درباره نشریه
ISSN:
2588-7033
eISSN:
2588-6347
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن ایرانی تاریخ
مدیر مسئول:
دکتر ابراهیم اصلانی
سردبیر:
دکتر عبدالله متولی
مدیرداخلی:
دکتر محمد حسن بیگی
کارشناس:
فاطمه بیات
با همکاری:
دانشگاه اراک
تلفن:
021-32774880
سایت اختصاصی:
hsow.journal.araku.ac.ir
نشانی:
تهران، دانشگاه اراک، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه تاریخ، نشریه مطالعات تاریخی جنگ
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/04
مدیر مسئول
دکتر ابراهیم اصلانی
استادیار دانشگاه اراک
رشته تخصصی: تاریخ
Ebrahim Aslani
Assistant Professor, University of Arak
Specialist: history
سردبیر
دکتر عبدالله متولی
دانشیار دانشگاه اراک
رشته تخصصی: تاریخ
Abdollah Motevaly
Associate Professor, University of Arak
Specialist: History
هیات تحریریه
دکتر عبدالله متولی
دانشیار دانشگاه اراک
رشته تخصصی: تاریخ
Abdollah Motevaly
Associate Professor, University of Arak
Specialist: History
دکتر علی بیگدلی
استاد تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تاریخ
Ali Big Deli
Professor, History, Shahid Beheshti University
Specialist: History
دکتر نزهت احمدی
دانشیار دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: صفویه، تاریخ ایران
Nozhat Ahmadi
Associate Professor, University of Alzahra
Specialist: Safavieh, History of Iran
دکتر علی محمد ولوی
استاد گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ اسلام
Ali Mohammad Valavi
Professor, History Group, University of Alzahra
Specialist: History, history of Islam
دکتر حسین یکتای کویخی
دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Hosein Yektay Kevikhi
Associate Professor, International Relations Group, University of Tehran
Specialist: International Relations
دکتر سهیلا ترابی فارسانی
دانشیار واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: تاریخ
Soheila Torabi Farsani
Associate Professor, Najaf Abad Unit,
Specialist: history
دکتر امامعلی شعبانی
دانشیار گروه تاریخ دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ اجتماعی
Emam Ali Shabani
Associate Professor, History Group, University of Mazandaran
Specialist: history, Social history
دکتر مجید حاجی بابایی
استادیار دانشگاه اراک
رشته تخصصی: تاریخ
Majid Haji Babaee
Assistant Professor, University of Arak
Specialist: history
دکتر اصغر منتظرالقائم
استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: تاریخ
Asghar Montazer Alghaem
Professor, History Group, University of Isfahan
Specialist: تاريخ
دکتر فریدون اللهیاری
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: Fereydon
Fereydon Allah Yari
Professor, University of Isfahan
Specialist: history
مدیرداخلی
دکتر محمد حسن بیگی
استادیار دانشگاه اراک
رشته تخصصی: تاریخ
Mohaamad Hasan Beigi
Assistant Professor, University of Arak
Specialist: history
کارشناس
فاطمه بیات
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Fatemeh Bayat
Masters,
Specialist: Information Science and Science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۶۱
تعداد مطالب دارای متن
۶۱