درباره نشریه
ISSN:
2251-6972
eISSN:
2645-5196
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه جامع امام حسین (ع)
مدیر مسئول:
دکتر جلال غفاری قدیر
سردبیر:
دکتر سیاوش نصرت پناه
مدیر اجرایی:
حسن احمدی
کارشناس:
سیدرضا هاشمی
کارشناس:
روح الله زارعی
تلفن:
021-73828270
دورنگار:
021-73828270
سایت اختصاصی:
iej.ihu.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید بابایی، دانشگاه جامع امام حسین، دانشکده و پژوهشکده علوم اجتماعی و فرهنگی، دفتر فصلنامه
صندوق پستی:
337-16535
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/01
مدیر مسئول
جلال غفاری قدیر
Jalal Ghaffari Ghadir
کارشناس
سیدرضا هاشمی
سیدرضا هاشمی
روح الله زارعی
پژوهشگر
Rouhollah Zareie
Researcher,
سردبیر
سیاوش نصرت پناه
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Siavash Nosratpanah
Specialist: Educational Science
هیات تحریریه
رضاعلی نوروزی
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Reza ali Norouzi
Specialist: Philosophy of Education
سیاوش نصرت پناه
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Siavash Nosratpanah
Specialist: Educational Science
دکتر علی شریعتمداری
علی شریعتمداری
استاد دانشگاه خوارزمی
Ali Shariatmadari
Professor, Kharazmi University
باقر غباری بناب
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روانشناسی، کودکان استثنایی، فلسفه علوم تربیتی
Bagher Ghobari Bonab
Professor, University of Tehran
Specialist: Psychology, exceptional Children, Philosophy of Educational Sciences
سعید بهشتی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: فلسفه و کلام
Saeed Beheshti
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy and theology
هاشم ندایی
Hashem Nedaei
غلامرضا رحمانی میاندهی
دانشگاه امام حسین (ع)
Gholam Reza Rahmani Miandehi
Imam Hossein University
سیدمحمدکاظم واعظ موسوی
استاد گروه تربیت بدنی دانشگاه امام حسین (ع)
رشته تخصصی: روان شناسی
Seyyed Mohammad Kazem Vaez Mousavi
Professor, Physical Education Department, Imam Hossein University
Specialist: Psychology
حسنعلی بختیارنصرآبادی
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Hasan Ali Bakhtiar Nasrabadi
Professor, University of Isfahan
Specialist: Philosophy of Education
سیدمهدی سجادی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Seyyed Mehdi Sajjadi
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Philosophy of Education
رضا کرمی نیا
استاد
رشته تخصصی: روانشناسی
Reza Karaminia
Professor,
Specialist: Psychology
مدیر اجرایی
حسن احمدی
دانشگاه امام حسین (ع)
Hasan Ahmadi
Imam Hossein University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۰