درباره نشریه
ISSN:
2645-3517
eISSN:
2645-3568
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه سیستان و بلوچستان
مدیر مسئول:
دکتر سیدمسعود برکاتی
سردبیر:
دکتر سیدمسعود برکاتی
تلفن:
054-31136548
دورنگار:
054-31136548
سایت اختصاصی:
ieco.usb.ac.ir
نشانی:
صندوق پستی:
161-98164
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/23
مدیر مسئول
دکتر سیدمسعود برکاتی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: الکترونیک برق، توربین بادی، کنترل، سیستم برق، مکاترونیک
Seyyed Masoud Barakati
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Power Electronics, Wind Turbine, Control, Power System, Mechatronics
سردبیر
دکتر سیدمسعود برکاتی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: الکترونیک برق، توربین بادی، کنترل، سیستم برق، مکاترونیک
Seyyed Masoud Barakati
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Power Electronics, Wind Turbine, Control, Power System, Mechatronics
هیات تحریریه
دکتر رضا قاضی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: الکترونیک برق، کنترل قدرت سیستم
Reza Ghazi
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Power Electronics, Power System Control
دکتر حسین عسکریان ابیانه
استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: برق قدرت، حفاظت از سیستم قدرت
Hosein Askarian Abyaneh
Professor, Faculty of Electrical Engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: Power Power, Power System Protection
دکتر حسن غفوری فرد
استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: الکترونیک
Hasan Ghafoorifard
Professor, Faculty of Electrical Engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: Electronic
دکتر سیدحسین حسینی
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مخابرات، برق الکترونیک، الکترونیک صنعتی، انرژی تجدیدپذیر، کیفیت برق، هارمونیک و VAR Compe
Seyed Hosein Hoseini
Professor, University of Tabriz
Specialist: Telecommunications, Power Electronics, Industrial Electronics, Renewable Energy, Power Quality, Harmonics and VAR Compe
دکتر محمود جورابیان
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: سیستم قدرت، کیفیت قدرت، انرژی قابل تجدید، میکروگرید
Mahmood Joorabian
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: power system, power quality, Renewable energy, microgrids
دکتر ابراهیم بابایی
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: الکترونیک صنعتی، برق الکترونیک، اینورتر چند منظوره، مبدل ماتریس، اینورتر Z-Source
Ebrahim Babaei
Professor, University of Tabriz
Specialist: Industrial Electronics, Power Electronics, Multilevel Inverter, Matrix Converter, Z-Source Inverter
دکتر سعید توکلی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: طراحی سیستم کنترل، محاسبات نرم، بهینه سازی، الگوریتم های تکاملی، کنترل ساختاری
Saeed Tavakoli
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Control System Design, Soft Computing, Optimization, Evolutionary Algorithms, Structural Control
دکتر مهرداد کازرانی
رشته تخصصی: الکترونیک برق
Mehrdad Kazerani
Specialist: Power Electronics
Bin Wu
Specialist: High-Power Converters, Medium-Voltage Drives, Renewable Energy, EV Charging Technology
دکتر مهری مهرجو
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: هدست بی سیم، فضای آزاد فضایی نوری، شبکه هوشمند
Mehri Mehr Joo
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Wireless comm, Free Space Optical Comm, Smart Grid
دکتر طاهره فنایی شیخ الاسلامی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: دستگاه های الکترونیکی، MEMS، ساخت NEMS، تکنولوژی نیمه هادی شبیه سازی، سنتز مواد الکترونیک
Tahereh Fanaei Sheikhol Eslami
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Electronic Devices, MEMS, NEMS Fabrication, Simulation Semiconductor technology, Electronic Materials Synthesis
دکتر محمد منفرد
دانشیار دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: الکترونیک برق
Mohammad Monfared
Associate Professor, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Power Electronics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۷۲
تعداد مطالب دارای متن
۷۲