درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه کاشان
مدیر مسئول:
دکتر عباس اکبری
سردبیر:
دکتر امیرحسین چیت سازیان
مدیرداخلی:
ابوالفضل عرب بیگی
تلفن:
031-55913171
سایت اختصاصی:
hsi.kashanu.ac.ir
صندوق پستی:
87317-5153
دورنگار:
021-55913132
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/01
مدیر مسئول
دکتر عباس اکبری

سردبیر
دکتر امیرحسین چیت سازیان
دانشیار دانشکده معماری و هنر
دانشگاه کاشان
Amir Hossein Chitsazian
Associate Professor School of Architecture and Art
University of Kashan
اعضای تحریریه
دکتر هادی ندیمی
استاد دانشکده شهرسازی و معماری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: معماری
Hadi Nadimi
Professor School of Urbanism and Architecture
Shahid Beheshti University
Specialist: Architecture
دکتر سید سعید سیداحمدی زاویه
دانشیار
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: علوم هنر
Seyyed Saeid Seyyedahmadi Zavieh
Associate Professor
Tehran University of Art
Specialist: Arts Sciences
دکتر احمد اکبری
استاد دانشکده معماری و هنر گروه فرش
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: مهندسی نساجی (شیمی نساجی و علوم الیاف)
Ahmad Akbari
Professor Faculty of Architecture and Art Department of Carpet Department
University of Kashan
Specialist: Textile Engineering (Textile Chemistry and Fiber Sciences)
دکتر حسین زمرشیدی
دکتر حسین زمرشیدی
استاد دانشکده مهندسی معمای و شهرسازی
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: معماری
Hossein Zomarshidi
Professor School of Riddle and Urban Engineering
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Architecture
دکتر عباس اکبری

دکتر علیرضا طاهری
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: تاریخ هنر-سینما و سمعی بصری- باستانشناسی-پژوهش هنر-گرافیک
Ali Reza Taheri
Associate Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Art-Cinema and Audio-Visual-Archeology-Art-Graphic History
دکتر امیرحسین چیت سازیان
دانشیار دانشکده معماری و هنر
دانشگاه کاشان
Amir Hossein Chitsazian
Associate Professor School of Architecture and Art
University of Kashan
مدیرداخلی
ابوالفضل عرب بیگی
ابوالفضل عرب بیگی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۸