درباره نشریه
ISSN:
2008-5214
دوره انتشار:
دوفصلنامه
شروع انتشار:
1376
وضعیت انتشار:
عدم همکاری
این مجله تا آخر سال 88 با نام مجله گزیده مطالب آماری منتشر شده است.
صاحب امتیاز:
مرکز آمار ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدصادق علی پور
سردبیر:
دکتر محمدصادق علی پور
مدیر اجرایی:
ساناز مهندسی
تلفن:
021-88725153
سایت اختصاصی:
ijoss.srtc.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان دکتر فاطمی، خیابان بابا طاهر، خیابان سرتیپ فکوری ،شماره 145، پژوهشکده ی آمار، دبیر خانه ی مجله ی بررسی های آمار رسمی ایران، ، کدپستی: 1413717911
تاریخ به‌روزآوری: 1398/07/03
مدیر مسئول
دکتر محمدصادق علی پور
محمدصادق علی پور
استادیار پژوهشکده ی آمار
Mohammad Sadegh Alipour
Assistant Professor of Statistics Institute,
سردبیر
دکتر محمدصادق علی پور
محمدصادق علی پور
استادیار پژوهشکده ی آمار
Mohammad Sadegh Alipour
Assistant Professor of Statistics Institute,
هیات تحریریه
دکتر اشکان شباک
اشکان شباک
استادیار پژوهشکده آمار
رشته تخصصی: آمار
Ashkan Shabak
Assistant Professor of Statistics Institute,
Specialist: statistics
عادل آذر
استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Adel Azar
Professor, Faculty of Management and Economy, Tarbiat Modares University
Specialist: Industrial Management
حمید پزشک
استاد گروه آمار
رشته تخصصی: آمار ریاضی، آمار بیزی، فرآیندهای تصادفی و کاربرد آنها
Hamid Pezashk
Professor, Department of Statistics, University of Tehran
Specialist: Statistics, Bayesian statistics, random processes and their application
دکتر محمدصادق علی پور
محمدصادق علی پور
استادیار پژوهشکده ی آمار
Mohammad Sadegh Alipour
Assistant Professor of Statistics Institute,
دکتر کاوه کیانی
کاوه کیانی
استادیار پژوهشکده آمار
رشته تخصصی: آمار
Kaveh Kiani
Assistant Professor of Statistics Institute,
Specialist: statistics
دکتر یدالله محرابی
یدالله محرابی
استاد
رشته تخصصی: آمار
Yadollah Mehrabi
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: statistics
محسن محمدزاده
دانشکده علوم
رشته تخصصی: آمار
Mohsen Mohammadzadeh
Faculty of Sciences, Tarbiat Modares University
Specialist: Statistics
محمد میرزایی
استاد
رشته تخصصی: جمعیت شناسی و فرهنگ
Mohammad MIrzaee
Professor, University of Tehran
Specialist: Demographics and Culture
دکتر حمیدرضا نواب پور
حمیدرضا نواب پور
دانشیار
رشته تخصصی: آمار
Hamid Reza Navabpour
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: statistics
مدیر اجرایی
ساناز مهندسی
ساناز مهندسی
Sanaz Mohandesi