درباره نشریه
ISSN:
2645-5455
eISSN:
2645-5447
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن علمی روانشناسی تربیتی
مدیر مسئول:
دکتر افسانه لطفی عظیمی
سردبیر:
دکتر فریبرز درتاج
مدیرداخلی:
دکتر مه ناز آزاد
ویراستار انگلیسی:
دکتر ابوطالب سعادتی شمیر
ویراستار انگلیسی:
دکتر مه ناز آزاد
سایت اختصاصی:
journal.iepa.ir
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر (ع)، خیابان نظامی گنجوی، نبش کوچه هفت پیکر، پردیس دانشگاه علامه طباطبائی،طبقه ششم
تلفن همراه:
09197731877
دورنگار:
021-88704883
تاریخ به‌روزآوری: 1402/09/14
مدیر مسئول
دکتر افسانه لطفی عظیمی
استادیار واحد تهران جنوب
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روانشناسی آموزشی
Afsaneh Latifi Azimi
Assistant Professor South Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Educational Psychology
سردبیر
دکتر فریبرز درتاج
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روان شناسی تربیتی
Fariborz Dortaj
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational Psychology
اعضای تحریریه
دکتر فاطمه قائمی
دانشیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
Fatemeh Ghaemi
Associate Professor
دکتر علیرضا مرادی
استاد گروه روان شناسی بالینی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی، روانشناسی بالینی
Alireza Moradi
Professor Department of Clinical Psychology
Kharazmi University
Specialist: Psychology, Clinical Psychology
Åke Olofsson

Michel Ferrari

دکتر بهرام جوکار
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Bahram Jowkar
Professor
University of Shirazu
Specialist: Educational Psychology
دکتر ولی الله فرزاد
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی
Valiallah Farzad
Professor
Kharazmi University
Specialist: Psychology
دکتر پروین کدیور
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Parvin Kadivar
Professor
Kharazmi University
Specialist: Educational Psychology
خدیجه ابوالمعالی الحسینی
دانشیار روان شناسی تربیتی، گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
Khadijeh Abolmaali Alhosseini
Associate Professor, Department of Psychology, Human Science Faculty
Tehran North Branch, Islamic Azad University
دکتر مسعود حسین چاری
دانشیار بخش روان شناسی تربیتی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Massoud Hosseinchari
Associate Professor, Dept of Educational Psychology
University of Shirazu
Specialist: Educational Psychology
دکتر ملوک خادمی
دانشیار
دانشگاه الزهرا
Molook Khademi
Associate Professor
University of Alzahra
دکتر نورعلی فرخی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی، سنجش روانی
Noor Ali Farrokhi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational Psychology
دکتر ابوالقاسم یعقوبی
استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان ،
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Abolgasem Yaghoobi
Professor, Department of Psychology, Faculty of Economics and Social Sciences,
Bu-Ali Sina University
Specialist: Educational Psychology
Carolyn Ellis
Professor University of South Florida
Warren B. Thorngate
Professor Carleton University, Canada
Michael Grimley
Professor Torrens University Australia
ویراستار انگلیسی
دکتر ابوطالب سعادتی شمیر
استادیار واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روانشناسی آموزشی
Aboutaleb Seadatee Shamir
Assistant Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Educational Psychology
دکتر مه ناز آزاد
استادیار آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Mahnaz Azad
Assistant Professor, English Language Department
East Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: TEFL
مدیرداخلی
دکتر مه ناز آزاد
استادیار آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Mahnaz Azad
Assistant Professor, English Language Department
East Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: TEFL
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۵