درباره نشریه
ISSN:
1025-9570
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1374
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران)
مدیر مسئول:
دکتر سید محسن حبیبی
سردبیر:
دکتر یعقوب آژند
مدیرداخلی:
نسرین نوری
سایت اختصاصی:
jhz.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، دانشگاه تهران دانشکده هنرهای زیبا
صندوق پستی:
6458-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1391/03/15
مدیر مسئول
دکتر سید محسن حبیبی
استاد دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: شهرسازی
Seyyed Mohsen Habibi
Professor Faculty of Urban Development, College of Fine Arts
University of Tehran
Specialist: Urban
سردبیر
دکتر یعقوب آژند
استاد پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: هنر و معماری، تاریخ و فرهنگ ایران
Yaghoob Azhand
Professor College of Fine Arts
University of Tehran
Specialist: art and architecture, History and Culture of Iran
مدیرداخلی
نسرین نوری
کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت امور شهری
Nasrin Nouri
Masters Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Management of City Affairs
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۰
تعداد عناوین درج شده:
۴۰۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۳