درباره نشریه
ISSN:
2643-2588
eISSN:
3062-2588
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
مدیر مسئول:
دکتر رضا جعفری ندوشن
سردبیر:
دکتر رضا جعفری ندوشن
مدیر اجرایی:
حمیده نیک نظر
کارشناس:
فاطمه زارع سخویدی
تلفن:
035-31492204
سایت اختصاصی:
ohhp.ssu.ac.ir
نشانی:
یزد، بلوار شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد، ، کدپستی: 8915173160
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/16
مدیر مسئول
دکتر رضا جعفری ندوشن
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Reza Jafari Nodoushan
Assistant Professor
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: occupational health
سردبیر
دکتر رضا جعفری ندوشن
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Reza Jafari Nodoushan
Assistant Professor
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: occupational health
اعضای تحریریه
دکتر ایمان دیانت
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: Occupational Health/Ergonomics
Iman Dianat
Associate Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: بهداشت حرفه اي / ارگونومي
دکتر رسول یاراحمدی
دانشیار گروه بهداشت حرفه ای
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت حرفه ای
Rasoul Yarahmadi
Associate Professor Department of Occupational Health
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health Engineering
دکتر احسان الله حبیبی
استاد Occupational Health and Safety at work
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Ehasanollah Habibi
Professor, Occupational Health and safety
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر یحیی خسروی

سجاد زارع زاده
سجاد زارع زاده

دکتر امید کلات پور

دکتر مسعود مطلبی کاشانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Masoud Motalebi Kashani
Associate Professor
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health
دکتر تیمور اللهیاری

دکتر فرهاد قمری
استادیار گروه بهداشت حرفه ای
دانشگاه علوم پزشکی اراک
Farhad Ghamari
Assistant Professor Department of Occupational Health
Arak University of Medical Sciences
دکتر محمدجواد زارع
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mohammad Javad Zare
Associate Professor
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر غلامعباس شیرالی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Gholam Abbas Shirali
Associate Professor
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: occupational healt
دکتر ایرج محمدفام

Iraj Mohammadfam

دکتر محمدرضا منظم اسماعیل پور
استاد دانشکده بهداشت و انستیتوی تحقیقات محیطی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Mohammad Reza Monazzam Esmaelpoor
Professor School of Public Health and Institute for Environmental Research
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
مدیر اجرایی
حمیده نیک نظر
حمیده نیک نظر

کارشناس
فاطمه زارع سخویدی
فاطمه زارع سخویدی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۴