درباره نشریه
ISSN:
1735-0239
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1377
صاحب امتیاز:
انجمن هنرهای نمایشی ایران
مدیر مسئول:
دکتر شهرام کرمی
سردبیر:
دکتر سید مصطفی مختاباد
مدیرداخلی:
دکتر مهدی نصیری
مسئول اشتراک:
علیرضا لطفعلی
تلفن:
021-88946669
سایت اختصاصی:
quarterly.theater.ir
نشانی:
تهران، بلوار کریمخان زند، خیابان آبان جنوبی، کوچه ارشد، پلاک 10، طبقه دوم، انتشارات نمایش، ، کدپستی: 1598774517
اشتراک:
پست الکترونیک:
namayesh_magazine@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1399/06/02
مدیر مسئول
دکتر شهرام کرمی
دکتر شهرام کرمی

Shahram Karami

سردبیر
دکتر سید مصطفی مختاباد
استاد دانشکده هنر
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تئاتر، فیلم، ارتباطات
Seyyed Mostafa Mokhtabad
Professor art University
Tarbiat Modares University
Specialist: Theater, film, communication
اعضای تحریریه
دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی
استاد دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
Farhad Nazerzadeh Kermani
Professor School of Performing Arts and Music, Fine Arts Campus
University of Tehran
دکتر محمود عزیزی
استاد دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
Mahmoud Azizi
Professor School of Performing Arts and Music, Fine Arts Campus
University of Tehran
دکتر سید مصطفی مختاباد
استاد دانشکده هنر
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تئاتر، فیلم، ارتباطات
Seyyed Mostafa Mokhtabad
Professor art University
Tarbiat Modares University
Specialist: Theater, film, communication
دکتر محمدباقر قهرمانی
دانشیار پردیس هنرهای زیبا، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی
دانشگاه تهران
Mohammad Bagher Ghahramani
Associate Professor College of Fine Arts, School of Performing Arts and Music
University of Tehran
دکتر فرزان سجودی
دانشیار دانشکده ی هنرهای کاربردی
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: زبان شناسی همگانی، زبان شناسی، نشانه شناسی
Farzan Sojoodi
Associate Professor School of Applied Arts
Tehran University of Art
Specialist: Linguistics, semiotics
دکتر بهروز محمودی بختیاری
دانشیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان شناسی، زبان شناسی اجتماعی
Behrouz Mahmoudi Bakhtiari
Associate Professor School of Performing Arts and Music, Fine Arts Campus
University of Tehran
Specialist: Linguistics, Social Linguistics
دکتر مهرداد رایانی مخصوص
استادیار دانشکده هنر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: پژوهش هنر
Mehrdad Rayani Makhsous
Assistant Professor art University
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Art research
دکتر نصرالله قادری
پژوهشگر
Nasrollah Ghaderi
Researcher
ویراستارفارسی
شیرین رضاییان
شیرین رضاییان

Shirin Rezaeeian

ویراستار انگلیسی
آیسان نوروزی
آیسان نوروزی

Aisan Nowrouzi

مدیرداخلی
دکتر مهدی نصیری
دکتر مهدی نصیری

Mehdi Nasiri

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۲