درباره نشریه
ISSN:
1025-8620
eISSN:
2345-6922
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
دی 1353
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران
مدیر مسئول:
دکتر مجتبی اردستانی
سردبیر:
دکتر حمیدرضا جعفری
سردبیر:
دکتر علی ترابیان
مدیرداخلی:
دکتر لعبت زبردست
تلفن:
021-66487170
دورنگار:
021-66487170
سایت اختصاصی:
jes.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، شماره 23، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران،
صندوق پستی:
6135-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/11
مدیر مسئول
دکتر مجتبی اردستانی
دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Mojtaba Ardestani
Associate Professor, environment College, University of Tehran
Specialist: environmental engineering
سردبیر
دکتر حمیدرضا جعفری
استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی محیط زیست
Hamid Reza Jafari
Professor, environment College, University of Tehran
Specialist: Environmental planning
دکتر علی ترابیان
استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
رشته تخصصی: عمران و محیط زیست، مهندسی محیط زیست، گرایش آب و فاضلاب
Ali Torabian
Professor, environment College, University of Tehran
Specialist: Civil and environmental, Environmental engineering, water and wastewater trends
هیات تحریریه
دکتر محمدرضا پورجعفر
استاد دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: معماری و طراحی شهری
Mohammad Reza Pourjafar
Professor, College of Arts and Architecture, Tarbiat Modares University
Specialist: Urban Architecture and Design
دکتر حمیدرضا جعفری
استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی محیط زیست
Hamid Reza Jafari
Professor, environment College, University of Tehran
Specialist: Environmental planning
دکتر نادر شریعتمداری
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Nader Shariat Madari
Professor, Faculty of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology
Specialist: Civil Engineering
دکتر سیدکاظم علوی پناه
استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
رشته تخصصی: سنجش از دور و GIS، خاکشناسی و سنجش از دور
Seyyed Kazem Alavipanah
Professor, Faculty of Geography, University of Tehran
Specialist: Remote Sensing & GIS, Soil Science and Remote Sensing
دکتر هومان لیاقتی
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Homan Liaghati
Associate Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Agricultural Economics
دکتر محمدرضا مثنوی
دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
رشته تخصصی: معماری
Mohammad Reza Masnavi
Associate Professor, environment College, University of Tehran
Specialist: Architecture
دکتر رضا مکنون
استاد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست، مهندسی منابع آب، مهندسی محیط زیست، عمران -آب
Reza Maknoon
Professor, Faculty of Civil Engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: Water Resources Management, Water Resources Engineering, environmental engineering, Civil -Water
دکتر سیمین ناصری
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Simin Nasseri
Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر منوچهر وثوقی
استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی شیمی و نفت، بیوشیمی - مهندسی علوم تغذیه
Manuchehr Vosoughi
Professor, Faculty of Chemical Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: Chemical Engineering and Petroleum Engineering, Biochemistry - Nutrition Sciences
دکتر احمدرضا یاوری
دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست، اکولوژی کوهستان
Ahmad Reza Yavari
Associate Professor, Environment College, University of Tehran
Specialist: Environmental Management and Planning, Mountain Ecology
ویراستارفارسی
عاطفه فتحی
عاطفه فتحی
Atefeh Fathi
مدیرداخلی
دکتر لعبت زبردست
استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست
Lobat Zebar Dast
Assistant Professor, Environment College, University of Tehran
Specialist: Environmental Management and Planning
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۹
تعداد عناوین درج شده:
۹۴۲
تعداد مطالب دارای متن
۸۷۱