درباره نشریه
ISSN:
2008-1189
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
مدیر مسئول:
دکتر عزیزالله معماریانی
سردبیر:
دکتر نظام الدین مهدوی امیری
مدیر اجرایی:
دکتر رضا توکلی مقدم
ویراستار انگلیسی:
دکتر نظام الدین مهدوی امیری
سایت اختصاصی:
www.iors.ir/journal
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر، کوچه شهید بالاور، پلاک 467، طبقه ششم
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/28
مدیر مسئول
دکتر عزیزالله معماریانی
استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه خوارزمی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، برنامه ریزی ریاضی و تکینک های تصمیم گیری چندمعیاره
Azizollah Memariani
Professor Kharazmi University ،Faculty of Industrial Engineering
Bu-Ali Sina University
Specialist: industrial engineering
سردبیر
دکتر نظام الدین مهدوی امیری
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: تحقیق در عملیات
Nezamoddin Mahdavi Amiri
Professor Faculty of Mathematics
Sharif University of Technology
Specialist: Operations Research
اعضای تحریریه
دکتر سید تقی اخوان نیاکی
استاد تمام مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Seyyed Taghi Akhavan Niaki
Full Professor, Industrial Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: industrial engineering
Mehiddin Al Baali
Mehiddin Al Baali

دکتر امیر آذرون
دکتر امیر آذرون

Amir Azaron

دکتر آرمند بابلی

رشته تخصصی: طراحی و مدیریت زنجیره تامین ، مدیریت پایدار زنجیره تامین ، بهینه سازی و هماهنگی ، طراحی کارخانه
Armand Baboli

Specialist: Supply chain design and management, sustainable supply chain management, Optimization and coordination, Factory design
Adil Bagirov
Adil Bagirov

Specialist: Mathematics - Optimization
Jean Yves Dantan
Jean Yves Dantan

دکتر کوروش عشقی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
Koroush Eshghi
Professor
Sharif University of Technology
دکتر نظام الدین مهدوی امیری
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: تحقیق در عملیات
Nezamoddin Mahdavi Amiri
Professor Faculty of Mathematics
Sharif University of Technology
Specialist: Operations Research
دکتر محمد مهدیان
دکتر محمد مهدیان

Mohammad Mahdian

دکتر محمد مدرس
دکتر محمد مدرس

دانشگاه صنعتی شریف
Mohammad Modarres

Sharif University of Technology
دکتر صغری نوبختیان
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: کنترل بهینه و بهینه سازی
Soghra Nobakhtian
Professor
University of Isfahan
Specialist: Optimization control and optimization
دکتر حسن صالحی فتح آبادی
استاد دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر.
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی، تحقیق در عملیات، برنامه ریزی تولید
Hassan Salehi Fath Abadi
Professor, School of Mathematics Statistic and Computer Science
University of Tehran
Specialist: Applied Mathematics, Operations Research, Production Planning , Network Flows
Ferenc Szidarovszky
Ferenc Szidarovszky

دکتر حسین تقی زاده کاخکی
دانشیار دانشکده علوم ریاضی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی
Hossein Taghi Zadeh Kakhki
Associate Professor Faculty of Mathematical Sciences
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: applied mathematics
دکتر سید مهدی هاشمی
دکتر سید مهدی هاشمی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Seyed Mehdi Hashemi

Amirkabir University of Technology
دکتر رضا توکلی مقدم
استاد School of Industrial Engineering
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، طراحی سیستم های صنعتی و الگوریتم های فراابتکاری
Reza Tavakkoli Moghaddam
Professor School of Industrial Engineering
University of Tehran
Specialist: Industrial Engineering, Design of industrial systems and interoperability algorithms
ویراستار انگلیسی
دکتر نظام الدین مهدوی امیری
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: تحقیق در عملیات
Nezamoddin Mahdavi Amiri
Professor Faculty of Mathematics
Sharif University of Technology
Specialist: Operations Research
مدیر اجرایی
دکتر رضا توکلی مقدم
استاد School of Industrial Engineering
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، طراحی سیستم های صنعتی و الگوریتم های فراابتکاری
Reza Tavakkoli Moghaddam
Professor School of Industrial Engineering
University of Tehran
Specialist: Industrial Engineering, Design of industrial systems and interoperability algorithms
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۹