درباره نشریه
ISSN:
2643-2588
eISSN:
3062-2588
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
مدیر مسئول:
دکتر ابوالفضل برخورداری
سردبیر:
دکتر رضا جعفری ندوشن
مدیر اجرایی:
حمیده نیک نظر
کارشناس:
فاطمه زارع سخویدی
تلفن:
035-31492204
سایت اختصاصی:
ohhp.ssu.ac.ir
نشانی:
یزد، بلوار شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد، ، کدپستی: 8915173160
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/24
مدیر مسئول
دکتر ابوالفضل برخورداری
استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Abolfazl Barkhordari
Professor Department of Occupational Health Engineering
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health
سردبیر
دکتر رضا جعفری ندوشن
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Reza Jafari Nodoushan
Assistant Professor
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: occupational health
اعضای تحریریه
دکتر محمدجواد زارع
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mohammad Javad Zare
Associate Professor
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر محمدحسن احرام پوش
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mohammad Hassan Ehrampoush
Professor School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر محمدجواد جعفری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Mohammad Javad Jafari
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر مهدی جهانگیری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت حرفه ای
Mehdi Jahangiri
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health Engineering
دکتر علیرضا چوبینه
استاد دانشکده بهداشت و تغذیه
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Ali Reza Choubineh
Professor School of Health and Nutrition
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health Engineering
مهندس غلامحسین حلوانی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Gholam Hosein Halvani
Assistant Professor
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: occupational health
دکتر منصور رضازاده آذری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Mansoor Reza Zadeh Azari
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: بهداشت حرفه اي
دکتر محمدجواد زارع
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mohammad Javad Zare
Associate Professor
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر سید جمال الدین شاه طاهری
پژوهشکده محیط زیست
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyed Jamaleddin Shah Taheri
Professor Institute of Environment
Tehran University of Medical Sciences
دکتر غلامعباس شیرالی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Gholam Abbas Shirali
Associate Professor
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: occupational healt
دکتر حسن صادقی نایینی
دانشیار
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: طراحی صنعتی
Hasan Sadeghi Naeini
Associate Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Industrial Design
دکتر محمدحسین فلاح زاده
استاد مرکز تحقیقات پیشگیری و اپیدمیولوژی بیماری غیر واگیر
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: اطفال
Mohammad Hossein Fallahzadeh
Professor Research Center of Prevention and Epidemiology of Non-Communicable Disease
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric
دکتر فریده گل بابایی
استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Farideh Golbabaei
Professor Department of Occupational Health Engineering
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر رستم گل محمدی
دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه‎ای، دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت حرفه‎ای
R. Golmohammadi

Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Engineering
دکتر ایرج محمدفام
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای، مدیریت محیط زیستی
Iraj Mohammadfam
Professor School of Health
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional, Environmental Management
دکتر عادل مظلومی
دانشیار گروه بهداشت حرفه ای
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ارگونومی و ایمنی صنعتی (بهداشت حرفه ای)
Adel Mazloumi
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Ergonimics and Industrial Safety (Occupational Health Engineering)
دکتر محمدرضا منظم اسماعیل پور
استاد دانشکده بهداشت و انستیتوی تحقیقات محیطی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Mohammad Reza Monazzam Esmaelpoor
Professor School of Public Health and Institute for Environmental Research
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر امیرهوشنگ مهرپرور
استاد گروه پزشکی شغلی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Amir Hooshang Mehrparvar
Professor Department of Occupational Medicine
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Medicine
دکتر مسعود میرزایی
دانشیار دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: همهگیرشناسی
Masoud Mirzaei
Associate Professor School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر سید جلیل میرمحمدی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: طب کار
Seyed Jalil Mirmohammadi
Associate Professor
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Medicine
دکتر ناصر هاشمی نژاد
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Naser Hashemi Nejad
Associate Professor
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: occupational health
مدیر اجرایی
حمیده نیک نظر
حمیده نیک نظر

کارشناس
فاطمه زارع سخویدی
فاطمه زارع سخویدی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۹۶
تعداد مطالب دارای متن
۹۶