درباره نشریه
ISSN:
1735-8051
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
اسفند ماه 77
صاحب امتیاز:
بنیاد بین المللی نهج البلاغه
مدیر مسئول:
سید جمال الدین دین پرور
سردبیر:
دکتر احمد بهشتی
مدیر اجرایی:
دکتر سید حسن محمدی
ویراستار فارسی:
دکتر علیرضا کمالی
ویراستار انگلیسی:
دکتر اسحاق طاهری سرتشنیزی
تلفن:
025-37736440
دورنگار:
025-37736440
سایت اختصاصی:
www.nahjmagz.ir
نشانی:
قم، میدان شهدا، خیابان حجتیه، روبروی مدرسه حجتیه، بنیاد بین المللی نهج البلاغه
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/28
مدیر مسئول
سید جمال الدین دین پرور
نماینده ولی فقیه و رئیس بنیاد بین المللی نهج البلاغه
رشته تخصصی: اجتهاد
Seyed Jamaleddin Din Parvar

Specialist: Ijtihad
سردبیر
دکتر احمد بهشتی
استاد فلسفه و کلام
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، فقه و حقوق- فلسفه اسلامی
Ahmad Beheshti
Professor Philosophy and theology
University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology, Islamic jurisprudence and jurisprudence
اعضای تحریریه
سید محمدرضا امام
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Seyyed Mohammad Reza Emam
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
دکتر احمد بهشتی
استاد فلسفه و کلام
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، فقه و حقوق- فلسفه اسلامی
Ahmad Beheshti
Professor Philosophy and theology
University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology, Islamic jurisprudence and jurisprudence
دکتر منصور پهلوان
استاد دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mansoor Pahlevan
Professor Theology faculty
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر جلیل تجلیل
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات، زبان و ادبیات فارسی
Jalil Tajlil
Professor
University of Tehran
Specialist: the literature, Persian Language and Literature
دکتر سید محمدمهدی جعفری
استاد
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Seyed Mohammad Mahdi Jafari
Professor
Shahed University
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر احمد خاتمی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: عرفان و تصوف در ادبیات، فقه و کلام، نقد اجتماعی، ادبیات تطبیقی
Ahmad Khatami
Associate Professor Department of Persian Language and Literature
Shahid Beheshti University
محمدمهدی رکنی
محمدمهدی رکنی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
Mohammad Mahdi Rpkni
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر سید مصطفی محقق داماد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق و فلسفه اسلامی
Seyed Mostafa Mohaghegh Damad
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Islamic Law and Philosophy
دکتر مجید معارف
استاد دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Majid Maaref
Professor Theology faculty
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
ویراستار فارسی
دکتر علیرضا کمالی
دکتر علیرضا کمالی

Ali Reza Kamali

ویراستار انگلیسی
دکتر اسحاق طاهری سرتشنیزی
استاد
مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Eshaq Taheri Sarteshnizi
Professor
Shahid Mahalati Institute of Higher Education
Specialist: Islamic Philosophy and Theology
مدیر اجرایی
دکتر سید حسن محمدی
دانش آموخته دکتری مدرسی معارف اسلامی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مدرسی معارف اسلامی
Seyed Hassan Mohammadi
.Ph.D, Teacher of Islamic Studies
Payame Noor University
Specialist: Islamic Education
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۷
تعداد عناوین درج شده:
۵۷۳
تعداد مطالب دارای متن
۵۶۰