نجمه باقیان
دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: مدیریت بهداشت و درمان
Najmeh Baghian
School of Public Health
University of Yazd
Specialist: Healthcare Management
مدیر اجرایی
دکتر سید مسعود موسوی

رشته تخصصی: سیاست گذاری سلامت، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
Seyed Masood Mousavi

Specialist: health policy, health care management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۱