درباره نشریه
ISSN:
2588-493X
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه خوارزمی
مدیر مسئول:
دکتر محمدحسین مجلس آرا جهرمی
سردبیر:
دکتر محمداسمعیل عظیم عراقی
مدیر اجرایی:
مرجان حمداللهی
تلفن:
021-86072787
سایت اختصاصی:
jmrph.khu.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان شهید مفتح، پلاک 43، نشریه پژوهش های نوین فیزیک، دانشگاه خوارزمی، ، کدپستی: 1571914911
صندوق پستی:
3587-15815
تاریخ به‌روزآوری: 1397/08/19
مدیر مسئول
دکتر محمدحسین مجلس آرا جهرمی
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: فیزیک
Mohammad Hosein Majlesara Jahromi
Professor, Kharazmi University
Specialist: Physics
سردبیر
دکتر محمداسمعیل عظیم عراقی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: فیزیک حالت جامد
هیات تحریریه
دکتر رسول خدابخش
استاد
Rasoul Khodabakhsh
Professor,
دکتر محمدحسین مجلس آرا جهرمی
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: فیزیک
Mohammad Hosein Majlesara Jahromi
Professor, Kharazmi University
Specialist: Physics
دکتر علی حسن بیگی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: فیزیک پلاسما
دکتر مرتضی زرگرشوشتری
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: فیزیک
Morteza ZArgar Shooshtari
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Physics
دکتر صابر فرجامی شایسته
استاد دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فیزیک حالت جامد
دکتر مهرداد فرهودی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیک نظری
Mehrdad Farhoodi
Professor, Shahid Beheshti University
دکتر مجتبی محمدی نجف آبادی
استاد پژوهشکده دانش های بنیادی
رشته تخصصی: فیزیک ذرات بنیادی
دکتر حسن مهدیان
استاد دانشکده علوم دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: فیزیک
Hassan Mehdian
Professor, Faculty of Sciences, Kharazmi University
Specialist: Physics
مدیر اجرایی
مرجان حمداللهی
مرجان حمداللهی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۵
تعداد مطالب دارای متن
۳۵