درباره نشریه
ISSN:
1607-2316
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1378
صاحب امتیاز:
فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران (گروه علوم مهندسی)
مدیر مسئول:
دکتر محمود یعقوبی
سردبیر:
دکتر پرویز دوامی
مسئول اشتراک:
دارابی
تلفن:
021-88190433
دورنگار:
021-88190433
سایت اختصاصی:
ijee.ias.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه حقانی، شرق به غرب، خروجی فرهنگستانهای جمهوری اسلامی ایران و کتابخانه ملی، فرهنگستان علوم، طبقه اول، گروه علوم مهندسی، ، کدپستی: 1537633111
اشتراک:
پست الکترونیک:
ijee78@ias.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/01

با توجه به گسترش علوم مهندسی و تشکیل فناوریهای فنی و جدید، ضرورت مطالعه، ارزیابی، بازنگری در برنامه های آموزش مهندسی کشور و تدوین روشهای بهینه و ایجاد شاخه های جدید در مهندسی و بازنگری در شیوه های آموزشی نیاز به وجود بستری در کشور داشت که این مجله می تواند بعنوان رابطه صنعت و دانشگاه چنین امکاناتی را در اختیار جامعه علمی کشور قرار دهد.

مدیر مسئول
دکتر محمود یعقوبی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mahmood Yaghoubi
Professor, Faculty of Mechanical Engineering, University of Shirazu
Specialist: mechanical engineering
سردبیر
دکتر پرویز دوامی
استاد دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی متالورژی
Parviz Davami
Professor, Faculty of Engineering and Materials Science, Sharif University of Technology
Specialist: Metallurgical Engineering
هیات تحریریه
دکتر جعفر توفیقی داریان
استاد گروه مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Jafar Towfighi Darian
Professor, Chemical Engineering Department, Tarbiat Modares University
Specialist: Chemical Engineering
دکتر جلال حجازی
استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: متالورژی، انجماد و ریخته گری
Jalal Hejazi
Professor, Faculty of Materials Science and Metallurgy, Iran University of Science and Technology
Specialist: Metallurgy, freezing and casting
دکتر رهبر رحیمی
استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Rahbar Rahimi
Professor, Faculty of Chemical Engineering, University of Sistan and Baluchestan
Specialist: chemical engineering
دکتر مهدی سهرابی
استاد دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Mahdi Sohrabi
Professor, Faculty of Energy and Physics, Amirkabir University of Technology
Specialist: Motor Behavior
دکتر ابراهیم شیرانی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Ebrahim Shirani
Professor, دانشکده مهندسي مکانيک, Isfahan University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر جواد فیض
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
رشته تخصصی: طراحی و مدلسازی ماشین های الکتریکی، مهندسی برق و کامپیوتر
Jawad Faiz
Professor, Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Tehran
Specialist: Design and Modeling of Electrical Machines, Electrical Engineering and Computer
دکتر مهرداد قیومی بیدهندی
استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: شهرسازی و معماری
Mehrdad Ghayyomi Bidhendi
Professor, School of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University
Specialist: Urbanism and Architecture
دکتر بهروز گتمیری
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Behroz Getmiri
Professor, Faculty of Civil Engineering, University of Tehran
Specialist: Civil Engineering
دکتر حسین معماریان
استاد دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مواد و معدن، زمین شناسی مهندسی
Hossein Memarian
Professor, Faculty of Mining Engineering, University of Tehran
Specialist: Materials and mining, Geological engineering
دکتر محمدرضا اسلامی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، جامدات
Mohammad Reza Eslami
Professor, Faculty of Mechanical Engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: Mechanical Engineering, solids
دکتر مهدی بهادری نژاد
استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mehdi Bahadori Nezhad
Assistant Professor, Faculty of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: Mechanical Engineering
دکتر پرویز جبه دارمارالانی
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی برق
Parviz Jabbeh Dar Maralani
Professor, School of Electrical and Computer Engineering, University of Tehran
Specialist: Electrical and Electronics Engineering
دکتر محمدحسین حلیمی
استاد دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زیبایی شناسی و علوم هنر
Mohamad Hossein Halimi
Professor, Faculty of fine arts, University of Tehran
Specialist: Aesthetics and Art Science
دکتر پرویز دوامی
استاد دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی متالورژی
Parviz Davami
Professor, Faculty of Engineering and Materials Science, Sharif University of Technology
Specialist: Metallurgical Engineering
دکتر سعید سهراب پور
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Saeed Sohrabpour
Professor, Faculty of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر حسن ظهور
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Hassan Zohoor
Professor, Faculty of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر محمدرضا عارف
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی برق
Mohammad Reza Aref
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: electrical engineering
دکتر علی کاوه
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی سازه، مهندسی عمران
Ali Kaveh
Professor, Faculty of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology
Specialist: Structural engineering, Civil Engineering
دکتر هادی ندیمی
استاد دانشکده شهرسازی و معماری دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: معماری
Hadi Nadimi
Professor, School of Urbanism and Architecture, Shahid Beheshti University
Specialist: Architecture
دکتر محمود یعقوبی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mahmood Yaghoubi
Professor, Faculty of Mechanical Engineering, University of Shirazu
Specialist: mechanical engineering
ویراستارفارسی
فتانه نادری
فتانه نادری
Fattaneh Naderi
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۰
تعداد عناوین درج شده:
۷۰۵
تعداد مطالب دارای متن
۴۳۶