درباره نشریه
ISSN:
2645-7504
eISSN:
2645-7709
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه کاشان
مدیر مسئول:
دکتر عباس اکبری
سردبیر:
دکتر امیرحسین چیت سازیان
مدیرداخلی:
مهندس ابوالفضل عرب بیگی
ویراستار فارسی:
اقدس عدالت پور
ویراستار انگلیسی:
علیرضا بهارلو
کارشناس:
فاطمه قربان
تلفن:
031-55913171
سایت اختصاصی:
hsi.kashanu.ac.ir
صندوق پستی:
87317-5153
دورنگار:
021-55913132
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/22
مدیر مسئول
دکتر عباس اکبری

سردبیر
دکتر امیرحسین چیت سازیان
دانشیار دانشکده معماری و هنر
دانشگاه کاشان
Amirhossein Chitsazian
Associate Professor School of Architecture and Art
University of Kashan
Specialist: پژوهش هنر
اعضای تحریریه
دکتر محمد خزایی
استاد تمام گروه گرافیک
دانشگاه تربیت مدرس
Mohammad Khazaei
Full Professor, Graphic Design
Tarbiat Modares University
Markus Ritter

دکتر هادی ندیمی
استاد دانشکده شهرسازی و معماری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: معماری
Hadi Nadimi
Professor School of Urbanism and Architecture
Shahid Beheshti University
Specialist: Architecture
دکتر سید سعید سیداحمدی زاویه
دانشیار
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: علوم هنر
Seyyed Saeid Seyyedahmadi Zavieh
Associate Professor
Tehran University of Art
Specialist: Arts Sciences
دکتر احمد اکبری
استاد دانشکده معماری و هنر گروه فرش
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: مهندسی نساجی (شیمی نساجی و علوم الیاف)
Ahmad Akbari
Professor Faculty of Architecture and Art Department of Carpet Department
University of Kashan
Specialist: Textile Engineering (Textile Chemistry and Fiber Sciences)
دکتر عباس اکبری

دکتر علیرضا طاهری
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: تاریخ هنر-سینما و سمعی بصری- باستانشناسی-پژوهش هنر-گرافیک
Ali Reza Taheri
Associate Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Art-Cinema and Audio-Visual-Archeology-Art-Graphic History
دکتر امیرحسین چیت سازیان
دانشیار دانشکده معماری و هنر
دانشگاه کاشان
Amirhossein Chitsazian
Associate Professor School of Architecture and Art
University of Kashan
Specialist: پژوهش هنر
ویراستار فارسی
اقدس عدالت پور
اقدس عدالت پور

Aghdas Edalatpour

ویراستار انگلیسی
علیرضا بهارلو
علیرضا بهارلو

مدیرداخلی
مهندس ابوالفضل عرب بیگی
مهندس ابوالفضل عرب بیگی

کارشناس
فاطمه قربان

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۲