درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
مدیر مسئول:
دکتر نصرالله پورمحمدی املشی
سردبیر:
دکتر محسن بهشتی سرشت
مدیر اجرایی:
دکتر عباس برومند اعلم
تلفن:
028-33901634
سایت اختصاصی:
jhsi.journals.ikiu.ac.ir
نشانی:
قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر فصلنامه، اتاق 834
تلفن همراه:
09377754125
تاریخ به‌روزآوری: 1396/12/06
مدیر مسئول
دکتر نصرالله پورمحمدی املشی
دانشیار
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: تاریخ
Nasrollah Pormohammadi Amlashi
Associate Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: History
سردبیر
دکتر محسن بهشتی سرشت

اعضای تحریریه
دکتر علی اکبر کجباف
استاد
دانشگاه اصفهان
Ali Akbar Kajbaf
Professor
University of Isfahan
دکتر حسین مفتخری
استاد تاریخ
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: تاریخ، ملل و نحل و قرون نخستین اسلامی
Hosain Moftakhari
Professor History
Kharazmi University
Specialist: History, Nations and Nahl and the early Islamic centuries
دکتر حسین آبادیان
استاد تاریخ
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: تاریخ
Hossein Abadian
Associate Professor History
Imam Khomeini International University
Specialist: History
دکتر مقصودعلی صادقی گندمانی
دانشیار تاریخ
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تاریخ عصر صفویه، ایران
Maghsod Ali Sadeghi Gandomani
Associate Professor, histoty
Tarbiat Modares University
Specialist: History of the Safavid era, Iran
دکتر عبدالرسول خیراندیش
استاد گروه تاریخ
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ ایران و جهان
Abdurasul Khairandish
Professor History Group
University of Shirazu
Specialist: History, History of Iran and the world
دکتر نزهت احمدی
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: صفویه، تاریخ ایران
Nozhat Ahmadi
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Safavieh, History of Iran
دکتر سهراب یزدانی مقدم
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ معاصر
Sohrab Yazdani Moghaddam
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: history, contemporary history
دکتر شهرام یوسفی فر
استاد گروه تاریخ
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ اجتماعی ایران
Shahram Yosefifar
Professor History Group
Specialist: History, Iranian social history
دکتر باقرعلی عادل فر
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: تاریخ
دکتر ذکرالله محمدی
دانشیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهراء تهران، ایران (نویسنده مسئول)
دانشگاه الزهرا
Zekrollah Mohammadi
Associate Professor, Associate Professor, Alzahra University, Tehran, Iran (corresponding author)
University of Alzahra
مدیر اجرایی
دکتر عباس برومند اعلم
دانشیار تاریخ، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تاریخ معاصر جهان اسلام، تاریخ شمال آفریقا
Abbas Boroumand Alam
Associate Professor, history
Tarbiat Modares University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۱
تعداد مطالب دارای متن
۳۱