درباره نشریه
ISSN:
2322-5963
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
دکتر رامین حمیدی فراهانی
سردبیر:
دکتر مژگان محمدی مهر
مدیر اجرایی:
دکتر معصومه فروتن کودهی
ویراستار فارسی:
دکتر معصومه فروتن کودهی
ویراستار فارسی:
دکتر مژگان محمدی مهر
ویراستار انگلیسی:
پریسا حاجی محمد
تلفن:
021-88337914
دورنگار:
021-88337914
سایت اختصاصی:
nama.ajaums.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان فاطمی غربی، خیابان اعتماد زاده، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
تاریخ به‌روزآوری: 1402/08/25
مدیر مسئول
دکتر رامین حمیدی فراهانی
استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آجا
رشته تخصصی: بیماریهای عفونی، پزشکی بالینی
Ramin Hamidi Farahani
Assistant Professor
Specialist: Clinical Medicine
سردبیر
دکتر مژگان محمدی مهر
دانشیار گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی
Aja university of medical seciences
رشته تخصصی: آموزش پزشکی
Mojgan Mohammadimehr
Associate Professor, Department of Laboratory Sciences, Faculty of Paramedical Sciences
Aja university of medical seciences
Specialist: Medical Education
اعضای تحریریه
زهرا جوهری
زهرا جوهری

زهرا السادات اسدی
زهرا السادات اسدی

دکتر فخرالسادات میرحسینی
دکتر فخرالسادات میرحسینی

دکتر زهره سادات میرمقتدایی
استادیار گروه یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی-دانشکده مجازی،آموزش پزشکی و مدیریت
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: تسهیل گری، رویکردهای نوین در یادگیری، یادگیری ترکیبی، آموزش پزشکی، یادگیری الکترونیکی
Zohrehsadat Mirmoghtadaie
Assistant Professor, e-Learning in medical education
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Medical Education-e-Learning-Blended learning-E-Moderating-TEL
دکتر لیلا جویباری
استاد دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: پرستاری، اموزش پزشکی، پرستاری کودکان، اخلاق
Leila Juoybari
Professor, Nursing
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing, medical education, pediatric nursing, ethics
دکتر یدالله زارع زاده
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
رشته تخصصی: آموزش پزشکی
Yadolah Zare Zadeh
Assistant Professor School of Medicine
Kurdistan University of Medical Sciences
Specialist: Medical Education
دکتر ساناز زرگر
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
Sanaz Zargar
Associate Professor
AJA University Of Medical Sciences
دکتر مژگان محمدی مهر
دانشیار گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی
Aja university of medical seciences
رشته تخصصی: آموزش پزشکی
Mojgan Mohammadimehr
Associate Professor, Department of Laboratory Sciences, Faculty of Paramedical Sciences
Aja university of medical seciences
Specialist: Medical Education
ویراستار فارسی
دکتر معصومه فروتن کودهی
دکتر معصومه فروتن کودهی

دکتر مژگان محمدی مهر
دانشیار گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی
Aja university of medical seciences
رشته تخصصی: آموزش پزشکی
Mojgan Mohammadimehr
Associate Professor, Department of Laboratory Sciences, Faculty of Paramedical Sciences
Aja university of medical seciences
Specialist: Medical Education
ویراستار انگلیسی
پریسا حاجی محمد
پریسا حاجی محمد

مدیر اجرایی
دکتر معصومه فروتن کودهی
دکتر معصومه فروتن کودهی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۱