درباره نشریه
ISSN:
2645-5455
eISSN:
2645-5447
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن علمی روانشناسی تربیتی
مدیر مسئول:
دکتر افسانه لطفی عظیمی
سردبیر:
دکتر فریبرز درتاج
مدیرداخلی:
دکتر مه ناز آزاد
سایت اختصاصی:
journal.iepa.ir
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر (ع)، خیابان نظامی گنجوی، نبش کوچه هفت پیکر، پردیس دانشگاه علامه طباطبائی،طبقه ششم
تلفن همراه:
09197731877
دورنگار:
021-88704883
تاریخ به‌روزآوری: 1399/02/03
مدیر مسئول
دکتر افسانه لطفی عظیمی
استادیار واحد تهران جنوب
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روانشناسی آموزشی
Afsaneh Latifi Azimi
Assistant Professor South Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Educational Psychology
سردبیر
دکتر فریبرز درتاج
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روان شناسی تربیتی
Fariborz Dortaj
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational Psychology
اعضای تحریریه
دکتر فاطمه قائمی
دانشیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
Fatemeh Ghaemi
Associate Professor
دکتر علیرضا مرادی
استاد گروه روان شناسی بالینی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی، روانشناسی بالینی
Alireza Moradi
Professor Department of Clinical Psychology
Kharazmi University
Specialist: Psychology, Clinical Psychology
دکتر بهرام جوکار
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Bahram Jowkar
Professor
University of Shirazu
Specialist: Educational Psychology
دکتر علی اکبر سیف
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روان شناسی تربیتی
Ali Akbar Saif
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational Psychology
دکتر ولی الله فرزاد
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی
Valiallah Farzad
Professor
Kharazmi University
Specialist: Psychology
دکتر پروین کدیور
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Parvin Kadivar
Professor
Kharazmi University
Specialist: Educational Psychology
دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی
دانشیار واحد رودهن
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Khadijeh Abolmaali Alhosseini
Associate Professor Rowden unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Educational Psychology
دکتر مسعود حسین چاری
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Masoud Hoseinchari
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Educational Psychology
دکتر ملوک خادمی
دانشیار
دانشگاه الزهرا
Molook Khademi
Associate Professor
University of Alzahra
دکتر نورعلی فرخی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی، سنجش روانی
Noor Ali Farrokhi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational Psychology
دکتر ابوالقاسم یعقوبی
استاد
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Abolgasem Yaghoobi
Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Educational Psychology
Carolyn Ellis
Professor University of South Florida
Warren B. Thorngate
Professor Carleton University, Canada
Michael Grimley
Professor Torrens University Australia
ویراستار انگلیسی
دکتر ابوطالب سعادتی شمیر
استادیار واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روانشناسی آموزشی
Aboutaleb Seadatee Shamir
Assistant Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Educational Psychology
دکتر مه ناز آزاد
استادیار English Language Teaching, Humanities Faculty
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Mahnaz Azad
Assistant Professor, English Language Department
East Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: TEFL
مدیرداخلی
دکتر مه ناز آزاد
استادیار English Language Teaching, Humanities Faculty
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Mahnaz Azad
Assistant Professor, English Language Department
East Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: TEFL
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۶۳
تعداد مطالب دارای متن
۶۳