درباره نشریه
ISSN:
1727-3145
دوره انتشار:
دوماهنامه
شروع انتشار:
خرداد ماه 1372
صاحب امتیاز:
سازمان آموزش و پرورش استثنایی
مدیر مسئول:
دکتر مجید قدمی
سردبیر:
دکتر داریوش فرهود
ویراستار علمی:
عسگر آتش افروز
تلفن:
021-66970455 ، داخلی: 1047
سایت اختصاصی:
www.exceptionaleducation.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، چهارراه ولیعصر، خیابان برادران مظفر (صبا شمالی) ، پلاک 66، سازمان و آموزش و پرورش استثنایی، ، کدپستی: 1416935684
اشتراک:
دورنگار:
021-66970455 ، داخلی: 1047
پست الکترونیک:
m.nik60@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/16
مدیر مسئول
دکتر مجید قدمی
دکتر مجید قدمی
دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Majid Ghadami
Associate Professor of Research Institute of Education,
Specialist: Philosophy of Education
سردبیر
دکتر داریوش فرهود
استاد گروه ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی
Daryoush Farhood
Professor, Department of Genetics, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Genetic Medicine
هیات تحریریه
محمدرضا تات
محمدرضا تات
Mohammad Reza Tat
اعظم السادات حسینی پور
اعظم السادات حسینی پور
رشته تخصصی: دکترای حرفه ای پزشکی عمومی
Azam Sadat Hoseini Poor
Specialist: General Medical Doctorate
علی اسلامبولچی
علی اسلامبولچی
کارشناسی ارشد
Ali Eslam Bol Chi
دکتر علی اصغر بیابانی
دکتر علی اصغر بیابانی
دکتر کامبیز پوشنه
دکتر کامبیز پوشنه
دکتر محمد عاشوری
دکتر محمد عاشوری
دکتر محمد حاتمی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Mohammad Hatami
Kharazmi University
Specialist: Clinical Psychology
دکتر حمید علیزاده
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم روانشناسی
Hamid Alizadeh
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychology Sciences
دکتر داریوش فرهود
استاد گروه ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی
Daryoush Farhood
Professor, Department of Genetics, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Genetic Medicine
دکتر محمد کمالی
استاد دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: آموزش بهداشت
Mohammad Kamali
Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
دکتر گیتا موللی
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
Gita Moaleli
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
ویراستار انگلیسی
محمد خان احمدی
محمد خان احمدی
Mohammad Khan Ahmadi
ویراستار علمی
عسگر آتش افروز
عسگر آتش افروز
Asgar Atash Afrooz
ادبی
ویراستارفارسی
حسین فعال
حسین فعال
Hosein Faal
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۸۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۷۰