درباره نشریه
ISSN:
2228-5482
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1378
صاحب امتیاز:
جهاد دانشگاهی (پژوهشکده ابن سینا، پژوهشگاه فن آوری های نوین علوم زیستی)
مدیر مسئول:
دکتر محمدمهدی آخوندی
سردبیر:
دکتر محمدرضا صادقی
مدیر اجرایی:
سعید راضی
ویراستار انگلیسی:
سپیده حنیفه زاده
تلفن:
021-22432020 ، داخلی: 452
دورنگار:
021-22432021
صندوق پستی:
1177-19615
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید چمران، دانشگاه شهید بهشتی، انتهای بلوار داخل دانشگاه، روبروی دانشکده حقوق، پژوهشگاه ابن سینا ، کدپستی: 1985743413
سایت اختصاصی:
www.jri.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1400/02/03
مدیر مسئول
دکتر محمدمهدی آخوندی
دکتر محمدمهدی آخوندی
موسسه تحقیقات ابن سینا
Mohammad Mehdi Akhondi
Avicenna Research Institute
سردبیر
دکتر محمدرضا صادقی

Mohammad Reza Sadeghi

اعضای تحریریه
دکتر شاهین آخوندزاده
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی، سایکوفارماکولوژی، روانشناسی بالینی
Shahin Akhondzadeh
Professor Psychiatric Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry, Clinical Psychopharmacology
Safa Al Hassani
Department of Obstetrics and Gynecology ,University tsklinikum Schleswig-Holstein Campus Lübeck, Germany
دکتر سید علی آذین
دانشیار گروه پژوهشی سلامت باروری
پژوهشگاه فناوری های نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی - ابن سینا
Seyed Ali Azin
Associate Professor, Reproductive Health
پژوهشگاه فناوری های نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی - ابن سینا
دکتر یحیی بهجت نیا
دکتر یحیی بهجت نیا
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Yahya Behjat Nia
Faculty of Medicine
Tehran University of Medical Sciences
دکتر سعیدرضا غفاری
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ژنتیک
Saeed Reza Ghaffari
Assistant Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Genetics
دکتر معرفت غفاری نوین
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Marefat Ghaffari Novin
School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Biology and Anatomical sciences
دکتر احمد حسینی
استاد مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Ahamd Hosseini
Professor Cellular & Molecular Biology Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر محمود جدی تهرانی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ایمنی شناسی
Mahmood Jeddi Tehrani

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر سید محمد کاظمینی
دکتر سید محمد کاظمینی
استاد گروه ارولوژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی
Seyyed Mohammad Kazemeini
Professor Department of Urology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Kidney and genitourinary surgery
دکتر سمیه کاظم نژاد

Somayeh Kazem اejad

دکتر شاهین خزعلی
دکتر شاهین خزعلی

Shaheen khaz Ali

دکتر علی مهرابی توانا
دکتر علی مهرابی توانا
استاد گروه میکروب شناسی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: میکروب شناسی
Ali Mehrabi Tavana
Professor Department of Microbiology
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: bacteriology
دکتر کاظم محمد
استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آمار زیستی
Kazem Mohammad
Professor Epidemiology and Biostatistics
Tehran University of Medical Sciences
دکتر افسانه محمدزاده
دکتر افسانه محمدزاده

Afsaneh Mohammad Zadeh

دکتر منصوره موحدین
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم تشریح، ، جنین شناسی
Mansoureh Movahedin
Professor Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
دکتر محمدحسین نصراصفهانی
استاد پژوهشگاه رویان مرکز تحقیقات زیست پزشکی باروری پژوهشگاه رویان
Mohammad Hossein Nasresfahani
Professor Royan Research Institute Reproductive Biomedical Research Center Royan Institute
دکتر محمد راسخ

Mohammad Rasekh

دکتر مجتبی رضازاده ولوجردی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
Mojtaba RezaZadeh Valojerdi
Professor
Tarbiat Modares University
دکتر هومن صدری اردکانی
استادیار
رشته تخصصی: جنین شناسی
Hooman Sadri Ardekani
Assistant Professor
دکتر فاضل شکری
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ایمونولوژی پزشکی
Fazel Shokri
Professor School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Immunology
Fulco van der Veen
Fulco van der Veen

ویراستار انگلیسی
سپیده حنیفه زاده
سپیده حنیفه زاده

Sepideh Hanifeh Zadeh

مدیر اجرایی
سعید راضی

Saeid Razi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۷
تعداد عناوین درج شده:
۹۳۷
تعداد مطالب دارای متن
۸۶۶