درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه دامغان
مدیر مسئول:
دکتر پیمان نیرومند شیروان
سردبیر:
دکتر رضا پورقلی
مدیر اجرایی:
دکتر پیمان نیرومند شیروان
ویراستار فارسی:
سائده فوادیان
تلفن:
023-35220236
023-35220169
سایت اختصاصی:
gadm.du.ac.ir
نشانی:
دامغان، دانشگاه دامغان، ، کدپستی: 3671641167
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/21
مدیر مسئول
دکتر پیمان نیرومند شیروان
دانشیار
دانشگاه دامغان
رشته تخصصی: ریاضی محض نظریه گروه ها
Peyman Niroomand
Associate Professor
University of Damghan
Specialist: Pure Mathematics Theory of Groups
سردبیر
دکتر رضا پورقلی
دانشیار
دانشگاه دامغان
Reza Pourgholi
Associate Professor
University of Damghan
اعضای تحریریه
دکتر سامان بابایی

دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: بهینه سازی عددی، محاسبات ماتریس، الگوریتم های هورستیک
Saman Babaie Kafaki

Semnan University
Specialist: Numerical Optimization, Matrix Computations, Heuristic Algorithms
دکتر محمد ضارب نیا

دکتر عبدالساده نیسی
استاد تمام گروه ریاضی/ریاضی مالی، دانشکده آمار، ریاضی و رایانه
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: ریاضی مالی، ریاضی کاربردی، بازارهای مالی
Abdolsadeh Neisy
Full Professor, Department of Mathematics
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Financial Mathematics, Applied Mathematics
کاظم نوری

محمدرضا هوشمند اصل

دکتر محمدهادی فراهی
استاد گروه ریاضی کاربردی. دانشکده علوم ریاضی.
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: نظریه کنترل . کنتزل بهینه.نظریه تقریب. معادلات دیفرانسیل کسری
Mohammad Hadi Farahi
Professor, Applied Mathematics
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Control theory, Optimal control, Approximation theory, Fractional defferntial equations
دکتر علی غفاری
استاد دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: طراحی شهری
Ali Ghaffari
Professor School of Architecture and Urban Planning
Shahid Beheshti University
Specialist: Urban Design
دکتر عبدالعلی بصیری
دانشیار
دانشگاه دامغان
رشته تخصصی: جبر محاسباتی
Abdolali Basiri
Associate Professor
University of Damghan
Specialist: Computational Algebra
دکتر رضا پورقلی
دانشیار
دانشگاه دامغان
Reza Pourgholi
Associate Professor
University of Damghan
دکتر فرهاد رحمتی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پزشکی اضطراری
Farhad Rahmati
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Emergency Medicine
محمد زرین

Mohammad Zarrin

ادمیر پاستور
ادمیر پاستور

Omar Abu Arqub
Omar Abu Arqub

ویراستار فارسی
سائده فوادیان

مدیر اجرایی
دکتر پیمان نیرومند شیروان
دانشیار
دانشگاه دامغان
رشته تخصصی: ریاضی محض نظریه گروه ها
Peyman Niroomand
Associate Professor
University of Damghan
Specialist: Pure Mathematics Theory of Groups
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۷۷
تعداد مطالب دارای متن
۷۷