درباره نشریه
ISSN:
2251-9858
eISSN:
2588-6673
دوره انتشار:
دوفصلنامه
شروع انتشار:
آذر ماه 79
صاحب امتیاز:
دانشگاه امام صادق (ع)
مدیر مسئول:
دکتر علی غلامی
سردبیر:
دکتر نجادعلی الماسی
مدیرداخلی:
دکتر حمید اسدی
تلفن:
021-88575025
دورنگار:
021-88575025
سایت اختصاصی:
law.journals.isu.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع) ، مدیریت امور علمی و تحریریه، دانشکده معارف اسلامی و حقوق
تلفن همراه:
09125723312
صندوق پستی:
159-14655
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/09
مدیر مسئول
علی غلامی
دانشیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Ali Gholami
Associate Professor, Faculty of Islamic Education and Law, Imam Sadiq University
Specialist: Criminal Law and Criminology
سردبیر
نجادعلی الماسی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، حقوق بین الملل خصوصی
Nejad Ali Almasi
Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
Specialist: Private law, Private international law
هیات تحریریه
نجادعلی الماسی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، حقوق بین الملل خصوصی
Nejad Ali Almasi
Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
Specialist: Private law, Private international law
سیدمصطفی سعادت مصطفوی
دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Seyyd Mostafa Saadat Mostafavi
Associate Professor, Imam Sadiq University
Specialist: Private law
محسن اسماعیلی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mohsen Esmaeeli
Professor, University of Tehran
Specialist: Private law
محمدهادی صادقی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرمشناسی
Mohammad Hadi Sadeghi
Associate Professor, faculty of law and political science,, University of Shirazu
Specialist: criminal law
سیدحسین صفایی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق بین الملل، حقوق خصوصی - حقوق خانواده
Seyyed Hossein Safaie
Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
Specialist: International rights, Private Law - Family Law
منوچهر طباطبایی موتمنی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Manuchehr Tabatabai Motameni
Professor, University of Tehran
Specialist: public rights
عباس کریمی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Abbas Karimi
Professor, University of Tehran
Specialist: Private law
سیدفضل الله موسوی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و حقوق، حقوق بین الملل عمومی
Seyed Fazlollah Moosavi
Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
Specialist: Law and Jurisprudence, General International Law
حسین میرمحمدصادقی
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق قراردادها
Hossein Mirmohammad Sadeghi
Professor, School of Law, Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal Law and Criminology, Contractual rights
مدیرداخلی
حمید اسدی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Hamid Asadi
Specialist: Criminal Law and Criminology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۴۲۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۷