درباره نشریه
ISSN:
1023-3652
eISSN:
2538-2268
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1370
صاحب امتیاز:
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران (پژوهشکده اسناد)
مدیر مسئول:
دکتر غلامرضا عزیزی
سردبیر:
دکتر سعیدرضا شریف آبادی
مدیر اجرایی:
دکتر سیدمحمود سادات بیدگلی
صفحه آرا:
مرتضی میرزایی
کارشناس:
سارا سلطانی
تلفن:
021-81625621
دورنگار:
021-81625621
سایت اختصاصی:
ganjineh.nlai.ir
نشانی:
تهران، میرداماد، خیابان شهید بهزاد حصاری (رازان جنوبی) ، ساختمان گنجینه اسناد ملی ایران
صندوق پستی:
655-19935
تاریخ به‌روزآوری: 1397/07/30
مدیر مسئول
دکتر غلامرضا عزیزی
استادیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
رشته تخصصی: فرهنگ و زبانهای باستانی
Golam Reza Azizi
Assistant Professor of National Library and Documentation Organization of Iran,
Specialist: Ancient culture and languages
کارشناس
سارا سلطانی
سردبیر
دکتر سعیدرضا شریف آبادی
استاد دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Saeed Reza Sharifabadi
Professor, University of Alzahra
Specialist: Information Science and Science
هیات تحریریه
Ray Edmondson
Moderator, UNESCO World Memory Program,
Specialist: Librarianship
Terry East wood
Associate Professor,
Specialist: Librarianship
دکتر سعیدرضا شریف آبادی
استاد دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Saeed Reza Sharifabadi
Professor, University of Alzahra
Specialist: Information Science and Science
دکتر سیدامیرمسعود شهرام نیا
دانشیار دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyyed Amir Masoud Shahram Nia
Associate Professor, University of Isfahan
دکتر غلامرضا فدائی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Gholamreza Fadaei
Professor, University of Tehran
Specialist: Information Science and Science
دکتر عبدالحسین فرج پهلو
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Abdolhosein Farajpahlou
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Information Science and Science
دکتر حسین میرجعفری
استاد تاریخ دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: تاریخ تیموریان و ترکمنان، تاریخ ایران
Hosein Mir Jafari
Professor, History, University of Isfahan
Specialist: History of Timurid and Turkmen, History of Iran
دکتر مرتضی نورائی
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: تاریخ
Morteza Nooraei
Professor, University of Isfahan
Specialist: history
دکتر محمدباقر وثوقی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ
Mohammad Bagher Vosoghi
Professor, University of Tehran
Specialist: history
دکتر مهدی فرهانی منفرد
دانشیار دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ
Mahdi Farhani Monfared
Associate Professor, University of Alzahra
Specialist: history
ویراستارفارسی
دکتر سیدمحمود سادات بیدگلی
استادیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
رشته تخصصی: تاریخ
Seyyed Mahmood Sadat Bidgoli
Assistant Professor, Imam Khomeini Research Center and Islamic Revolution,
Specialist: history
ویراستار انگلیسی
Ray Edmondson
Moderator, UNESCO World Memory Program,
Specialist: Librarianship
صفحه آرا
مرتضی میرزایی
رشته تخصصی: گرافیک
Morteza Mirzaei
Specialist: Knowledge& Information Science
مدیر اجرایی
دکتر سیدمحمود سادات بیدگلی
استادیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
رشته تخصصی: تاریخ
Seyyed Mahmood Sadat Bidgoli
Assistant Professor, Imam Khomeini Research Center and Islamic Revolution,
Specialist: history
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۵
تعداد عناوین درج شده:
۶۸۷
تعداد مطالب دارای متن
۶۰۰