درباره نشریه
ISSN:
2538-2535
eISSN:
2538-2446
دوره انتشار:
سالنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر رضا ابوفاضلی
سردبیر:
دکتر بهرام کاظمی
مدیر اجرایی:
دکتر مریم تبرزد
تلفن:
021-88647456
سایت اختصاصی:
journals.sbmu.ac.ir/protein
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از ظفر، نرسیده به تقاطع نیایش، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات فن آوری پروتئینی، ، کدپستی: 1996835113
صندوق پستی:
6153-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/13
مدیر مسئول
دکتر رضا ابوفاضلی
استاد دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات فناوری پروتئین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: دارویی
Reza Aboo Fazeli
Professor, School of Pharmacy & Protein Technology Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutics
سردبیر
دکتر بهرام کاظمی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژیست، زیست شناسی سلولی و مولکولی
Bahram Kazemi
Professor, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Parasitologist, Cellular and Molecular Biology
هیات تحریریه
دکتر مژگان بنده پور
دکتر مژگان بنده پور
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mojgan Bandehpour
School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر محمدحسین قهرمانی
استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Hossein Ghahremani
Professor, School of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمدحسین مروت
استادیار مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: سیستم های اطلاعات مکانی
Mohammad Hossein Morowvat
Assistant Professor, Pharmaceutical Sciences Research Center, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutical Biotechnology
دکتر سیدناصر استاد
استاد دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات مسمومیت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: سم شناسی
Seyed Nasser Ostad
Professor, School of Pharmacy and Poisoning Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology
دکتر ثریا شاه حسینی
دکتر ثریا شاه حسینی
دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Soraya Shah Hosseini
School of Pharmacy, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر رضا ابوفاضلی
استاد دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات فناوری پروتئین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: دارویی
Reza Aboo Fazeli
Professor, School of Pharmacy & Protein Technology Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutics
دکتر
Dave Barlow
دکتر جلال پوراحمد
دکتر جلال پوراحمد
استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: داروسازی بالینی
Jalal Pour Ahmad
Professor, School of Pharmacy, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology
دکتر عماد تاج خورشید
استاد
رشته تخصصی: بیوشیمی
Emad Taj Khorshid
Professor,
Specialist: Biochemistry
دکتر حامد جعفرنژاد
دکتر حامد جعفرنژاد
Hamed Jafar Nejad
دکتر
Adil Denizli
دکتر محمد رمضانی
استاد گروه بیوتکنولوژی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی، Pharmacognosy و بیوتکنولوژی
Mohammad Ramezani
Professor, Department of Pharmaceutical Biotechnology, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Biotechnology, Pharmacogenosy and Biotechnology
دکتر بیژن رنجبر
استاد دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
Bijan Ranjbar
Professor, Faculty of Biological Sciences, Tarbiat Modares University
دکتر محمدعلی فرامرزی
استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی دارویی
Mohammad Ali Faramarzi
Professor, Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutical Biotechnology
دکتر سیدمحسن فروتن
دکتر سیدمحسن فروتن
استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Seyed Mohsen Foroutan
Professor, School of Pharmacy, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر یونس قاسمی
استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی دارویی
Younes Ghasemi
Professor, School of Pharmacy,, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutical Biotechnology
دکتر بهرام کاظمی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژیست، زیست شناسی سلولی و مولکولی
Bahram Kazemi
Professor, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Parasitologist, Cellular and Molecular Biology
دکتر
Jayne Lawrence
دکتر علیرضا وطن آرا
استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ali Reza Vatan Ara
Professor, Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمدحسن هوشدار تهرانی
دکتر محمدحسن هوشدار تهرانی
دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mohammad Hassan Houshdar Tehrani
School of Pharmacy, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر حسن یزدان پناه
دکتر حسن یزدان پناه
دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Hassan Yazdan Panah
School of Pharmacy, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
دکتر مریم تبرزد
مرکز تحقیقات فناوری پروتئین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی دارویی
Maryam Tabarzad
Protein Technology Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷
تعداد عناوین درج شده:
۴۶
تعداد مطالب دارای متن
۴۶