درباره نشریه
ISSN:
2251-6972
eISSN:
2645-5196
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه جامع امام حسین ع
مدیر مسئول:
دکتر مهدی سیاوشی
سردبیر:
دکتر سیاوش نصرت پناه
مدیر اجرایی:
حسن احمدی
تلفن:
021-74188278
سایت اختصاصی:
iej.ihu.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید بابایی، دانشگاه جامع امام حسین، دانشکده و پژوهشکده علوم اجتماعی و فرهنگی، دفتر فصلنامه
صندوق پستی:
337-16535
دورنگار:
021-74188230
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/15
مدیر مسئول
دکتر مهدی سیاوشی

سردبیر
دکتر سیاوش نصرت پناه

رشته تخصصی: علوم تربیتی
Siavash Nosratpanah

Specialist: Educational Science
اعضای تحریریه
دکتر رضاعلی نوروزی
دانشیار گروه علوم تربینی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: علوم تربیتی فلسفه تعلیم و تربیت. تربیت اسلامی
Reza Ali Nowrozi
Associate Professor, educational sciences departmant
University of Isfahan
Specialist: Educational sciences
دکتر سیاوش نصرت پناه

رشته تخصصی: علوم تربیتی
Siavash Nosratpanah

Specialist: Educational Science
دکتر علی شریعتمداری
دکتر علی شریعتمداری
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: تعلیم و تربیت
Ali Shariatmadari
Professor
Kharazmi University
Specialist: education and training
دکتر باقر غباری بناب

Bagher Ghobari Bonab

دکتر سعید بهشتی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: فلسفه و کلام
Saeed Beheshti
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy and theology
دکتر هاشم ندایی

Hashem Nedaei

دکتر غلامرضا رحمانی میاندهی

دانشگاه جامع امام حسین ع
Gholam Reza Rahmani Miandehi

Imam Hossein University
دکتر سید محمدکاظم واعظ موسوی
استاد تمام دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: روان شناسی ورزشی، رفتار حرکتی
Mohammad Vaezmousavi
Full Professor, Sport Sciences
Imam Hossein University
Specialist: Sport and Exercise Psychology, Motor Behavior
دکتر حسنعلی بختیار نصرآبادی
استاد تمام علوم تربیتی
دانشگاه اصفهان
Hasanali Bakhtiarnasrabadi
Full Professor, edjucational sciences
University of Isfahan
دکتر سید مهدی سجادی
استاد فلسفه تعلیم و تربیت
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Seyyed Mehdi Sajjadi
Professor, Philosophy of Education
Tarbiat Modares University
Specialist: Philosophy of Education
دکتر رضا کرمی نیا
استاد
رشته تخصصی: روانشناسی
Reza Karaminia
Professor
Specialist: Psychology
مدیر اجرایی
حسن احمدی

دانشگاه جامع امام حسین ع
Hasan Ahmadi

Imam Hossein University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۰
تعداد عناوین درج شده:
۳۹۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۸۰