درباره نشریه
ISSN:
2008-0549
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
آذر ماه 1377
صاحب امتیاز:
جامعه مهندسان مشاور ایران
مدیر مسئول:
مهندس بهمن حشمتی
سردبیر:
اسماعیل آزادی
تلفن:
021-22406259
021-22406260
دورنگار:
021-22406258
سایت اختصاصی:
www.irsce.org
نشانی:
تهران، ولنجک، خیابان 26، بلوار دانشجو، نبش خیابان سلامی، پلاک 25، ساختمان جامعه مهندسان مشاور، ، کدپستی: 1984746813
اشتراک:
پست الکترونیک:
s.darabe@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/22
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۱۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۲۶