درباره نشریه
ISSN:
2588-493X
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه خوارزمی
مدیر مسئول:
دکتر محمدحسین مجلس آرا جهرمی
سردبیر:
دکتر محمداسمعیل عظیم عراقی
مدیر اجرایی:
مرجان حمداللهی
تلفن:
021-86072787
سایت اختصاصی:
jmrph.khu.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان شهید مفتح، پلاک 43، نشریه پژوهش های نوین فیزیک، دانشگاه خوارزمی، ، کدپستی: 1571914911
صندوق پستی:
3587-15815
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/21
مدیر مسئول
دکتر محمدحسین مجلس آرا جهرمی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: فیزیک
Mohammad Hosein Majlesara Jahromi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Physics
سردبیر
دکتر محمداسمعیل عظیم عراقی

دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: فیزیک حالت جامد
اعضای تحریریه
دکتر رسول خدابخش
استاد
Rasoul Khodabakhsh
Professor
دکتر محمدحسین مجلس آرا جهرمی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: فیزیک
Mohammad Hosein Majlesara Jahromi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Physics
دکتر محمداسماعیل عظیم عراقی
استاد دانشکده فیزیک
دانشگاه خوارزمی
Mohammad Esmaeil Azim Araghi
Professor Faculty of Physics
Kharazmi University
دکتر علی حسن بیگی

دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: فیزیک پلاسما
دکتر مرتضی زرگرشوشتری
استاد تمام علوم مولکولی- فیزیک- علوم
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: فیزیک
Morteza Zargar Shoushtari
Full Professor, Physics
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Physics
دکتر صابر فرجامی شایسته
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فیزیک حالت جامد
دکتر مهرداد فرهودی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیک نظری
Mehrdad Farhoodi
Professor
Shahid Beheshti University
دکتر مجتبی محمدی نجف آبادی
استاد پژوهشکده دانش های بنیادی
رشته تخصصی: فیزیک ذرات بنیادی
دکتر حسن مهدیان
استاد دانشکده علوم
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: فیزیک
Hassan Mehdian
Professor Faculty of Sciences
Kharazmi University
Specialist: Physics
مدیر اجرایی
مرجان حمداللهی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۷۶
تعداد مطالب دارای متن
۶۰