درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
مدیر مسئول:
دکتر سید مهدی احمدی نیک
سردبیر:
دکتر محمدعلی مهدوی راد
مدیر اجرایی:
امیرحسین فرامرزی
تلفن:
051-32218990 ، داخلی: 333
دورنگار:
051-32218990
سایت اختصاصی:
hd.razavi.ac.ir
نشانی:
مشهد، حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/10
مدیر مسئول
دکتر سید مهدی احمدی نیک

Seyyd Mahdi Ahmadinik

سردبیر
دکتر محمدعلی مهدوی راد
دانشیار پردیس قم
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohammad Ali Mahdavirad
Professor Campus of Qom
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
اعضای تحریریه
دکتر شادی نفیسی
دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: قرآن و حدیث
Shadi Nafisi
Associate Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith
دکتر جواد ایروانی
دانشیار گروه علوم قرآنی و حدیث
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Javad Iravani
Associate Professor Department of Quranic Sciences and Hadith
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
دکتر حسن خرقانی
دانشیار
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Hasan kharaghani
Associate Professor
Razavi Islamic Sciences University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر علی خیاط
استادیار
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
رشته تخصصی: علوم قرآنی و حدیث
Ali Khayyat
Assistant Professor
Razavi Islamic Sciences University
Specialist: Quranic sciences and hadith
دکتر سید علی دلبری
دانشیار علوم قرآنی و حدیث
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
رشته تخصصی: علوم قرآنی و حدیث
Seyyed Ali Delbari
Associate Professor, Quranic sciences and hadith
Razavi Islamic Sciences University
Specialist: Quranic sciences and hadith
دکتر محمدابراهیم روشن ضمیر
استادیار
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
رشته تخصصی: علوم قرآنی و حدیث
Mohammad Ebrahim Roshanzamir
Assistant Professor
Razavi Islamic Sciences University
Specialist: Quranic sciences and hadith
دکتر علی نصیری
دانشیار دانشگاه معارف اسلامی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ali Nasiri
Associate Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر حسن نقی زاده
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Hassan Nagizadeh
Professor Faculty of Theology and Islamic Studies
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Quran and Hadith Sciences
مدیر اجرایی
امیرحسین فرامرزی

Amir Hosein Faramarzi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۸۱
تعداد مطالب دارای متن
۸۱