درباره نشریه
ISSN:
1605-9719
دوره انتشار:
دوماهنامه
شروع انتشار:
1370
صاحب امتیاز:
انجمن مهندسان مکانیک ایران
مدیر مسئول:
مهندس علی اکبر صابری زفرقندی
سردبیر:
دکتر فرشاد ترابی
مسئول اشتراک:
بریجانی
تلفن:
021-88938339
021-88938373
021-88900965
021-88398338
دورنگار:
021-88938339
021-88938373
021-88900965
021-88398338
سایت اختصاصی:
www.mmep.isme.ir
نشانی:
تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، بن بست دژن، پلاک 3، ، کدپستی: 1598977511
اشتراک:
دورنگار:
021-88938339
021-88938373
021-88900965
021-88398338
پست الکترونیک:
info@isme.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/28
مدیر مسئول
مهندس علی اکبر صابری زفرقندی
Ali Akbar Saberi Zafarghandi
سردبیر
دکتر فرشاد ترابی
دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، سیستم های انرژی
Farshad Torabi
Associate Professor, Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Mechanical Engineering, Energy Systems, ز
هیات تحریریه
دکتر عباس علی آبادی
دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Abbas Aliabadi
Associate Professor, Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر علی غفاری
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: کنترل و سیستمهای دینامیکی، مهنسی مکانیک، کنترل
Ali Ghaffari
Professor, Faculty of Mechanical Engineering, Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Controls and Dynamic Systems, Mechanical Engineering, Control
دکتر محمود موسوی مشهدی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مکانیک، مکانیک جامدات
Mahmoud Moosavi Mashhadi
Professor, Faculty of Mechanical Engineering, University of Tehran
Specialist: the mechanic, Solid Mechanics
دکتر علیرضا خدایاری
دانشیار واحد پردیس دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، کنترل
Ali Reza Khodayari
Associate Professor, Campus Unit, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Mechanical Engineering, Control
دکتر مهرداد جوادی
دانشیار واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mehrdad Javadi
Associate Professor, South Tehran Branch, Branch, Islamic Azad University
Specialist: mechanical engineering
دکتر امیر تقوی پور
استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، مکاترونیک
Amir Taghavipour
Assistant Professor, Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Mechanical Engineering, Mechatronics
دکتر حامد مقتدری
استادیار دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Hamed Moghtaderi
Assistant Professor, University of Alzahra
Specialist: mechanical engineering
دکتر امین رسام
استادیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، تبدیل انرژی
Amin Rasam
Assistant Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Mechanical Engineering Energy Conversion
دکتر زینب پورانصاری
استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، تبدیل انرژی
Zeynab pouransari
Assistant Professor, Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Mechanical Engineering Energy Conversion
دکتر مسعود مسیح طهرانی
استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، مهندسی خودرو
Masoud Masih Tehrani
Assistant Professor, Iran University of Science and Technology
Specialist: Mechanical Engineering, Automotive Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۶۶
تعداد مطالب دارای متن
۸۰۵