درباره نشریه
ISSN:
2322-5963
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا خوشدل
سردبیر:
دکتر مژگان محمدی مهر
مدیر اجرایی:
محبوبه ملک شاهی
تلفن:
021-88337914
دورنگار:
021-88337914
سایت اختصاصی:
nama.ajaums.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان فاطمی غربی، خیابان اعتماد زاده، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
تاریخ به‌روزآوری: 1397/06/25
مدیر مسئول
دکتر علیرضا خوشدل
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی بالینی
Ali Reza Khoshdel
Associate Professor Faculty of Medicine
AJA University Of Medical Sciences
Specialist: Clinical Epidemiology
سردبیر
دکتر مژگان محمدی مهر

رشته تخصصی: آموزش پزشکی
Mojgan Mohammadimehr

Specialist: Medical Education
اعضای تحریریه
دکتر سلیمان احمدی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آموزش پزشکی
Soleiman Ahmadi
Assistant Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: medical education
دکتر سید امیرحسین پیشگویی
دانشیار دانشکده پرستاری
Seyed Amir Hosein Pishgooie
Assistant Professor Faculty of Nursing
دکتر شهناز تفنگچی ها
دکتر شهناز تفنگچی ها

دکتر لیلا جویباری
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: پرستاری، اموزش پزشکی، پرستاری کودکان، اخلاق
Leila Juoybari
Associate Professor School of Nursing and Midwifery
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing, medical education, pediatric nursing, ethics
دکتر محمدعلی حسینی
دانشیار
دکتر علیرضا خوشدل
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی بالینی
Ali Reza Khoshdel
Associate Professor Faculty of Medicine
AJA University Of Medical Sciences
Specialist: Clinical Epidemiology
دکتر یدالله زارع زاده
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
رشته تخصصی: آموزش پزشکی
Yadolah Zare Zadeh
Assistant Professor School of Medicine
Kurdistan University of Medical Sciences
Specialist: Medical Education
دکتر آرمین زارعیان
دانشیار دانشکده پرستاری
رشته تخصصی: دکترای تخصصی پرستاری
Armin Zareiyan
Associate Professor Faculty of Nursing
Specialist: Nursing Care and Allied Health
دکتر ساناز زرگر
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
Sanaz Zargar
Associate Professor
AJA University Of Medical Sciences
دکتر زهرا فارسی
دانشیار دانشکده پرستاری
رشته تخصصی: پرستاری
Zahra Farsi
Associate Professor Faculty of Nursing
Specialist: Nursing
دکتر مژگان محمدی مهر

رشته تخصصی: آموزش پزشکی
Mojgan Mohammadimehr

Specialist: Medical Education
دکتر نادر مرکزی مقدم
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
Nader Markazi Moghaddam
Associate Professor
AJA University Of Medical Sciences
مدیر اجرایی
محبوبه ملک شاهی
محبوبه ملک شاهی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۷