درباره نشریه
ISSN:
2423-3846
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن متخصصان محیط زیست ایران
مدیر مسئول:
دکتر مجید عباسپورطهرانی فرد
سردبیر:
دکتر رضا مکنون
مدیرداخلی:
دکتر لعبت تقوی
کارشناس:
رقیه رضایی مقدم آستانه
کارشناس:
مریم اسماعیلی علیشاه
با همکاری:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
تلفن:
021-44861771
021-44861770 ، داخلی: 2709،2710
سایت اختصاصی:
jsde.srbiau.ac.ir
نشانی:
تهران، تقاطع سردار جنگل و گلستان، ضلع شمال شرقی، پلاک 87، طبقه دوم غربی
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/01
مدیر مسئول
دکتر مجید عباسپورطهرانی فرد
استاد دانشکده مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Majid Abasspour Tehranifard
Professor School of Mechanics
Sharif University of Technology
Specialist: environmental engineering
کارشناس
رقیه رضایی مقدم آستانه

Rogheye Rezaeei Moghadam Astane

مریم اسماعیلی علیشاه

Maryam Esmaeeli Alishah

سردبیر
دکتر رضا مکنون
استاد دانشکده عمران
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست، مهندسی منابع آب، مهندسی محیط زیست، عمران -آب
Reza Maknoon
Professor Faculty of Civil Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Water Resources Management, Water Resources Engineering, environmental engineering, Civil -Water
اعضای تحریریه
دکتر منصور غیاث الدین
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Mansoor Ghiyasedin
Professor
University of Tehran
Specialist: environmental engineering
دکتر امیرحسام حسنی
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی معدن
Amirhesam Hasani
Associate Professor
دکتر امیرحسین جاوید
دانشیار واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: محیط زیست
Amir Hosein Javid
Associate Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: the environment
دکتر مسعود ترابی آزاد
دانشیار واحد تهران شمال
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فیزیک دریا
Masoud Torabi Azad
Associate Professor North Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Sea physics
دکتر سید احمد میرباقری فیروزآباد
استادیار
رشته تخصصی: مهندسی منابع آب و محیط زیست
Seyed Ahmad Mirrbagheri
Assistant Professor
دکتر علی اصغر آل شیخ
استاد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Asghar Ale Sheikh
Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
دکتر مهدی ایران نژاد
دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: فراوری مواد معدنی ، مهندسی معدن، کانی شناسی فرایند ، مهندسی محیط زیست
Mehdi Irannajad
Associate Professor, Departement of Mining and Metallurgical Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Mineral Processing, Mining Engineering, Process Mineralogy, Environmental Engineering
دکتر پروین نصیری
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست، بهداشت، ایمنی و محیط زیست
Parvin Nassiri
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: environmental engineering, Health, Safety and Environment
دکتر سید جلال الدین شایگان
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست و بیوتکنولوژی، مهندسی شیمی، محیط زیست
Seyyed Jalaleddin Shayegan
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Environmental Engineering and Biotechnology, Chemical Engineering, Environment
مدیرداخلی
دکتر لعبت تقوی
استادیار
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Lobat Taghavi
Assistant Professor
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۹۵
تعداد مطالب دارای متن
۹۳