درباره نشریه
ISSN:
2008-5214
دوره انتشار:
دوفصلنامه
شروع انتشار:
1376
وضعیت انتشار:
عدم همکاری
این مجله تا آخر سال 88 با نام مجله گزیده مطالب آماری منتشر شده است.
صاحب امتیاز:
مرکز آمار ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدصادق علی پور
سردبیر:
دکتر محمدصادق علی پور
مدیر اجرایی:
ساناز مهندسی
تلفن:
021-88725153
سایت اختصاصی:
ijoss.srtc.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان دکتر فاطمی، خیابان بابا طاهر، خیابان سرتیپ فکوری ،شماره 145، پژوهشکده ی آمار، دبیر خانه ی مجله ی بررسی های آمار رسمی ایران، ، کدپستی: 1413717911
تاریخ به‌روزآوری: 1398/07/03
مدیر مسئول
دکتر محمدصادق علی پور
استادیار پژوهشکده آمار
Mohammad Sadegh Alipour
Assistant Professor, Statistical Research and Training Center
سردبیر
دکتر محمدصادق علی پور
استادیار پژوهشکده آمار
Mohammad Sadegh Alipour
Assistant Professor, Statistical Research and Training Center
هیات تحریریه
دکتر اشکان شباک
استادیار پژوهشکده آمار
رشته تخصصی: آمار
Ashkan Shabak
Assistant Professor of Statistics Institute,
Specialist: statistics
دکتر عادل آذر
استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Adel Azar
Professor, Faculty of Management and Economy, Tarbiat Modares University
Specialist: Industrial Management
دکتر حمید پزشک
استاد گروه آمار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آمار ریاضی، آمار بیزی، فرآیندهای تصادفی و کاربرد آنها
Hamid Pezashk
Professor, Department of Statistics, University of Tehran
Specialist: Statistics, Bayesian statistics, random processes and their application
دکتر محمدصادق علی پور
استادیار پژوهشکده آمار
Mohammad Sadegh Alipour
Assistant Professor, Statistical Research and Training Center
دکتر کاوه کیانی
دکتر کاوه کیانی
استادیار پژوهشکده آمار
رشته تخصصی: آمار
Kaveh Kiani
Assistant Professor of Statistics Institute,
Specialist: statistics
دکتر یدالله محرابی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آمار زیستی
Yadollah Mehrabi
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر محسن محمدزاده
دانشکده علوم دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آمار
Mohsen Mohammadzadeh
Faculty of Sciences, Tarbiat Modares University
Specialist: Statistics
دکتر محمد میرزایی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جمعیت شناسی و فرهنگ
Mohammad MIrzaee
Professor, University of Tehran
Specialist: Demographics and Culture
دکتر حمیدرضا نواب پور
استادیار دانشکده ریاضی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: آمار
Hamid Reza Navabpour
Assistant Professor, School of Mathematics, Allameh Tabataba'i University
Specialist: statistics
مدیر اجرایی
ساناز مهندسی
ساناز مهندسی
Sanaz Mohandesi