درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
شماره‌های جدید این نشریه با تاخیر منتشر می‌شوند.
صاحب امتیاز:
جواد وندنوروز
مدیر مسئول:
جواد وندنوروز
سردبیر:
دکتر سید محمد هاشمی
مدیرداخلی:
دکتر نجف محمودی
ویراستار فارسی:
علی غلام پور
تلفن:
021-88831065
021-88342364
سایت اختصاصی:
www.hsh1395.ir
نشانی:
تهران، خیابان مطهری، خیابان فجر، کوچه شهید نظری، پلاک 36، واحد 6
تلفن همراه:
09122177176
تاریخ به‌روزآوری: 1400/12/25
صاحب امتیاز
جواد وندنوروز

مدیر مسئول
جواد وندنوروز

سردبیر
دکتر سید محمد هاشمی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Seyyed Mohammad Hashemi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Droit public
اعضای تحریریه
دکتر ستار عزیزی
دانشکده ادبیات و علوم اجتماعی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
دکتر فریدون جعفری
استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی،
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: حقوق کیفری، جرم شناسی، حقوق کیفری بین المللی، دادرسی کیفری بین المللی،
Fereydoon Jafari
Assistant Professor, criminal law, law department, humanities faculty
Bu-Ali Sina University
Specialist: criminal law, international criminal law, criminilogy, international criminal precedure
دکتر وحید آگاه
استادیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Vahid Agah
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Public Law
دکتر هیبت الله نژندی منش
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Heybatollah Najandimanesh
Assistant Professor, Faculty of Law and Political Sciences
Allameh Tabataba'i University
علی اکبری
علی اکبری

دکتر نادر مردانی

دکتر سید محمدتقی علوی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Seyyed Mohammad Taghi Alavi

University of Tabriz
Specialist: Private law
دکتر پوریا عسکری

رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Pouria Askary

دکتر مصطفی شعبانی
دکتر مصطفی شعبانی

دکتر نجف محمودی
دکتر نجف محمودی

ویراستار فارسی
علی غلام پور
علی غلام پور

مدیرداخلی
دکتر نجف محمودی
دکتر نجف محمودی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۵۷۶
تعداد مطالب دارای متن
۵۷۵