درباره نشریه
ISSN:
2588-7033
eISSN:
2588-6347
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه اراک (انجمن ایرانی تاریخ)
مدیر مسئول:
دکتر ابراهیم اصلانی
سردبیر:
دکتر عبدالله متولی
مدیر اجرایی:
دکتر محمد حسن بیگی
کارشناس:
الهام فرجاد
تلفن:
021-32774880
سایت اختصاصی:
hsow.journal.araku.ac.ir
نشانی:
تهران، دانشگاه اراک، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه تاریخ، نشریه مطالعات تاریخی جنگ
تاریخ به‌روزآوری: 1401/04/26
مدیر مسئول
دکتر ابراهیم اصلانی
استادیار
دانشگاه اراک
رشته تخصصی: تاریخ
Ebrahim Aslani
Assistant Professor
University of Arak
Specialist: history
سردبیر
دکتر عبدالله متولی
دانشیار
دانشگاه اراک
رشته تخصصی: تاریخ
Abdollah Motevaly
Associate Professor
University of Arak
Specialist: History
اعضای تحریریه
دکتر جهانبخش ثواقب
دانشیار
دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: تاریخ ایران اسلامی
Jahan Bakhsh Savagheb
Associate Professor
University of Lorestan
Specialist: History of Islamic Iran
محسن رحمتی
استاد گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: تاریخ ایران
Mohsen Rahmati
Professor, Department of History
University of Lorestan
Specialist: History of Iran
محسن بهرام نژاد
دانشیار گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
Mohsen Bahramnejad
Associate Professor, Department of History
Imam Khomeini International University
دکتر علی اکبر کجباف
استاد
دانشگاه اصفهان
Ali Akbar Kajbaf
Professor
University of Isfahan
دکتر عبدالله متولی
دانشیار
دانشگاه اراک
رشته تخصصی: تاریخ
Abdollah Motevaly
Associate Professor
University of Arak
Specialist: History
دکتر نزهت احمدی
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: صفویه، تاریخ ایران
Nozhat Ahmadi
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Safavieh, History of Iran
دکتر سهیلا ترابی فارسانی
دانشیار گروه تاریخ،واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی ،نجف آباد،ایران.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
رشته تخصصی: تاریخ
Soheila Torabi Farsani
Associate Professor, history department
Najafabad Branch, Islamic Azad University
Specialist: history
دکتر فریدون اللهیاری
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: Fereydon
Fereydon Allah Yari
Professor
University of Isfahan
Specialist: history
مدیر اجرایی
دکتر محمد حسن بیگی
استادیار
دانشگاه اراک
رشته تخصصی: تاریخ
Mohaamad Hasan Beigi
Assistant Professor
University of Arak
Specialist: history
کارشناس
الهام فرجاد

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۲