درباره نشریه
ISSN:
1605-9689
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1369
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول:
حجت الاسلام دکتر رضا اکبریان
سردبیر:
دکتر عادل آذر (پژوهش های مدیریت در ایران)
مدیرداخلی:
زیبا بهفر
تلفن:
021-82883636
021-82883623
دورنگار:
021-82883636
021-82883623
نشانی:
تهران، تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، دفتر مجله مدرس علوم انسانی، ، کدپستی: 1411713116
صندوق پستی:
139-14115
تاریخ به‌روزآوری: 1391/11/24

این مجله از سال90 به 3 مجله به نام های برنامه ریزی و آمایش فضا ، پژوهش های مدیریت در ایران ، پژوهش های حقوق تطبیقی تفکیک شده است.

مدیر مسئول
حجت الاسلام دکتر رضا اکبریان
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فلسفه
Reza Akbarian
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Philosophy
اعضای تحریریه
حجت الاسلام دکتر رضا اکبریان
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فلسفه
Reza Akbarian
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Philosophy
دکتر عادل آذر
استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Adel Azar
Professor Faculty of Management and Economy
Tarbiat Modares University
Specialist: Industrial Management
دکتر احمد جعفرنژاد
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Ahmad Jafarnejad
Professor
University of Tehran
Specialist: Industrial Management
دکتر علی اصغر مشبکی اصفهانی
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی، رفتار و استراتژی
Ali Asghar Moshabaki Esafahani
Professor Faculty of Management and Economics
Tarbiat Modares University
Specialist: Business Management, Behavior and strategy
دکتر سید حمید خدادادحسینی
استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت بازرگانی - استراتژیک و بازاریابی
Seyed Hamid Khodadad Hosseini
Professor Faculty of Economics and Management
Tarbiat Modares University
Specialist: Business Management (Strategy and Marketing), Business Management - Strategic and Marketing
دکتر بهروز دری نوگورانی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Behrooz Dorri Nowgoorani
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Industrial Management
دکتر رضا راعی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت مالی
Reza Raei
Professor
University of Tehran
Specialist: مديريت مالي
دکتر بابک سهرابی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت فناوری اطلاعات، علوم مدیریت
Babak Sohrabi
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: IT management, Management Science
دکتر اسدالله کردناییج
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Asadollah Kordenaeij
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Business Management
دکتر محمدرضا مهرگان
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Mohammad Reza Mehregan
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Industrial Management
دکتر علی اصغر مشبکی اصفهانی
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی، رفتار و استراتژی
Ali Asghar Moshabaki Esafahani
Professor Faculty of Management and Economics
Tarbiat Modares University
Specialist: Business Management, Behavior and strategy
دکتر سید حمید خدادادحسینی
استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت بازرگانی - استراتژیک و بازاریابی
Seyed Hamid Khodadad Hosseini
Professor Faculty of Economics and Management
Tarbiat Modares University
Specialist: Business Management (Strategy and Marketing), Business Management - Strategic and Marketing
دکتر زهرا احمدی پور
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Zahra Ahmadipoor
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: political geography
دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Abdolreza Roknodin Eftekari
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Geography and Tourism Planning
دکتر محمدحسین پاپلی یزدی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مردم شناسی-جغرافیای انسانی
Mohammad Hosein Papeli yazdi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Anthropology-Human Geography
دکتر احمد پوراحمد
استاد دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Ahmad pourahmad
Professor Faculty of Geography
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر محمدرضا ثروتی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی، زمین شناسی کویر، جغرافیای طبیعی
Mohamadreza Servati
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Desert Geomorphology, natural geography
دکتر محمدرضا حافظ نیا
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک
Mohammadreza Hafeznia
professor
Tarbiat Modares University
دکتر کرامت الله زیاری
استاد دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Keramatollah zayyari
Professor Faculty of Geography
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر سیاوش شایان
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
Siavash Shayan
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Climatology
دکتر محمد شریفی کیا
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: سنجش از دور
Mohammad Sharifikia
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Remote Sensing
دکتر سید یحیی صفوی همامی
استاد
دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Seyyed Yahya Safavi Homami
Professor
Imam Hossein University
Specialist: political geography
دکتر محمدمهدی عزیزی
استاد پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری
Mohammad Mehdi Azizi
Professor College of Fine Arts
University of Tehran
Specialist: Urban Planning
دکتر بهلول علیجانی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: هواشناسی، جغرافیای طبیعی و اقلیم شناسی
Bohlool Alijani
Professor
Kharazmi University
Specialist: Meteorology, Natural geography and climatology
عباس علی محمدی
عباس علی محمدی

دکتر منوچهر فرج زاده اصل
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
Manochehr Farajzadeh Asl
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: climatology
دکتر اصغر نظریان
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Asghar Nazarian
Professor
Kharazmi University
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر مرتضی شهبازی نیا
دانشیار دانشکده حقوق
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Morteza Shahbazinia
Associate Professor School of Law
Tarbiat Modares University
Specialist: Private law
دکتر محمود صادقی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mahmoud Sadeghi
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Private law
دکتر سید حسین صفایی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق بین الملل، حقوق خصوصی - حقوق خانواده
Seyyed Hossein Safaie
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: International rights, Private Law - Family Law
دکتر ابراهیم عزیزی
استادیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Ebrahim Azizi
Assistant Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Private law
محمد عیسایی تفرشی
استاد حقوق خصوصی- گروه حقوق خصوصی - دانشکده حقوق
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، حقوق تجارت
Mohammad Issaei Tafreshi
Professor, Privati Law
Tarbiat Modares University
Specialist: Private Law, Commercial Law
دکتر کوروش کاویانی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Koorosh kaviani
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Private law
آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق و فلسفه اسلامی
Seyed Mostafa Mohaghegh Damad
Professor Faculty of Law and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: Islamic Law and Philosophy
دکتر حسین مهرپورمحمدآبادی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق اسلامی
Hosein Mehrpour Mohammadabadi
Professor Faculty of Law and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: Islamic law
دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی و سیاست جنایی
Ali Hosein Najafi Abrandabadi
Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal law and criminology and criminal policy
دکتر سید محمد هاشمی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Seyyed Mohammad Hashemi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Droit public
دکتر سید علی بدری
دانشیار دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Seyed Ali Badri
Associate Professor Faculty of Geography
University of Tehran
Specialist: Geography and Tourism Planning
دکتر محمدرضا ثروتی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی، زمین شناسی کویر، جغرافیای طبیعی
Mohamadreza Servati
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Desert Geomorphology, natural geography
دکتر محمدرضا حافظ نیا
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک
Mohammadreza Hafeznia
professor
Tarbiat Modares University
دکتر پرویز ضیاییان فیروزآبادی
دانشیار دانشکده علوم جغرافیایی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی
Parviz Ziaeian Firoozabadi
Associate Professor Faculty of Geography
Kharazmi University
Specialist: Remote Sensing, geographical information system
دکتر مهدی پورطاهری
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Mehdi Pourtaheri
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: human geography
منوچهر فرح زاده اصل
منوچهر فرح زاده اصل

دکتر مجتبی یمانی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Mojtaba Yamani
Professor
University of Tehran
Specialist: Geomorphology
ویراستارفارسی
اعظم فتحی
اعظم فتحی

ویراستار انگلیسی
حسین توپچی
حسین توپچی

مدیرداخلی
زیبا بهفر
زیبا بهفر

پژوهش های مدیریت در ایران
سردبیر
دکتر عادل آذر
استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Adel Azar
Professor Faculty of Management and Economy
Tarbiat Modares University
Specialist: Industrial Management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۸
تعداد عناوین درج شده:
۴۸۷
تعداد مطالب دارای متن
۴۳۵