درباره نشریه
ISSN:
2645-3592
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
دی 1390
صاحب امتیاز:
دانشگاه شیخ بهایی
مدیر مسئول:
دکتر جعفر زعفرانی
سردبیر:
دکتر محمدحسن تحریریان
دستیار سردبیر:
دکتر کتایون افضلی
مدیر اجرایی:
دکتر علی بهادران
مدیرداخلی:
الهام ابوطالبی
ویراستار انگلیسی:
دکتر بهاره خزاعی نژاد
ویراستار انگلیسی:
دکتر مهدی آذری
تلفن:
031-59790
دورنگار:
031-59790
سایت اختصاصی:
efl.shbu.ac.ir
نشانی:
بهارستان، بلوار بهشت، خیابان الفت، ساختمان شماره 3، دانشگاه شیخ بهائی، ، کدپستی: 8143133871
تاریخ به‌روزآوری: 1399/05/05
مدیر مسئول
دکتر جعفر زعفرانی
گروه ریاضیات
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: استاد ریاضیات
Jafar Zafarani
Department of Mathematics
University of Isfahan
Specialist: Professor of Mathematics
سردبیر
دکتر محمدحسن تحریریان
استاد تمام زبانهای خارجی
دانشگاه شیخ بهایی
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Mohammad Hassan Tahririan
Full Professor, English
Sheikh Bahaei University
Specialist: TEFL, Applied Linguistics
دستیار سردبیر
دکتر کتایون افضلی
دانشیار زبانشناسی کاربردی
دانشگاه شیخ بهایی
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Katayoon Afzali
Associate Professor, Department of English
Sheikh Bahaei University
Specialist: Applied Linguistics
اعضای تحریریه
دکتر فرزانه فرحزاد
استاد تمام مترجمی زبان انگلیسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مطالعات ترجمه
Farzaneh Farahzad
Full Professor, English Translation Studies
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Translation Studies
دکتر علیرضا جلیلی فر
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان شناسی کاربردی، زبان انگلیسی، تجزیه و تحلیل کلام و متون آکادمیک
Ali Reza Jalili Far
Professor Faculty of Literature and Humanities
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Applied Linguistics, English language, Analyzing theology and academic texts
دکتر مسعود خوش سلیقه
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مطالعات ترجمه
Masood Khoshsaligheh
Associate Professor Faculty of Literature and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Translation studies
دکتر محمدرضا طالبی نژاد
دانشیار واحد شهرضا
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Mohammad Reza Talebinejad
Associate Professor Shahreza unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Applied Linguistics
دکتر اکبر افقری
دانشیار واحد خوراسگان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Akbar Afghari
Associate Professor Khorasgan Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Applied Linguistics
دکتر محمودرضا عطایی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Mahmood Reza Atai
Professor Faculty of Literature and Humanities
Kharazmi University
Specialist: English Language Teaching
دکتر مونا بیکر
استاد
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی، مطالعات ترجمه و بین فرهنگی، زبان ها و مطالعات بین فرهنگی
Mona Baker
Professor
Specialist: Applied Linguistics , Translation and Intercultural Studies, Languages and Intercultural Studies
دکتر سید صمد سجادی
استاد دانشکده علوم پیراپزشکی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Seyed Samad Sajjadi
Professor School of Paramedical Sciences
Shahid Beheshti University
Specialist: Applied Linguistics
دکتر فیروز صدیقی
استاد Teaching English as a Foreign Language
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
رشته تخصصی: زبانشناسی و آموزش L2
Firooz Sadighi
Professor, English Department , College of Law and Humanities, Shiraz Islamic Azad University
Shiraz Branch, Islamic Azad University
Specialist: Linguistics and L2 Education
Margot Hillel
Professor
Specialist: Applied Linguistics, Children's Literature ; Visual Media ; Social and Cultural Issues
Juliane House
Professor
Specialist: Applied Linguistics
ویراستار انگلیسی
دکتر بهاره خزاعی نژاد
استادیار
دکتر مهدی آذری
استادیار
دانشگاه شیخ بهایی
رشته تخصصی: زبان های خارجی
Mehdi Azari
Assistant Professor
Sheikh Bahaei University
Specialist: foreign languages
مدیر اجرایی
دکتر علی بهادران

دانشگاه شیخ بهایی
Ali Bahadoran

Sheikh Bahaei University
مدیرداخلی
الهام ابوطالبی
الهام ابوطالبی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۵