درباره نشریه
ISSN:
1735-0239
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1377
صاحب امتیاز:
انجمن هنرهای نمایشی ایران
مدیر مسئول:
دکتر کاظم نظری
سردبیر:
دکتر سید مصطفی مختاباد امرئی
مدیر اجرایی:
مرجان سمندری
مدیرداخلی:
رامتین شهبازی
ویراستار فارسی:
شیرین رضاییان
ویراستار انگلیسی:
رکسانا عینی
سایت اختصاصی:
journal.theater.ir
نشانی:
تهران، خیابان استاد شهریار، خیابان هانری کربن، کوچه مهبد، پلاک 10، طبقه اول
تلفن:
021-66749207
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/10
مدیر مسئول
دکتر کاظم نظری
دکتر کاظم نظری

سردبیر
دکتر سید مصطفی مختاباد امرئی
دانشیار دانشکده هنر
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تئاتر، فیلم، ارتباطات
Seyyed Mostafa Mokhtabad
Associate Professor art University
Tarbiat Modares University
Specialist: Theater, film, communication
اعضای تحریریه
دکتر محمدجعفر یوسفیان کناری
دانشیار ادبیات نمایشی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: هنرهای نمایشی
Mohammad Jafar Yousefian Kenari
Associate Professor, Dramatic Literature
Tarbiat Modares University
Specialist: Performing Arts
دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی
استاد دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
Farhad Nazerzadeh Kermani
Professor School of Performing Arts and Music, Fine Arts Campus
University of Tehran
دکتر محمود عزیزی
استاد دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
Mahmoud Azizi
Professor School of Performing Arts and Music, Fine Arts Campus
University of Tehran
دکتر سید مصطفی مختاباد امرئی
دانشیار دانشکده هنر
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تئاتر، فیلم، ارتباطات
Seyyed Mostafa Mokhtabad
Associate Professor art University
Tarbiat Modares University
Specialist: Theater, film, communication
دکتر محمدباقر قهرمانی
دانشیار پردیس هنرهای زیبا، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی
دانشگاه تهران
Mohammad Bagher Ghahramani
Associate Professor College of Fine Arts, School of Performing Arts and Music
University of Tehran
دکتر فرزان سجودی
دانشیار دانشکده ی هنرهای کاربردی
دانشگاه هنر ایران
رشته تخصصی: زبان شناسی همگانی، زبان شناسی، نشانه شناسی
Farzan Sojoodi
Associate Professor School of Applied Arts
IRAN University Of Art
Specialist: Linguistics, semiotics
دکتر بهروز محمودی بختیاری
دانشیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان شناسی، زبان شناسی اجتماعی
Behrouz Mahmoudi Bakhtiari
Associate Professor School of Performing Arts and Music, Fine Arts Campus
University of Tehran
Specialist: Linguistics, Social Linguistics
ویراستار فارسی
شیرین رضاییان
شیرین رضاییان

Shirin Rezaeeian

ویراستار انگلیسی
رکسانا عینی
رکسانا عینی

مدیر اجرایی
مرجان سمندری
مرجان سمندری

مدیرداخلی
رامتین شهبازی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۸۹
تعداد مطالب دارای متن
۳۸۸