درباره نشریه
ISSN:
1026-8952
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
زمستان 1373
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (دفتر تبلیغات اسلامی)
مدیر مسئول:
دکتر محمدتقی سبحانی
سردبیر:
حجت الاسلام دکتر محمدعلی مبینی
کارشناس:
سعید لطفی
تلفن:
025-37742165
025-31151386
دورنگار:
025-37743177
سایت اختصاصی:
jpt.isca.ac.ir
نشانی:
قم، میدان شهدا، ابتدای خیابان معلم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دفتر مجله نقد و نظر
صندوق پستی:
3693-37185
اشتراک:
تلفن:
025-37742165
دورنگار:
025-37742165
پست الکترونیک:
magazine@isca.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/29
مدیر مسئول
دکتر محمدتقی سبحانی
استادیار
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Mohammad Taqi Sobhani
Assistant Professor,
سردبیر
حجت الاسلام دکتر محمدعلی مبینی
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه و اخلاق
Mohammad Ali Mobini
Assistant Professor, Academy of Islamic Sciences and Culture,
Specialist: Philosophy & Theology
هیات تحریریه
دکتر علیرضا آل بویه
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه اخلاق، دین شناسی
Alireza Alebouyeh
Assistant Professor, Academy of Islamic Sciences and Culture,
Specialist: Philosophy of Ethics, Religion
دکتر سیدرضا اسحاق نیا
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی
Seyed Reza Eshaqnia
Assistant Professor, Academy of Islamic Sciences and Culture,
حجت الاسلام دکتر رضا برنجکار
استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران
رشته تخصصی: عقاید و کلام نقلی
Reza Berenjkar
Professor, Theology faculty, University of Tehran
Specialist: Beliefs and theology
دکتر محسن جوادی
استاد گروه فلسفه و الهیات اسلامی دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه غرب، فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه و الهیات اسلامی، فلسفه اخلاق، فلسفه دین
Mohsen Javadi
Professor, Department of Philosophy and Islamic Theology, University of Qom
Specialist: Western philosophy, Islamic philosophy and theology, Philosophy and Islamic Theology, Philosophy of ethics, philosophy of religion
دکتر حسن رمضانی
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: عرفان
Hassan Ramezani
Assistant Professor of Islamic Culture Science and Culture,
Specialist: Mysticism
دکتر محمد لگنهاوسن
استاد پژوهشکده امام خمینی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه
Muhammad Legenhausen
Professor, Imam Khomeini Research Center, University of Tehran
Specialist: Philosophy
حجت الاسلام دکتر احمد واعظی
استاد دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فلسفه معاصر
Ahmad Vaezi
Professor, Baqir al-Olum University
Specialist: Contemporary Philosophy, Philosophy
کارشناس
سعید لطفی
رشته تخصصی: مور فرهنگی
saeed lotfi
Specialist: cultural Affairs
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۳
تعداد عناوین درج شده:
۸۵۰
تعداد مطالب دارای متن
۵۹۱