درباره نشریه
ISSN:
2645-5455
eISSN:
2645-5447
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن علمی روانشناسی تربیتی
مدیر مسئول:
دکتر افسانه لطفی عظیمی
سردبیر:
دکتر فریبرز درتاج
مدیرداخلی:
دکتر مهناز آزاد
سایت اختصاصی:
journal.iepa.ir
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر (ع)، خیابان نظامی گنجوی، نبش کوچه هفت پیکر، پردیس دانشگاه علامه طباطبائی،طبقه ششم
تلفن همراه:
09197731877
دورنگار:
021-88704883
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/05
مدیر مسئول
افسانه لطفی عظیمی
استادیار واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: روانشناسی آموزشی
Afsaneh Latifi Azimi
Assistant Professor, South Tehran Branch,
Specialist: Educational Psychology
سردبیر
فریبرز درتاج
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روان شناسی تربیتی
Fariborz Dortaj
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational Psychology
هیات تحریریه
فاطمه قائمی
دانشیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
Fatemeh Ghaemi
Associate Professor,
علیرضا مرادی
استاد گروه روان شناسی بالینی دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی، روانشناسی بالینی
Ali Reza Moradi
Professor, Department of Clinical Psychology, Kharazmi University
Specialist: Psychology, Clinical Psychology
بهرام جوکار
استاد دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Bahram Jowkar
Professor, University of Shirazu
Specialist: Educational Psychology
علی اکبر سیف
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روان شناسی تربیتی
Ali Akbar Saif
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational Psychology
ولی الله فرزاد
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی
Valiallah Farzad
Professor, Kharazmi University
Specialist: Psychology
پروین کدیور
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Parvin Kadivar
Professor, Kharazmi University
Specialist: Educational Psychology
خدیجه ابوالمعالی الحسینی
دانشیار واحد رودهن دانشگاه آزاد اسلامی
Khadijeh Abolmaali Alhosseini
Associate Professor, Rowden unit,
مسعود حسین چاری
دانشیار دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Masoud Hoseinchari
Associate Professor, University of Shirazu
Specialist: Educational Psychology
ملوک خادمی
دانشیار دانشگاه الزهرا (س)
Molook Khademi
Associate Professor, University of Alzahra
نورعلی فرخی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Noorali Farrokhi
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational Psychology
ابوالقاسم یعقوبی
استاد دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Abolgasem Yaghobi
Professor, Bu-Ali Sina University
Specialist: Educational Psychology
استاد
Carolyn Ellis
Professor,
استاد
Warren B. Thorngate
Professor,
استاد
Michael Grimley
Professor,
ویراستار انگلیسی
ابوطالب سعادتی شمیر
استادیار واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: روانشناسی آموزشی
Abou Taleb Seadati Shamir
Assistant Professor, science and research Branch,
Specialist: Educational Psychology
مهناز آزاد
دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Mahnaz Azad
Specialist: English Language Teaching
مدیرداخلی
مهناز آزاد
دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Mahnaz Azad
Specialist: English Language Teaching
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۵
تعداد مطالب دارای متن
۳۵