درباره نشریه
ISSN:
1735-1030
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
پاییز 1377
صاحب امتیاز:
جهاد دانشگاهی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی)
مدیر مسئول:
دکتر ایرج فیضی
سردبیر:
دکتر حسینعلی قبادی
تلفن:
021-66497561
021-66497562
دورنگار:
021-66497561
021-66497562
سایت اختصاصی:
literature.ihss.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، شماره 47
صندوق پستی:
1316-13145
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/26
مدیر مسئول
دکتر ایرج فیضی
دکتر ایرج فیضی
Iraj Feyzi
سردبیر
دکتر حسینعلی قبادی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Hosein Ali Ghobadi
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature
هیات تحریریه
دکتر منوچهر اکبری بیرق
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات
Manouchehr Akbari
Professor, University of Tehran
Specialist: the literature
دکتر احمد تمیم داری
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ahmad Tamim Dari
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سیدجعفر حمیدی
استاد دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Seyyed Jafar Hamidi
Professor, Faculty of Literature, Shahid Beheshti University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر احمد خاتمی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: عرفان و تصوف در ادبیات، فقه و کلام، نقد اجتماعی، ادبیات تطبیقی
Ahmad khatami
Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Shahid Beheshti University
دکتر حکیمه دبیران
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Hakimeh Dabiran
Professor, Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر علی شیخ الاسلامی
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ali Shekhol Eslami
Professor, Persian literature group, University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مهدی محقق
استاد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارس
Mehdi Mohaghegh
Professor, Faculty of Literature, University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سعید بزرگ بیگدلی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Saeed Bozorg Bigdeli
Associate Professor, Persian literature group, Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر حسینعلی قبادی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Hosein Ali Ghobadi
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مصطفی گرجی
دانشیار مرکز آمل دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mostafa Gorji
Associate Professor, Amol Center, Payame Noor University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مجتبی منشی زاده
دانشیار گروه زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبانشناسی
Mojtaba Mobshi Zadeh
Associate Professor, Department of Linguistics, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Linguistics
دکتر ناصر نیکوبخت
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Naser Nikoo Bakht
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Persian the literature
دکتر زینب صابرپور
Zeynab Saber Pour
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۱
تعداد عناوین درج شده:
۴۳۱
تعداد مطالب دارای متن
۴۰۸