درباره نشریه
ISSN:
1023-3652
eISSN:
2538-2268
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1370
صاحب امتیاز:
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران (پژوهشکده اسناد)
مدیر مسئول:
غلامرضا عزیزی
سردبیر:
دکتر سعید رضایی شریف آبادی
مدیر اجرایی:
دکتر سید محمود سادات بیدگلی
ویراستار فارسی:
دکتر سید محمود سادات بیدگلی
ویراستار انگلیسی:
Ray Edmondson
صفحه آرا:
مرتضی میرزایی
کارشناس:
سارا سلطانی
تلفن:
021-81625621
دورنگار:
021-81625621
سایت اختصاصی:
ganjineh.nlai.ir
نشانی:
تهران، میرداماد، خیابان شهید بهزاد حصاری (رازان جنوبی) ، ساختمان گنجینه اسناد ملی ایران
صندوق پستی:
655-19935
تاریخ به‌روزآوری: 1400/09/04
مدیر مسئول
غلامرضا عزیزی
مربی پژوهشکده اسناد
پژوهشکده اسناد، سازمان اسناد و کتابخانه ملی- تهران
رشته تخصصی: فرهنگ و زبانهای باستانی، تاریخ، آرشیو و مدیریت اسناد
Golamreza Azizi
Instructor, Archival Research Institute
پژوهشکده اسناد، سازمان اسناد و کتابخانه ملی- تهران
Specialist: Ancient culture and languages, history, Archives and records management
کارشناس
سارا سلطانی

سردبیر
دکتر سعید رضایی شریف آبادی
استاد تمام علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Saeed Rezaei Sharifabadi
Full Professor, Department of Library and Information Science
University of Alzahra
Specialist: Library and Information Science
اعضای تحریریه
دکتر نرگس نشاط
دانشیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Narges Neshat
Associate Professor of Documentation and National Library of the Islamic Republic of Iran
Specialist: Information Science and Knowledge
دکتر فریبرز خسروی
دانشیار
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Fariborz Khosravi
Associate Professor
Specialist: Information Science and Knowledge
دکتر سعید رضایی شریف آبادی
استاد تمام علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Saeed Rezaei Sharifabadi
Full Professor, Department of Library and Information Science
University of Alzahra
Specialist: Library and Information Science
دکتر سید امیرمسعود شهرام نیا
دانشیار علوم سیاسی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyyed Amir Masoud Shahram Nia
Associate Professor, political science
University of Isfahan
Specialist: political science, globalization , political sociology
غلامرضا فدایی
بازنشسته
Gholamreza Fadaie

دکتر عبدالحسین فرج پهلو
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Abdolhosein Farajpahlou
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Information Science and Science
دکتر حسین میرجعفری
استاد تاریخ
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: تاریخ تیموریان و ترکمنان، تاریخ ایران
Hosein Mir Jafari
Professor History
University of Isfahan
Specialist: History of Timurid and Turkmen, History of Iran
مرتضی نورایی
استاد تاریخ، تاریخ، دانشکده ادبیات
دانشگاه اصفهان
Morteza Nouraei
Professor, history, Department of literature
University of Isfahan
دکتر محمدباقر وثوقی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ
Mohammad Bagher Vosoghi
Professor
University of Tehran
Specialist: history
ویراستار فارسی
دکتر سید محمود سادات بیدگلی
استادیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
رشته تخصصی: تاریخ
Seyyed Mahmood Sadat Bidgoli
Assistant Professor, Imam Khomeini Research Center and Islamic Revolution
Specialist: history
ویراستار انگلیسی
Ray Edmondson
Moderator UNESCO World Memory Program
Specialist: Librarianship
صفحه آرا
مرتضی میرزایی

رشته تخصصی: گرافیک
Morteza Mirzaei

Specialist: Knowledge& Information Science
مدیر اجرایی
دکتر سید محمود سادات بیدگلی
استادیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
رشته تخصصی: تاریخ
Seyyed Mahmood Sadat Bidgoli
Assistant Professor, Imam Khomeini Research Center and Islamic Revolution
Specialist: history
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۴
تعداد عناوین درج شده:
۷۵۰
تعداد مطالب دارای متن
۷۳۲