درباره نشریه
ISSN:
2476-5317
eISSN:
2676-3044
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (دانشکده علوم و فنون قرآن تهران)
مدیر مسئول:
دکتر سید کریم خوب بین خوش نظر
سردبیر:
دکتر علی نصیری
مدیرداخلی:
مهدی محمودی
تلفن:
021-66705075
دورنگار:
021-66705075
نشانی:
تهران، خیابان فردوسی، خیابان سرهنگ سخایی، دانشگاه علوم و فنون تهران، ، کدپستی: 1135813511
سایت اختصاصی:
www.olomquran.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/28
مدیر مسئول
دکتر سید کریم خوب بین خوش نظر

Seyyed Karim Khobbin Khoshnazar

سردبیر
دکتر علی نصیری
دانشیار دانشگاه معارف اسلامی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ali Nasiri
Associate Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Quran and Hadith Sciences
اعضای تحریریه
دکتر محمدجواد اسکندرلو
استاد تمام علوم قرآن و حدیث
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث - قرآن و مستشرقان
Mohammadjavad Eskandarlo
Full Professor, Quranic and Hadith Sciences
Al-Mustafa International University
Specialist: Quranic Sciences and Hadith, Quran and Orithalists
دکتر ابراهیم ابراهیمی

دکتر محمدجواد هراتی
دانشیار
دانشگاه بوعلی سینا
Mohammad Javad Harati
Associate Professor
Bu-Ali Sina University
دکتر سید سجاد ایزدهی
دانشیار
رشته تخصصی: علوم سیاسی، فقه سیاسی
Seyed Sajjad Izedehi
Associate Professor
Specialist: political science, Political Jurisprudence
کرم سیاوشی

دکتر سید محمد نقیب
دانشیار علوم قرآنی
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
Seyyed Mohammad Naghib
Associate Professor, quran
سید عبدالرسول حسینی زاده
دانشیار دانشکده علوم قرآنی قم
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
رشته تخصصی: تفسیر و علوم قرآن
Seyyed Abdorrasul Hosseiny Zadeh
Associate Professor
رضا امانی
دانشکده علوم و فنون قرآن
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
رشته تخصصی: ادبیات عرب
دکتر زهره اخوان مقدم
دانشیار علوم قرآن و حدیث
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، تفسیر قرآن، تاریخ اسلام، کلام اسلامی، روانشناسی
Zohreh Akhavanmoghaddam
Associate Professor, Quran and Hadith Department
مدیرداخلی
مهدی محمودی

Mahdi Mahmoodei

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۶