درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1377
صاحب امتیاز:
مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد
مدیر مسئول:
دکتر قاسم صالح خو
سردبیر:
دکتر مریم رسولیان
دبیر تحریریه:
هاله باستانی
مدیر اجرایی:
رضا سخن سنج
ویراستار انگلیسی:
مهراوه عمرانی
صفحه آرا:
پرویز مقدم
مسئول اشتراک:
نگین موسوی
طراح و گرافیست:
سمانه فطرس
تلفن:
021-88082266
دورنگار:
021-88076326
سایت اختصاصی:
www.raad-charity.org
نشانی:
تهران، شهرک غرب (قدس) ، فاز 2، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، پلاک 74
صندوق پستی:
144-14665
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/23
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۱۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۷۳