درباره نشریه
ISSN:
1021-5107
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1372
صاحب امتیاز:
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
مدیر مسئول:
دکتر رضا منیعی
سردبیر:
دکتر مقصود فراستخواه
مدیرداخلی:
فروزنده سعادتمند
مسئول اشتراک:
دکتر محمد جعفری
تلفن:
021-22010616
021-22010617
دورنگار:
021-22010616
021-22010617
نشانی:
تهران، خیابان نلسون ماندلا، کوچه گلفام، شماره 70، ، کدپستی: 1915673481
سایت اختصاصی:
journal.irphe.ac.ir
اشتراک:
دورنگار:
021-22010616
021-22010617
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/18

فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی مجله ای عمی پژوهشی است که در آن مقاله های حاصل از مطالعات اصیل و یافته های پژوهشی در زمینه دانشهای مرتبط با آموزش عالی مانند مدیریت آموزش عالی برنامه ریزی آموزش عالی ارزیابی آموزش عالی - آموزش عالی و بازار کار برنامه های درسی اقتصاد و امور مالی آموزش مالی اعضای هیئت علمی دانشجویان و دانش آموختگان کیفیت آموزش و پژوهش برنامه ریزی توسعه گسترش آموزش عالی و… چاپ و منتشر می شود.

مدیر مسئول
دکتر رضا منیعی
عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
Reza Maniei
Member of the Research Institute of Higher Education Planning
سردبیر
دکتر مقصود فراستخواه
دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
رشته تخصصی: آموزش عالی، آموزش عالی - برنامه ریزی توسعه آموزش عالی
Maghsood Ferasatkhah
Associate Professor Research and Planning of Higher Education
Specialist: Higher Education, Higher Education - Planning Higher Education Development
اعضای تحریریه
دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
Mohammad Yamanidouzi Sorkhabi
Professor
Shahid Beheshti University
دکتر حمیدرضا آراسته
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مدیریت و نظارت در آموزش عالی، مدیریت آموزشی
Hamid Reza Arasteh
Professor
Kharazmi University
Specialist: Management and supervision in higher education, Education Management
دکتر یعقوب انتظاری

Yaghoub Entezari

دکتر عباس بازرگان هرندی
استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روش تحقیق، پژوهش های آموزشی، تحقیق و ارزیابی آموزشی، تحقیقات آموزشی ارزیابی آموزش عالی
Abbas Bazargan Harandi
Professor Faculty of Psychology and Educational Sciences
University of Tehran
Specialist: Research Methodology, Educational research, Educational Research and Evaluation
دکتر غلامرضا ذاکرصالحی
دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
رشته تخصصی: حقوق اسلامی- مدیریت و اقتصاد
Gholam Reza Zakersalehi
Associate Professor of Higher Education Research and Planning Institute Institute for Research & Planning in Higher Education (IRPHE)
Specialist: Islamic Law - Management and Economics
دکتر حسین رحمان سرشت
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Hosein Rahmansereshat
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Business Management
دکتر محمدرضا سرکار آرانی
استاد
رشته تخصصی: آموزش تطبیقی و بین الملل
Mohammad Reza Sarkar Arani
Professor
Specialist: Adaptive and international education
دکتر مقصود فراستخواه
دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
رشته تخصصی: آموزش عالی، آموزش عالی - برنامه ریزی توسعه آموزش عالی
Maghsood Ferasatkhah
Associate Professor Research and Planning of Higher Education
Specialist: Higher Education, Higher Education - Planning Higher Education Development
دکتر غلامعلی فرجادی
دانشیار موسسه عالی پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد توسعه
Gholam Ali Farjadi
Associate Professor at the Institute for Advanced Studies in Management and Planning
Specialist: Economy, economic development
دکتر گلنار مهران
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: آموزش و پرورش
Golnaz Mehran
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Education
دکتر امیرهوشنگ مهریار
استاد موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Amir Hooshang Mehryar
Professor of the Institute of Planning and Development
Sharif University of Technology
Specialist: Clinical Psychology
دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
Mohammad Yamanidouzi Sorkhabi
Professor
Shahid Beheshti University
ویراستارفارسی
فروزنده سعادتمند
فروزنده سعادتمند

مدیرداخلی
فروزنده سعادتمند
فروزنده سعادتمند

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۱
تعداد عناوین درج شده:
۴۹۱
تعداد مطالب دارای متن
۴۱۸