درباره نشریه
ISSN:
1735-1502
eISSN:
1735-5249
دوره انتشار:
دوماهنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول:
دکتر مصطفی معین
سردبیر:
دکتر شهناز رفیعی تهرانی
مدیر اجرایی:
دکتر مریم نوری زاده
مدیرداخلی:
مریم انوری
تلفن:
021-66938545
دورنگار:
021-66938545
سایت اختصاصی:
ijaai.tums.ac.ir
نشانی:
تهران، بلوار کشاورز، خیابان دکتر قریب، شماره 62، مرکز پزشکی کودکان، مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی
صندوق پستی:
955-13145
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/27
مدیر مسئول
دکتر مصطفی معین
استاد ایمونولوژی، موسسه تحقیقات آسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: کودکان، آلرژی و ایمونولوژی بالینی
Mostafa Moin
Professor, Immunology, Asthma and Allergy Research Institute, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics, Allergy & Clinical Immunology
سردبیر
دکتر شهناز رفیعی تهرانی
دکتر شهناز رفیعی تهرانی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Shahnaz Rafiei Tehrani
Professor, School of Medicin, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
هیات تحریریه
دکتر محمدحسین علیمحمدیان
دکتر محمدحسین علیمحمدیان
Mohammad Hossein Ali Mohammadian
دکتر محسن ابوالحسنی
رشته تخصصی: ایمونولوژی، انگل شناسی، قارچ شناسی و ایمونولوژی
Mohsen Abolhassani
Specialist: Immunology, Parasitology, Mycology and Immunology
دکتر اصغر آقامحمدی
دکتر اصغر آقامحمدی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Asghar Agha Mohammadi
Professor, School of Medicine,, Tehran University of Medical Sciences
دکتر شاهین آخوندزاده
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی، سایکوفارماکولوژی، روانشناسی بالینی
Shahin Akhondzadeh
Professor, Psychiatric Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry, Clinical Psychopharmacology
دکتر کاظم آملی
دکتر کاظم آملی
Kazem Amoli
دکتر محمد فرهادی
دکتر محمد فرهادی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: گوش و حلق و بینی، جراحی سر و گردن
Mohammad Farhadi
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Otolaryngology, Head & Neck Surgery
دکتر محمد قره گوزلو
دکتر محمد قره گوزلو
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اطفال
Mohammad Gharagozlou
School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
دکتر عباس قادری
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: ایمونولوژی، ایمنی شناسی
Abbas Ghaderi
Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر رضا فریدحسینی
استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بیماریهای ایمنوآلرژی
Reza Faridhosseini
Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Immunogenic diseases
دکتر حسن حیدرنژاد
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فوق تخصص ریه، بیماریهای داخلی
Hassan Heidar Nejad
Professor, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Lung specialist, Internal Diseases
دکتر حسین ملک افضلی
استاد دانشکده بهداشتدانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آمار حیاتی
Hossein Malek Afzali
Professor, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر مسعود موحدی
Masoud Movahedi
دکتر بهروز نیک بین
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Behrouz Nikbin
Professor, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر علی اکبر پورفتح الله
استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: ایمونولوژیست، خون شناسی
Ali Akbar Pourfathollah
Assistant Professor, School of Medical Science, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Iummologist, Hematology
دکتر زهرا پورپاک
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ایمنی شناسی پزشکی
Zahra Pour Pak
Tehran University of Medical Sciences
دکتر شهناز رفیعی تهرانی
دکتر شهناز رفیعی تهرانی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Shahnaz Rafiei Tehrani
Professor, School of Medicin, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر محمدجواد رسایی
Mohammad Javad Rasaee
دکتر محمدحسین صنعتی
دانشیار پژوهشگاه ژنتیک
Mohammad Hosein Sanati
Associate Professor of Genetics Research,
دکتر محمد وجگانی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Vojgani
Professor, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
دکتر مریم نوری زاده
استادیار موسسه تحقیقات آسم و آلرژی ، ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Maryam Nouri Zadeh
Assistant Professor, Immunology, Asthma and Allergy Research Institute, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
مدیرداخلی
مریم انوری
مریم انوری
Maryam Anvari
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۶
تعداد عناوین درج شده:
۸۷۷
تعداد مطالب دارای متن
۸۵۹