درباره نشریه
ISSN:
1735-3572
eISSN:
1735-3645
دوره انتشار:
دوماهنامه
صاحب امتیاز:
انجمن فیزیک ایران
مدیر مسئول:
دکتر ابراهیم شیرانی
سردبیر:
دکتر احمدرضا پیشه ور
مدیر اجرایی:
دکتر محمدرضا توکلی
با همکاری:
دانشگاه صنعتی اصفهان
تلفن:
031-33915271
دورنگار:
031-33915271
سایت اختصاصی:
www.jafmonline.net
نشانی:
اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دفتر نشریات علمی، ، کدپستی: 8415683111
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/18
مدیر مسئول
دکتر ابراهیم شیرانی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Ebrahim Shirani
Professor دانشکده مهندسي مکانيک
Isfahan University of Technology
Specialist: mechanical engineering
سردبیر
دکتر احمدرضا پیشه ور
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی اصفهان
Ahmad Reza Pisheh Var
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Isfahan University of Technology
اعضای تحریریه
Annunziata D'Orazio
Professor
Kun Luo
Professor
دکتر محمود پسندیده فرد
استاد گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: دینامیک سیالات عددی، هیدرودینامیک و آیرودینامیک عددی و تجربی
Mahmoud Pasandidehfard
Professor Department of Mechanical Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Numerical Fluid Dynamics, Numerical and Experimental Hydrodynamics and Aerodynamics
دکتر کیوان صادقی
استاد
دانشگاه تهران
Keyvan Sadeghy
Professor
University of Tehran
Günter H. Schnerr
Professor
Frank C. Visser

Fethi Aloui
Professor
دکتر ناصر اشگریز
استاد
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، علوم کاربردی و مهندسی
Nasser Ashg Riz
Professor
Specialist: mechanical engineering, Applied Science and Engineering
دکتر علی بیدختی
استاد موسسه ژئوفیزیک
دانشگاه تهران
Ali Bi Dokhti
Professor of the Institute of Geophysics
University of Tehran
Chiu On
Chiu On

دکتر محمد فرشچی
استاد دانشکده مهندسی هوافضا
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، مهندسی هوافضا
Mohammad Farsh Chi
Professor Faculty of Aerospace Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: mechanical engineering, aerospace engineering
دکتر مرتضی غریب
استاد
Morteza Gharib
Professor
دکتر پیمان گیوی
استاد
Peyman Givi
Professor
Fazle Hussain
Professor
Zhaorui Li

Roddam Narasimha
Professor
Sandile Motsa
Professor
Joseph Niemela
Professor
دکتر حسن پیرحسینی
استاد
Hassan Peer Hossaini
Professor
دکتر محمدمهدی رشیدی

رشته تخصصی: انتقال گرما و توده، ترمودینامیک، تحلیل غیرخطی
Mohammad Mehdi Rashidi

Specialist: Heat and Mass Transfer, Thermodynamics, Nonlinear Analysis
Luis Rojas
Professor
Lim Tee Tai

Gretar Tryggvason
Professor
دکتر جمال یعقوبی

Jamal Yaghoubi

Sangjin Ryu

مدیر اجرایی
دکتر محمدرضا توکلی
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک تبدیل انرژی، مکانیک سیالات
Mohammad Reza Tavakoli
Associate Professor
Specialist: Mechanical Engineering on Energy Conversion, Fluid Mechanics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۶۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۴۶