درباره نشریه
ISSN:
2423-3846
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن متخصصان محیط زیست ایران
مدیر مسئول:
دکتر مجید عباسپور طهرانی فرد
سردبیر:
دکتر رضا مکنون
مدیرداخلی:
دکتر لعبت تقوی
کارشناس:
رقیه رضایی مقدم آستانه
کارشناس:
مریم اسماعیلی علیشاه
با همکاری:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
تلفن:
021-44861771
021-44861770 ، داخلی: 2709،2710
سایت اختصاصی:
jsde.srbiau.ac.ir
نشانی:
تهران، تقاطع سردار جنگل و گلستان، ضلع شمال شرقی، پلاک 87، طبقه دوم غربی
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/01
مدیر مسئول
مجید عباسپور طهرانی فرد
استاد دانشکده مکانیک
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Majid Abass Pour Tehrani Fard
Professor, School of Mechanics, Sharif University of Technology
Specialist: environmental engineering
کارشناس
رقیه رضایی مقدم آستانه
Rogheye Rezaeei Moghadam Astane
مریم اسماعیلی علیشاه
Maryam Esmaeeli Alishah
سردبیر
رضا مکنون
استاد دانشکده عمران
رشته تخصصی: مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست، مهندسی منابع آب، مهندسی محیط زیست، عمران -آب
Reza Maknoon
Professor, Faculty of Civil Engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: Water Resources Management, Water Resources Engineering, environmental engineering, Civil -Water
هیات تحریریه
منصور غیاث الدین
استاد
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Mansoor Ghiyasedin
Professor, University of Tehran
Specialist: environmental engineering
امیرحسام حسنی
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی معدن
Amirhesam Hasani
Associate Professor,
امیرحسین جاوید
دانشیار واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: محیط زیست
Amir Hosein Javid
Associate Professor, science and research Branch,
Specialist: the environment
مسعود ترابی آزاد
دانشیار واحد تهران شمال
رشته تخصصی: فیزیک دریا
Masoud Torabi Azad
Associate Professor, North Tehran Branch,
Specialist: Sea physics
سیداحمد میرباقری فیروزآباد
استادیار
رشته تخصصی: مهندسی منابع آب و محیط زیست
Seyed Ahmad Mirrbagheri
Assistant Professor,
علی اصغر آل شیخ
استاد
Asghar Ale Sheikh
Professor, K. N. Toosi University of Technology
مهدی ایران نژاد
دانشیار
رشته تخصصی: فراوری مواد معدنی
Mehdi Irannejad
Associate Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: Mineral Processing
پروین نصیری
استاد دانشکده بهداشت
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست، بهداشت، ایمنی و محیط زیست
Parvin Nassiri
Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: environmental engineering, Health, Safety and Environment
سیدجلال الدین شایگان
استاد
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست و بیوتکنولوژی، مهندسی شیمی، محیط زیست
Seyyed Jalaleddin Shayegan
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: Environmental Engineering and Biotechnology, Chemical Engineering, Environment
مدیرداخلی
لعبت تقوی
استادیار
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Lobat Taghavi
Assistant Professor,
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۹۵
تعداد مطالب دارای متن
۹۳