درباره نشریه
ISSN:
1735-1502
eISSN:
1735-5249
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول:
دکتر مصطفی معین
سردبیر:
دکتر شهناز رفیعی تهرانی
مدیر اجرایی:
دکتر مریم نوری زاده
مدیرداخلی:
مریم انوری
تلفن:
021-66938545
دورنگار:
021-66938545
سایت اختصاصی:
ijaai.tums.ac.ir
نشانی:
تهران، بلوار کشاورز، خیابان دکتر قریب، شماره 62، مرکز پزشکی کودکان، مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی
صندوق پستی:
955-13145
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/29
مدیر مسئول
دکتر مصطفی معین
استاد ایمونولوژی، موسسه تحقیقات آسم و آلرژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: کودکان، آلرژی و ایمونولوژی بالینی
Mostafa Moin
Professor Immunology, Asthma and Allergy Research Institute
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics, Allergy & Clinical Immunology
سردبیر
دکتر شهناز رفیعی تهرانی
دکتر شهناز رفیعی تهرانی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Shahnaz Rafiei Tehrani
Professor School of Medicin
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
اعضای تحریریه
دکتر محمدحسین علیمحمدیان
دکتر محمدحسین علیمحمدیان

Mohammad Hossein Ali Mohammadian

دکتر محسن ابوالحسنی

رشته تخصصی: ایمونولوژی، انگل شناسی، قارچ شناسی و ایمونولوژی
Mohsen Abolhassani

Specialist: Immunology, Parasitology, Mycology and Immunology
دکتر اصغر آقامحمدی
دکتر اصغر آقامحمدی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Asghar Agha Mohammadi
Professor School of Medicine,
Tehran University of Medical Sciences
دکتر شاهین آخوندزاده
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی، سایکوفارماکولوژی، روانشناسی بالینی
Shahin Akhondzadeh
Professor Psychiatric Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry, Clinical Psychopharmacology
دکتر کاظم آملی
دکتر کاظم آملی

Kazem Amoli

دکتر محمد فرهادی
دکتر محمد فرهادی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: گوش و حلق و بینی، جراحی سر و گردن
Mohammad Farhadi
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Otolaryngology, Head & Neck Surgery
دکتر محمد قره گوزلو
دکتر محمد قره گوزلو
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اطفال
Mohammad Gharagozlou
School of Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
دکتر عباس قادری
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: ایمونولوژی، ایمنی شناسی
Abbas Ghaderi
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر رضا فریدحسینی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بیماریهای ایمنوآلرژی
Reza Faridhosseini
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Immunogenic diseases
دکتر حسن حیدرنژاد
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فوق تخصص ریه، بیماریهای داخلی
Hassan Heidar Nejad
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Lung specialist, Internal Diseases
دکتر حسین ملک افضلی
استاد دانشکده بهداشتدانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آمار حیاتی
Hossein Malek Afzali
Professor School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر مسعود موحدی

Masoud Movahedi

دکتر بهروز نیک بین
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Behrouz Nikbin
Professor School of Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر علی اکبر پورفتح الله
استادیار دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: ایمونولوژیست، خون شناسی
Ali Akbar Pourfathollah
Assistant Professor School of Medical Science
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Iummologist, Hematology
دکتر زهرا پورپاک

دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ایمنی شناسی پزشکی
Zahra Pour Pak

Tehran University of Medical Sciences
دکتر شهناز رفیعی تهرانی
دکتر شهناز رفیعی تهرانی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Shahnaz Rafiei Tehrani
Professor School of Medicin
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر محمدجواد رسایی

Mohammad Javad Rasaee

دکتر محمدحسین صنعتی

Mohammad Hossein Sanati

دکتر محمد وجگانی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Vojgani
Professor School of Medicine
Tehran University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
دکتر مریم نوری زاده
استادیار موسسه تحقیقات آسم و آلرژی ، ایمونولوژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Maryam Nouri Zadeh
Assistant Professor Immunology, Asthma and Allergy Research Institute
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
مدیرداخلی
مریم انوری
مریم انوری

Maryam Anvari

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۸۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۶۴