درباره نشریه
ISSN:
1735-1030
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
پاییز 1377
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
مدیر مسئول:
دکتر ایرج فیضی
سردبیر:
دکتر حسینعلی قبادی
مدیرداخلی:
مریم بایه
تلفن:
021-66497561
021-66497562
دورنگار:
021-66497561
021-66497562
سایت اختصاصی:
literature.ihss.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، شماره 47
صندوق پستی:
1316-13145
تاریخ به‌روزآوری: 1402/08/27
مدیر مسئول
دکتر ایرج فیضی
استادیار جامعه شناسی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Iraj Faizi
Assistant Professor, sociology
Institute Of Humanities And Social Studies
Specialist: sociology
اعضای تحریریه
دکتر سید محمد اکرم شاه
دکتر سید محمد اکرم شاه

دکتر داود اسپرهم
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارس
Davoud Sparham
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مهین پناهی
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mahin Panahi
Professor
University of Alzahra
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سید محمدعلی تقوی
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
Seyyed Mohammad Ali Taghavi
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر علی محمدی خراسانی
دکتر علی محمدی خراسانی

دکتر زهرا پارساپور
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Zahra Parsa Pour
Associate Professor of Humanities and Cultural Studies Institute
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر احمد رضی
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ahmad Razi
Professor, Persian Language and Literature
University of Guilan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سید مصطفی موسوی راد
دکتر سید مصطفی موسوی راد

دکتر حجابی قرلانغیج
دکتر حجابی قرلانغیج

دکتر محمدناصر ره یاب
دکتر محمدناصر ره یاب

دکتر منوچهر اکبری بیرق
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات
Manouchehr Akbari
Professor
University of Tehran
Specialist: the literature
احمد تمیم داری
استاد تمام زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه علامه طباطبائی
Ahmad Tamimdari
Full Professor, Department of percian language and literature
Allameh Tabataba'i University
دکتر سید جعفر حمیدی
استاد دانشکده ادبیات
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Seyyed Jafar Hamidi
Professor Faculty of Literature
Shahid Beheshti University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر احمد خاتمی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: عرفان و تصوف در ادبیات، فقه و کلام، نقد اجتماعی، ادبیات تطبیقی
Ahmad Khatami
Associate Professor Department of Persian Language and Literature
Shahid Beheshti University
دکتر حکیمه دبیران
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Hakimeh Dabiran
Professor
Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مهدی محقق
استاد دانشکده ادبیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارس
Mehdi Mohaghegh
Professor Faculty of Literature
University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سعید بزرگ بیگدلی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Saeed Bozorg Bigdeli
Associate Professor Persian literature group
Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر حسینعلی قبادی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Hosein Ali Ghobadi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مصطفی گرجی
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mostafa Gorji
Professor, Persian literature
Payame Noor University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مجتبی منشی زاده
دانشیار گروه زبانشناسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبانشناسی
Mojtaba Mobshi Zadeh
Associate Professor Department of Linguistics
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Linguistics
دکتر ناصر نیکوبخت
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Naser Nikoubakht
Professor, Department of Persian Language and Literature of Humanities Faculty of Tarbiat Modares University
Tarbiat Modares University
Specialist: Persian the literature
دکتر زینب صابرپور

Zeynab Saber Pour

سردبیر
دکتر حسینعلی قبادی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Hosein Ali Ghobadi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature
مدیرداخلی
مریم بایه
مریم بایه

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۹
تعداد عناوین درج شده:
۵۳۹
تعداد مطالب دارای متن
۵۲۹