درباره نشریه
ISSN:
2452-2325
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1370
صاحب امتیاز:
انجمن چشم پزشکی ایران
مدیر مسئول:
دکتر سید حسن هاشمی
سردبیر:
دکتر خلیل قاسمی فلاورجانی
مدیر اجرایی:
صاحب جمال طالبی
تلفن:
021-66919061-2
دورنگار:
021-66919061-2
سایت اختصاصی:
www.jcurrophthalmol.org
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، نرسیده به خیابان فاطمی، کوچه فردوسی، پلاک 3، طبقه اول
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/07
مدیر مسئول
دکتر سید حسن هاشمی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: قرنیه و سگمان قدامی
Seyyed Hasan Hashemi
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Cornea and anterior segment
سردبیر
دکتر خلیل قاسمی فلاورجانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعضای تحریریه
دکتر زهرا اعلمی هرندی
دکتر زهرا اعلمی هرندی

دکتر مرتضی انتظاری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: شبکیه
Morteza Entezari
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Retina
دکتر محمدمهدی پرورش
دکتر محمدمهدی پرورش
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mohammad Mehdi Parvaresh
Professor
Iran University of Medical Sciences
دکتر محمدعلی جوادی
مرکز تحقیقات چشم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلوشیپ قرنیه
Mohammad Ali Javadi
Ophthalmic Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Corneal Fellowship
دکتر مهدی حسینی تهرانی
دکتر مهدی حسینی تهرانی

دکتر احسان رحیمی
دکتر احسان رحیمی

دکتر محمد ریاضی اصفهانی
دکتر محمد ریاضی اصفهانی

دکتر فیروزه رحیمی
دکتر فیروزه رحیمی

دکتر آرتور رامیرز میراندا
دکتر آرتور رامیرز میراندا

دکتر ژاله رجوی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: چشم پزشکی
Jaleh Rajavi
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ophthalmology
دکتر محمدعلی زارع مهرجردی
دکتر محمدعلی زارع مهرجردی

دکتر علی صادقی طاری
استاد گروه چشم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ali Sadeghi Tari
Professor Department of Ophthalmology
Tehran University of Medical Sciences
دکتر هوشنگ فقیهی
دکتر هوشنگ فقیهی
استاد
دکتر رضا کارخانه
دکتر رضا کارخانه

دکتر علیرضا لاشییی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Alireza Lashay

Tehran University of Medical Sciences
دکتر سید مهدی مدرس زاده
استاد گروه چشم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: متخصص چشم
Seyyed Mehdi Moddareszadeh
Professor Department of Ophthalmology
Iran University of Medical Sciences
دکتر حسین محمدربیع
دانشیار
رشته تخصصی: فلوشیپ قرنیه
دکتر احمد میرشاهی
دکتر احمد میرشاهی
استاد
رشته تخصصی: ویتره و رتین
Ahmad Mirshahi
Professor
Specialist: Vitreous and retin
دکتر مسعود ناصری پور
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Masood Naseripour
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Ophthalmology
دکتر سید حسن هاشمی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: قرنیه و سگمان قدامی
Seyyed Hasan Hashemi
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Cornea and anterior segment
دکتر محمدناصر هاشمیان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: قرنیه و سگمان قدامی
Seyed mohammad nasser Hashemian
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Cornea and anterior segment
مدیر اجرایی
صاحب جمال طالبی
صاحب جمال طالبی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۳
تعداد عناوین درج شده:
۸۹۱
تعداد مطالب دارای متن
۷۰۷