درباره نشریه
ISSN:
2588-428X
eISSN:
2645-7172
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
دکتر حسین ولی وندزمانی
سردبیر:
دکتر سید محمود میرزمانی بافقی
مدیر اجرایی:
حمید همت
مدیر اجرایی:
دکتر محمدتقی پرتوی
مدیرداخلی:
دکتر بهنام گلشاهی
ویراستار انگلیسی:
علیرضا میرجمهری
تلفن:
021-66414191
دورنگار:
021-66414191
سایت اختصاصی:
www.dfsr.ir
نشانی:
تهران، یدان حر ، خیابان کارگر جنوبی، خیابان دانشگاه جنگ، دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران (مدیریت چاپ، انتشارات و فصلنامه)
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/05
مدیر مسئول
دکتر حسین ولی وندزمانی
استادیار
رشته تخصصی: مدیریت راهبردی دفاعی
Hosein Valivand Zamani
Assistant Professor
Specialist: Strategic Defense Management
مدیرداخلی
دکتر بهنام گلشاهی
استادیار منابع انسانی، گروه مدیریت
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی
Behnam Golshahi
Assistant Professor, HRM, Management Group, AJA Command & Staff University
Specialist: Human resources management
سردبیر
دکتر سید محمود میرزمانی بافقی
استاد روانشناسی بالینی
موسسه آموزش عالی بصیر آبیک
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Seyed Mahmood Mirzamani Bafghi
Professor, Clinical Psychology
Basir Institute of Higher Education
Specialist: Clinical Psychology
اعضای تحریریه
دکتر مصطفی اجتهادی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mostafa Ejtehadi
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Sociology
دکتر داوود آقامحمدی
استاد
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: مدیریت راهبردی
Davood Aghamohammadi
Associate Professor
Specialist: Strategic Management
دکتر فرهاد جاویدراد
استاد
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
رشته تخصصی: دسی هوافضا
Farhad Javidrad
Professor
Shahid Sattari University Of Aeronautical Engineering
Specialist: Aerospace Doc
دکتر علیرضا حسن زاده
استادیار پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت فناوری اطلاعات
Ali Reza Hasanzadeh
Assistant Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: IT management
دکتر عباس خورشیدی
استاد واحد اسلامشهر
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Abbas Khorshidi
Professor Islamshahr Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Education Management
دکتر حبیب الله سیاری
استاد
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
رشته تخصصی: علوم دفاعی دریایی، مدیریت علوم دفاعی
Habibollah Sayyari
Professor
Supreme National Defense University
Specialist: Marine Defense Science, Defense Science Management
دکتر ناصر شهلایی
استاد مدیریت راهبردی
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: مدیریت راهبردی دفاعی
Naser Shahlaee
Professor, Strategic Management
Specialist: Strategic Defense Management
دکتر محمدعلی شیرخانی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل، علوم سیاسی
Mohamad Ali Shirkhani
Professor
University of Tehran
Specialist: International Relations, political science
دکتر غلامرضا طالقانی
استاد گروه مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Gholam Reza Taleghani
Professor, Department of Management
University of Tehran
Specialist: governmental management
دکتر غلامعلی طبرسا
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت
Gholamali Tabarsa
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Management
ویراستار انگلیسی
علیرضا میرجمهری
دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی، مدیریت آموزش، مدیریت آموزش عالی، مترجمی زبان انگلیسی، مهندسی سیستم ها
Alireza Mirjomehri
Phd Student, Higher Education Administration, Faculty of Psychology and Education
Allameh Tabataba'i University
Specialist: TEFL, Educational Management, Higher Education, Systems Engineering
مدیر اجرایی
حمید همت

دکتر محمدتقی پرتوی
استادیار تحقیق در عملیات
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: تحقیق در عملیات
Mohammad Taghi Partovi
Assistant Professor, Operations Research
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
Specialist: Operations Research
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۰