درباره نشریه
ISSN:
2008-5214
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1376
صاحب امتیاز:
پژوهشکده آمار (مرکز آمار ایران)
مدیر مسئول:
دکتر محمدصادق علی پور
سردبیر:
دکتر محمد بامنی مقدم
مدیر اجرایی:
ساناز مهندسی
تلفن:
021-88630440
021-88630441
021-88630442
سایت اختصاصی:
ijoss.srtc.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان دکتر فاطمی، خیابان بابا طاهر، خیابان سرتیپ فکوری ،شماره 145، پژوهشکده ی آمار، دبیر خانه ی مجله ی بررسی های آمار رسمی ایران، ، کدپستی: 1413717911
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/13
مدیر مسئول
دکتر محمدصادق علی پور
استادیار
پژوهشکده آمار
Mohammad Sadegh Alipour
Assistant Professor
Statistical Research and Training Center
سردبیر
دکتر محمد بامنی مقدم
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاد
Mohammad Bameni Moghaddam
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economy
اعضای تحریریه
دکتر محمد بامنی مقدم
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاد
Mohammad Bameni Moghaddam
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economy
دکتر سهیلا پروین
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
Soheila Parvin
Professor
Allameh Tabataba'i University
دکتر رسول صادقی
دانشیار گروه جمعیت شناسی، دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
Rasoul Sadeghi
Associate Professor, Demography, Department of Demography, Faculty of Social Sciences
University of Tehran
دکتر محمدجلال عباسی شوازی
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جمعیت شناسی
Mohammad Jalal Abbasi
Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Demographics
دکتر مجتبی گنجعلی
استاد گروه آمار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: آمار ریاضی
Mojtaba Ganjali
Professor Dept. Of Statistics
Shahid Beheshti University
Specialist: Statistics
دکتر محمدباقر نوبخت حقیقی
استاد مرکز تحقیقات استراتژیک
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Mohammad Bagher Nowbakht Haghighi
professor
Specialist: Economical science
دکتر آرزو باقری

دکتر عین الله پاشا
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: آمار
Einollah Pasha
Professor
Kharazmi University
Specialist: Statistics
دکتر ماه بانو تاتا
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
Mah Banoo Tata
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
دکتر محمدقاسم وحیدی اصل
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: آمار
Mohammad Qasem Vahidi Asl
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Statistics
دکتر محمدصادق علی پور
استادیار
پژوهشکده آمار
Mohammad Sadegh Alipour
Assistant Professor
Statistical Research and Training Center
مدیر اجرایی
ساناز مهندسی

پژوهشکده آمار
Sanaz Mohandesi

Statistical Research and Training Center
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۷