درباره نشریه
ISSN:
1023-3652
eISSN:
2538-2268
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1370
صاحب امتیاز:
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران (پژوهشکده اسناد)
مدیر مسئول:
غلامرضا عزیزی
سردبیر:
دکتر سعید رضایی شریف آبادی
مدیر اجرایی:
دکتر سید محمود سادات بیدگلی
ویراستار فارسی:
دکتر سید محمود سادات بیدگلی
ویراستار انگلیسی:
Ray Edmondson
صفحه آرا:
مرتضی میرزایی
کارشناس:
سارا سلطانی
تلفن:
021-81625621
دورنگار:
021-81625621
سایت اختصاصی:
ganjineh.nlai.ir
نشانی:
تهران، میرداماد، خیابان شهید بهزاد حصاری (رازان جنوبی) ، ساختمان گنجینه اسناد ملی ایران
صندوق پستی:
655-19935
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/04
مدیر مسئول
غلامرضا عزیزی
دانش آموخته دکتری عضو هیئت علمی (بازنشسته) پژوهشکده اسناد
پژوهشکده اسناد، تهران، ایران
رشته تخصصی: فرهنگ و زبانهای باستانی، تاریخ، آرشیو و مدیریت اسناد
Golamreza Azizi
.Ph.D, Archival Institute
پژوهشکده اسناد، تهران، ایران
Specialist: Ancient culture and languages, history, Archives and records management
کارشناس
سارا سلطانی

سردبیر
دکتر سعید رضایی شریف آبادی
استاد تمام علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Saeed Rezaei Sharifabadi
Full Professor, Department of Library and Information Science
University of Alzahra
Specialist: Library and Information Science
اعضای تحریریه
دکتر نرگس نشاط
دانشیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Narges Neshat
Associate Professor of Documentation and National Library of the Islamic Republic of Iran
Specialist: Information Science and Knowledge
دکتر فریبرز خسروی
دانشیار
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Fariborz Khosravi
Associate Professor
Specialist: Information Science and Knowledge
دکتر سعید رضایی شریف آبادی
استاد تمام علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Saeed Rezaei Sharifabadi
Full Professor, Department of Library and Information Science
University of Alzahra
Specialist: Library and Information Science
دکتر سید امیرمسعود شهرام نیا
دانشیار علوم سیاسی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyyed Amir Masoud Shahram Nia
Associate Professor, political science
University of Isfahan
Specialist: political science, globalization , political sociology
غلامرضا فدایی
بازنشسته
Gholamreza Fadaie

دکتر عبدالحسین فرج پهلو
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Abdolhosein Farajpahlou
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Information Science and Science
دکتر حسین میرجعفری
استاد تاریخ
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: تاریخ تیموریان و ترکمنان، تاریخ ایران
Hosein Mir Jafari
Professor History
University of Isfahan
Specialist: History of Timurid and Turkmen, History of Iran
دکتر مرتضی نورایی
استاد تاریخ، تاریخ، دانشکده ادبیات
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: تاریخ معاصر ایران
Morteza Nouraei
Professor, history, Department of literature
University of Isfahan
Specialist: Contemporary History of Iran
دکتر محمدباقر وثوقی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ
Mohammad Bagher Vosoghi
Professor
University of Tehran
Specialist: history
ویراستار فارسی
دکتر سید محمود سادات بیدگلی
استادیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
رشته تخصصی: تاریخ
Seyyed Mahmood Sadat Bidgoli
Assistant Professor, Imam Khomeini Research Center and Islamic Revolution
Specialist: history
ویراستار انگلیسی
Ray Edmondson
Moderator UNESCO World Memory Program
Specialist: Librarianship
صفحه آرا
مرتضی میرزایی

رشته تخصصی: گرافیک
Morteza Mirzaei

Specialist: Knowledge& Information Science
مدیر اجرایی
دکتر سید محمود سادات بیدگلی
استادیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
رشته تخصصی: تاریخ
Seyyed Mahmood Sadat Bidgoli
Assistant Professor, Imam Khomeini Research Center and Islamic Revolution
Specialist: history
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۹
تعداد عناوین درج شده:
۷۸۲
تعداد مطالب دارای متن
۷۶۴