درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1376
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه با چاپ شماره 21 متوقف شده و در دوره جدید با نام <a target=_blank href=http: //www. magiran. com/magarchive. asp? mgid=6468>تحقیقات کیفی در علوم سلامت</a> منتشر می شود.
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مدیر مسئول:
دکتر رضا ملک پور افشار
سردبیر:
دکتر عباس عباس زاده
مدیر اجرایی:
دکتر فریبا برهانی
ویراستار فارسی:
دکتر هادی رنجبر
تلفن:
034-3205220
دورنگار:
034-3205220
سایت اختصاصی:
http://www.kmu.ac.ir
نشانی:
کرمان، ابتدای هفت باغ ، پردیزه دانشگاه علوم پزشکی ، دانشکده پرستاری و مامایی رازی
تاریخ به‌روزآوری: 1389/10/11
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۲
تعداد مطالب دارای متن
۸۶