درباره نشریه
دوره انتشار:
دوماهنامه
شروع انتشار:
مرداد 1377
وضعیت انتشار:
عدم همکاری
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران)
مدیر مسئول:
دکتر سیداحمدرضا خضری
سردبیر:
گودرز میرانی
مدیرداخلی:
لیلا احمدی
صفحه آرا:
لیلی اسکندرپور
تلفن:
021-66419831
021-66405047
021-66413721
سایت اختصاصی:
ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان 16 آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی، واحد نشریه
تاریخ به‌روزآوری: 1397/07/12
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۴۱
تعداد مطالب دارای متن
۵۵۴