درباره نشریه
ISSN:
1028-9747
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
فروردین 1376
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان
مدیر مسئول:
مهندس عبدالله کوپایی
سردبیر:
دکتر عباس صنیع زاده
مسئول اشتراک:
مریم مجنون
تلفن:
031-36623432
031-36636008
سایت اختصاصی:
www.danesh-nama.com
نشانی:
اصفهان، خیابان میر، کوچه شهید پیامی (سپهسالار) ، مجتمع هفت آسمان، طبقه ی چهارم
اشتراک:
دورنگار:
031-36623432
031-36636008
پست الکترونیک:
danesh.nama@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/07
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۵۵
تعداد مطالب دارای متن
۶۵۳