درباره نشریه
ISSN:
2538-2276
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
وزارت نیرو
مدیر مسئول:
دکتر حمید چیت چیان
سردبیر:
دکتر داوود منظور
مدیرداخلی:
محسن بختیار
ویراستار فارسی:
بهروز عطایی فر
سایت اختصاصی:
www.epprjournal.ir
نشانی:
تهران، ابتدای بزرگراه نیایش، روبروی درب جنوبی پارک ملت، ساختمان اصلی وزارت نیرو، طبقه سوم، دبیرخانه مجله پژوهش های برنامه ریزی و سیاستگذاری انرژی
تلفن:
021-81606846
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/18
مدیر مسئول
دکتر حمید چیت چیان
دکتر حمید چیت چیان

Hamid Chitchian

سردبیر
دکتر داوود منظور
دانشیار
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: اقتصاد اسلامی
Davood Manzoor
Associate Professor
Specialist: Islamic economy
اعضای تحریریه
دکتر محسن مهرآرا
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد سنجی
Mohsen Mehrara
Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Econometrics
دکتر داوود منظور
دانشیار
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: اقتصاد اسلامی
Davood Manzoor
Associate Professor
Specialist: Islamic economy
دکتر سید امیرحسین زمزمیان
کارشناس گروه انرژی خورشیدی، دفتر انرژی های نو،معاونت انرژی، وزارت نیرو
معاونت انرژی-حوزه ستادی وزارت نیرو
رشته تخصصی: Nano Energy ، فن آوری های تجدید پذیر جدید
Seyed Amir Hossein Zamzamian
Expert, Solar Energy Group-Renewable Energy Department- Ministry Of Energy
معاونت انرژی-حوزه ستادی وزارت نیرو
Specialist: Chemical Engineering, Nano Energy, Nano-Fuel
دکتر سید محمد صادق زاده
دانشیار دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: مهندسی برق
Seyed Mohammad Sadeghzadeh
Associate Professor, Faculty of Engineering
Shahed University
Specialist: electrical engineering
دکتر محمدهادی زاهدی وفا
استادیار
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: اقتصاد
Mohammad Hadi Zahedivafa
Assistant Professor
Specialist: Economy
دکتر مهدی اشجعی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مکانیک - تبدیل انرژی
Mahdi Ashjaee
Professor Faculty of Mechanical Engineering
University of Tehran
Specialist: Mechanics - Energy conversion
دکتر شهرام جدید
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: برق - قدرت
Shahram Jadid
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Electricity - magnitude
دکتر محمودرضا حقی فام
استاد دانشکده برق و کامپیوتر
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: برق - سیستم های قدرت
Mahmood Reza Haghifam
Professor Faculty of Electrical & Computer Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Power - power systems
دکتر محمدعلی عبدلی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: محیط زیست ، انرژی و محیط زیست
Mohammad Ali Abdoli
Professor
University of Tehran
Specialist: Environment - Energy and Environment
دکتر محمدصادق قاضی زاده
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مهندسی برق، برنامه ریزی و بهره برداری سیستم های قدرت
Mohammad Sadegh Ghazizadeh
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: electrical engineering, Planning and operation of power systems
ویراستار فارسی
بهروز عطایی فر
بهروز عطایی فر

مدیرداخلی
محسن بختیار
محسن بختیار

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۳