درباره نشریه
ISSN:
2588-428X
eISSN:
2645-7172
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
دکتر حسین ولی وندزمانی
سردبیر:
دکتر سیدمحمود میرزمانی بافقی
مدیر اجرایی:
دکتر محمدتقی پرتوی
مدیرداخلی:
دکتر بهنام گلشاهی
مدیرداخلی:
دکتر کامل منیری
تلفن:
021-66414191
دورنگار:
021-66414191
سایت اختصاصی:
www.dfsr.ir
نشانی:
تهران، یدان حر ، خیابان کارگر جنوبی، خیابان دانشگاه جنگ، دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران (مدیریت چاپ، انتشارات و فصلنامه)
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/27
مدیر مسئول
دکتر حسین ولی وندزمانی
استادیار
رشته تخصصی: مدیریت راهبردی دفاعی
Hosein Valivand Zamani
Assistant Professor,
Specialist: Strategic Defense Management
مدیرداخلی
دکتر بهنام گلشاهی
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی
Behnam Golshahi
Specialist: Human resources management
دکتر کامل منیری
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Kamel Moniri
Specialist: political geography
سردبیر
دکتر سیدمحمود میرزمانی بافقی
واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Seyed Mahmood Mirzamani Bafghi
Islamshahr unit, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Clinical Psychology
هیات تحریریه
دکتر مصطفی اجتهادی
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mostafa Ejtehadi
Associate Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Sociology
دکتر داوود آقامحمدی
دانشیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
رشته تخصصی: مدیریت راهبردی
Davood Aghamohammadi
Associate Professor,
Specialist: Strategic Management
دکتر فرهاد جاویدراد
استاد دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
رشته تخصصی: دسی هوافضا
Farhad Javidrad
Professor, Shahid Sattari University of Aeronautical Engineering
Specialist: Aerospace Doc
دکتر علیرضا حسن زاده
استادیار پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت فناوری اطلاعات
Ali Reza Hasanzadeh
Assistant Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: IT management
دکتر عباس خورشیدی
استاد واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Abbas Khorshidi
Professor, Islamshahr Unit, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Education Management
دکتر حبیب الله سیاری
استاد دانشگاه عالی دفاع ملی
رشته تخصصی: علوم دفاعی دریایی، مدیریت علوم دفاعی
Habibollah Sayyari
Professor, Supreme National Defense University
Specialist: Marine Defense Science, Defense Science Management
دکتر ناصر شهلایی
دانشیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
رشته تخصصی: مدیریت راهبردی دفاعی
Naser Shahlaee
Associate professor of command and staff of AJA,
Specialist: Strategic Defense Management
دکتر محمدعلی شیرخانی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل، علوم سیاسی
Mohamad Ali Shirkhani
Professor, University of Tehran
Specialist: International Relations, political science
دکتر غلامرضا طالقانی
دانشیار گروه مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Gholam Reza Taleghani
Associate Professor, management Group, University of Tehran
Specialist: governmental management
دکتر غلامعلی طبرسا
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت
Gholamali Tabarsa
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Management
ویراستار انگلیسی
علیرضا میرجمهری
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Ali Reza Mirjomehri
Specialist: teaching English
مدیر اجرایی
دکتر محمدتقی پرتوی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تحقیق در عملیات
Mohammad Taghi Partovi
University of Tehran
Specialist: Operations Research
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۸۴
تعداد مطالب دارای متن
۷۸