درباره نشریه
ISSN:
1562-6822
eISSN:
2383-0786
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهمن ماه 1375
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مدیر مسئول:
دکتر معصومه نعمتی قزوینی
سردبیر:
دکتر صادق آیینه وند
مدیرداخلی:
ناهید فتحی
سایت اختصاصی:
afagh.ihcs.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ، کدپستی: 1437774681
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/25
مدیر مسئول
دکتر معصومه نعمتی قزوینی
استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: m.n136089[at]yahoo.com
Maasoomeh Nemati Ghazvini
Assistant Professor
Specialist: Arabic Language and Literature
سردبیر
دکتر صادق آیینه وند
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ اسلام
Sadegh Aenehvand
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: History, history of Islam
اعضای تحریریه
دکتر کاووس روحی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Kavoos Roohi
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر عزت ملاابراهیمی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Ezzat Molla Ebrahimi
Professor Faculty of Literature and Humanities
University of Tehran
Specialist: Arabic Language and Literatur
دکتر رمضان رضایی
استاد
Ramazan Rezaei
Professor
دکتر صادق آیینه وند
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ اسلام
Sadegh Aenehvand
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: History, history of Islam
دکتر حمیدرضا آیت اللهی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه دین، فلسفه تطبیقی، فلسفه اسلامی ، فلسفه تکنولوژی، اخلاق در تکنولوژی، علم و دین، منطق، آراء فیلسوفان از بیکن به بعد، فلسفه علم، فلسفه سیاست، فیزیک، فلسفه تکنولوژی، اخلاق در تکنولوژی، علم و دین، منطق، آراء فیلسوفان از بیکن به بعد، فلسفه علم، فلسفه سیاست، فیزیک
Hamidreza Ayatollahy
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy, History of Modern and Contemporary Western Philosophy, Philosophy of Religion, Islamic Philosophy, Comparative Philosophy, Philosophy of Science, Science and Religion, General Logic, Philosophy of Descartes, Philosophy of Technology, Ethics in Technology
دکتر ابوالقاسم رادفر
استاد واحد جیرفت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abol Ghasem Radfar
Professor Jiroft unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: persian Language and Literature
دکتر علیرضا میرزامحمد
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: ادبیات عرب، زبان و ادبیات عربی
Ali Reza Mirza Mohammad
Associate Professor of the Institute of Humanities and Cultural Studies
Specialist: Arabic literature
دکتر کبری روشنفکر
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Kobra Roshanfekr
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Arabic language and literature
دکتر علی باقر طاهری نیا
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Ali Bagher Taheriniya
Professor
University of Tehran
Specialist: Arabic language and literature
مدیرداخلی
ناهید فتحی
دانشجوی
رشته تخصصی: مدیریت
Nahid Fathi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۳