درباره نشریه
ISSN:
2423-6616
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه گیلان
مدیر مسئول:
دکتر عباس قاسمی زاد
سردبیر:
دکتر علیرضا صدر ممتاز
مدیر اجرایی:
دکتر پیوند طاهرپرور
تلفن:
013-33323132
دورنگار:
013-33323132
سایت اختصاصی:
jrnt.guilan.ac.ir
نشانی:
رشت، خیابان نامجو، دانشکده علوم دانشگاه گیلان، گروه فیزیک
صندوق پستی:
1914-41335
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/17
مدیر مسئول
دکتر عباس قاسمی زاد
استاد تمام فیزیک، فیزیک، علوم پایه
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فیزیک هسته ای
Abbas Ghasemizad
Full Professor, Physics, Physics, Faculty of Science
University of Guilan
سردبیر
دکتر علیرضا صدر ممتاز
دانشیار
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فیزیک هسته ای
Ali Reza Sadr Momtaz
Associate Professor
University of Guilan
Specialist: Nuclear Physics
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا آی
استاد گروه فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیوفیزیک
Mohammad Reza Ay
Professor Department of Medical Physics and Biomedical Engineering
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Biophysics
دکتر احمد بیطرفان
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی- پرتو پزشکی
Ahmad Bitarafan
Associate Professor
University of Tehran
دکتر داریوش رضایی اوچبلاغ
دانشیار دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک،
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: فیزیک هسته ای
دکتر علیرضا کمالی اصل
دانشیار گروه پرتوپزشکی، دانشکده مهندسی هسته ای
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: پرتوپزشکی
دکتر حسن مولادوست
استادیار گروه بیوشیمی و بیوفیزیک
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: بیوشیمی و بیوفیزیک،
دکتر علی اصغر مولوی
استاد تمام فیزیک
دانشگاه فردوسی مشهد
Ali Asghar Mowlavi
Full Professor, Department of Physics
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر مسعود وهابی مقدم
استادیار گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه،
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فیزیک هسته ای
Masoud Vahabimoghaddam
Assistant Professor
University of Guilan
دکتر امین امینیان
استادیار گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فیزیک هسته ای
مدیر اجرایی
دکتر پیوند طاهرپرور
استادیار
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فیزیک هسته ای
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۶۵
تعداد مطالب دارای متن
۶۳