درباره نشریه
ISSN:
1026-8952
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
زمستان 1373
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (دفتر تبلیغات اسلامی)
مدیر مسئول:
دکتر محمدتقی سبحانی
سردبیر:
دکتر محمدتقی سبحانی
مدیر اجرایی:
دکتر عیسی موسی زاده
کارشناس:
سعید لطفی
تلفن:
025-31151386
025-31151386
دورنگار:
025-37743177
سایت اختصاصی:
jpt.isca.ac.ir
نشانی:
قم، میدان شهدا، ابتدای خیابان معلم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دفتر مجله نقد و نظر
صندوق پستی:
3693-37185
اشتراک:
تلفن:
025-37742165
دورنگار:
025-37742165
پست الکترونیک:
[email protected]
تاریخ به‌روزآوری: 1402/03/31
مدیر مسئول
دکتر محمدتقی سبحانی
استادیار
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Mohammad Taqi Sobhani
Assistant Professor Research Institute of Islamic Sciences and Culture
Specialist: Islamic philosophy and theology
سردبیر
دکتر محمدتقی سبحانی
استادیار
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Mohammad Taqi Sobhani
Assistant Professor Research Institute of Islamic Sciences and Culture
Specialist: Islamic philosophy and theology
اعضای تحریریه
دکتر علیرضا آل بویه
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه اخلاق، دین شناسی
Alireza Alebouyeh
Assistant Professor Academy of Islamic Sciences and Culture
Specialist: Philosophy of Ethics, Religion
دکتر سید رضا اسحاق نیا
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی
Seyed Reza Eshaqnia
Assistant Professor Academy of Islamic Sciences and Culture
دکتر رضا برنجکار
استاد دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: عقاید و کلام نقلی
Reza Berenjkar
Professor Theology faculty
University of Tehran
Specialist: Beliefs and theology
دکتر محسن جوادی
استاد گروه فلسفه و الهیات اسلامی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه غرب، فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه و الهیات اسلامی، فلسفه اخلاق، فلسفه دین
Mohsen Javadi
Professor Department of Philosophy and Islamic Theology
University of Qom
Specialist: Western philosophy, Islamic philosophy and theology, Philosophy and Islamic Theology, Philosophy of ethics, philosophy of religion
دکتر حسن رمضانی
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: عرفان
Hassan Ramezani
Assistant Professor of Islamic Culture Science and Culture
Specialist: Mysticism
دکتر محمد لگنهاوسن
استاد پژوهشکده امام خمینی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه
Muhammad Legenhausen
Professor Imam Khomeini Research Center
University of Tehran
Specialist: Philosophy
دکتر احمد واعظی
استاد
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فلسفه معاصر
Ahmad Vaezi
Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Contemporary Philosophy, Philosophy
مدیر اجرایی
دکتر عیسی موسی زاده
پژوهشگر فلسفه
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه
Isa Mousazadeh
Researcher, Philosophy
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
Specialist: Western and Islamic philosophy
کارشناس
سعید لطفی

رشته تخصصی: مور فرهنگی
saeed lotfi

Specialist: cultural Affairs
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۷
تعداد عناوین درج شده:
۹۰۵
تعداد مطالب دارای متن
۸۷۰